Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR III/ 24 /11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

UCHWAŁA NR III/ 24 /11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 lutego 2011 r.

 

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Na podstawie art. 6 ust 1 i 2 pkt 4, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 ze zm; z 2009r., Nr 206, poz. 1589; z 2010r., Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Płoty oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

 

                I. Postanowienia ogólne

 

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami);

2)    Zespole – należy przez to rozumieć Zespół interdyscyplinarny

3)    Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Płotów. 

 

                II. Zespół interdyscyplinarny

 

§ 3.1 Zespół interdyscyplinarny powołuje Burmistrz w ciągu 14 dni po otrzymaniu nazwisk przedstawicieli, którzy zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami, o których mowa w ust. 2.

2. W ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały, Burmistrz zwraca się na piśmie do niżej wymienionych instytucji/jednostek o wytypowanie imiennie osób do pracy w Zespole:

1)    Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach;

2)    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Płotach;

3)    Komisariat Policji w Płotach;

4)    Gimnazjum Publiczne w Płotach;

5)    ochrona zdrowia;

6)    organizacje pozarządowe;

7)    Straż Miejska w Płotach;

8)    Prokuratura Rejonowa w Gryficach;

9)    Kuratorzy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Gryficach.

3.Warunkiem wyznaczenia osoby na członka Zespołu jest jego pisemne wyrażenie zgody na uczestnictwo w Zespole.

 

§ 4.1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz, niezwłocznie po jego powołaniu.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Pracami zespołu kieruje przewodniczący, a podczas jego nieobecności wiceprzewodniczący.

4. Przewodniczący zespołu w szczególności:

1)    ustala przedmiot i termin posiedzeń zespołu;

2)    przewodniczy posiedzeniom zespołu;

3)    reprezentuje zespół w stosunku do innych organów i instytucji;

4)    inicjuje i organizuje prace zespołu;

 

§ 5.1. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany na podstawie:

1)    uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków, zwykłą większością głosów;

2)    pisemnej rezygnacji przewodniczącego;

3)    pisemnego uzasadnienia wniosku Burmistrza. Odwołanie następuje na zasadach określonych w pkt.1.

2. W przypadku odwołania przewodniczącego Zespołu, na najbliższym zebraniu Zespołu, zwołanym przez wiceprzewodniczącego, powołuje się nowo przewodniczącego.

3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zespołu doręcza się członkom zespołu, co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.

4. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek posiedzenia.

5. Posiedzenia Zespołu są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich, co najmniej połowa składu Zespołu, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

6. Przewodniczący zespołu lub osoba prowadząca posiedzenie, może zadecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych w porządku posiedzenia tematów.

7. Z Posiedzenia Zespołu  sekretarz sporządza protokół obejmujący w szczególności:

1)    określenie porządku obrad;

2)    imienną listę uczestników;

3)    treść wystąpień;

4)    treść uchwał, stanowisk i opinii;

5)    ustalenia prac Zespołu.

8. Protokół, o który mowa w ust.7, podpisuje przewodniczący Zespołu oraz sekretarz.

9. Rozstrzygnięcia, opinie, wnioski i decyzje, Zespół podejmuje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym.

10. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności najmniej połowy wszystkich członków. W przypadku równego podziału głosów, decyduje głos przewodniczącego.

11. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Zespołu, biorący udział w  głosowaniu.

12. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby, zaproszone przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu.

13. Członek zespołu głosujący przeciw podjęciu uchwał, może zażądać umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem.

14. Uchwały podjęte przez Zespól przedkładane są niezwłocznie, nie później niż następnego dnia podmiotom zainteresowanym oraz instytucjom zobowiązanym do podjęcia działań w przedmiocie objętym uchwałą.

 

§ 6.  Członek Zespołu oraz grupy roboczej, o której mowa w §7 może zostać odwołany w przypadku:

1)    naruszenia zasad współpracy;

2)    naruszenia zasad zaufania poufności danych i informacji uzyskanych przy realizacji zadań;

3)    niezrealizowania zadań zespołu;

4)    50% nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Zespołu interdyscyplinarnego w ciągu roku kalendarzowego;

5)    złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji członka Zespołu;

6)    na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego członka, m.in. z powodu rozwiązania stosunku pracy, zmiany jego zakresu czynności zawodowych i innych.

 

III. GRUPY ROBOCZE

 

§ 7.1. W ramach Zespołu mogą być tworzone grupy robocze na zasadach określonych w  art.9a ust. 10, 11, 12, 13 i 14 ustawy.

2. Skład grup roboczych uzależniony jest od potrzeb i skali problemu, uwzględnia obszar i środowisko danego przypadku – może być zmienny. W skład grupy roboczej, musi wchodzić co najmniej członek Zespołu.

3. Spotkania  grup roboczych zwołuje się na wniosek osób, rodzin, grup problemowych bądź środowisk, mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązaniu sytuacji problemowych.

4. Pracę Zespołu i grup roboczych koordynuje przewodniczący Zespołu.

5. Grupy robocze przedstawiają przewodniczącemu Zespołu informuje o podjętych działaniach, planach i zamierzeniach w stosunku do każdego analizowanego przypadku.

 

§ 8.1. Zgłoszenia spraw na posiedzenie grup roboczych może dokonać każdy członek Zespołu lub grupy roboczej. Osoba zgłaszająca sprawę ustala z przewodniczącym skład, miejsce, i termin posiedzenia grupy roboczej. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie i przedstawienie przewodniczącemu kwestionariusza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie grupy roboczej, podając czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną. Dopuszcza się możliwość przekazania w momencie zwołania grupy roboczej kopii kwestionariusza zgłoszeniowego.

3. Posiedzenie grup roboczych zwoływane są w zależności od potrzeb.

4.Przewodniczący zaprasza na posiedzenie grupy roboczej osoby wskazane w kwestionariuszu. Dopuszcza się, po konsultacji z osobą zgłaszającą sprawę, możliwość uczestnictwa w posiedzeniu przedstawiciela innej instytucji wchodzącej w skład Zespołu, a niewskazanej w kwestionariuszu zgłoszenia.

5. Jeżeli przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zespołu nie zwoła posiedzenia Zespołu, posiedzenie zespołu zwołuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach i do prowadzenia posiedzenia wyznacza jednego z członków Zespołu.

 

§ 9.1. Grupa robocza powołana w sprawie spotyka się co najmniej dwa razy.

2. Na pierwszym spotkaniu grupa robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określający osoby odpowiedzialne za realizacje poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla osoby lub rodziny.

3. Plan pomocy, o którym mowa w pkt. 2, może być ustalany przy udziale osób lub rodziny, których sprawa dotyczy. W każdej sytuacji osoby lub rodziny zainteresowane winny być poinformowane o podejmowanych czynnościach.

4. W sprawach wyjątkowych, możliwe jest określenie planu pomocy bez obecności osoby lub rodziny, których posiedzenie dotyczy. W tej sytuacji o wyniku posiedzenia i zobowiązaniach ze strony członków grupy roboczej przedstawiane są przez członków podjęte działania.

5. Na drugim spotkaniu grupy roboczej przedstawiane są przez członków podjęte działania   na rzecz osoby, rodziny. Grupa wstępnie ocenia stopień realizacji przyjętego planu działań, w razie potrzeby wprowadza niezbędne korekty w celu optymalnego podjęcia działania.

 

IV. DOKUMENTACJA, MONITOROWANIE PRAC ZESPOŁU I GRUP ROBOCZYCH

 

§10.1. Przewodniczący zespołu gromadzi w celach ewakuacyjnych oraz statycznych dane dotyczące m.in. ilości spraw skierowanych do grup roboczych, składów poszczególnych grup, efektów pracy grupy. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.

2. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi bądź środowiskiem, gromadzona jest następująca dokumentacja:

1)    kwestionariusz zgłoszeniowy – dokument potwierdzający zgłoszenie problemu             do rozpatrzenia przez grupy robocze, do kwestionariusza dołączone są kopie dokumentów dostarczonych przez osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowiska.

2)    pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, której sprawa ma być przekazana do rozpatrzenia w ramach pracy grupy roboczej. Zastrzega się,             że w sytuacjach wyjątkowych (np. w przypadku zagrożenia dobra dziecka) grupę roboczą zwołuje się w trybie natychmiastowym, bez wymaganej zgody – wzór załącznik nr.2 do uchwały.

3)    Plan działań grupy roboczej- opis zadań dla poszczególnych członków grupy, oraz osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska (wzór załącznik nr3)

4)    Monitoring działań grup roboczych – realizacja zadań określonych w planie działań przez członków grup roboczych i osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowisk stanowiący załącznik nr 4.

3. Ponadto dokumentację posiedzenia grup roboczych stanowi lista obecności.

4. Dokumentacja, o której mowa ust. 2 i 3, jest gromadzona w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11. W celu tworzenia lokalnych programów i kampanii profilaktycznych oraz lokalnej polityki społecznej w pracach uczestniczą wszyscy członkowie Zespołu.

 

§12. Posiedzenie grup roboczych i zespołu odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji zaangażowanych w udzielenie pomocy.

 

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płot.

 

§14. Uchwała uchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina      

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-03-2011 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 08-03-2011 13:36