Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr III / 26 / 11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach, z dnia 14 marca 2008 r., w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy

 

Uchwała Nr III / 26 / 11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 lutego 2011 r.

 

w sprawie:zmiany uchwały  Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach, z dnia 14 marca 2008 r., w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 orazNr 106, poz. 675)

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1.W uchwale Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy, wprowadza się następujące zmiany:

- w § 2 dodaje się ust. 12 b w brzmieniu:

„Ustala się dzienną stawkę brutto czynszu za wynajem (dzierżawę) 1 sali w placówkach oświatowych, w przypadku cyklicznej działalności edukacyjnej (kursy, szkolenia, szkoły, itp.) w kwocie 50, 00 PLN”.

- po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„Zasady wynikające z niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do najmu (dzierżawy) pomieszczeń usytuowanych w innych gminnych jednostkach organizacyjnych”.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-03-2011 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2011 13:44