Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr III/ 20 /11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty.

 

Uchwała Nr III/ 20 /11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 lutego 2011 r.

 

w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty.

 

            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271  Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230)oraz § 9 Statutu Sołectwa – Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1. 1 .Zarządza się wybory do organów samorządu w gminie Płoty na okres kadencji 2010– 2014.

 2. Wybory, o których mowa w ust. 1 winny być przeprowadzone do dnia 31 maja 2011 roku.

 

§ 2. 1.Wybory obejmują wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa odpowiednio w Sołectwie Statut Sołectwa.

 

§ 3. 1.Termin zebrań wyborczych ustala Burmistrz Gminy Płoty, który zwołuje zebranie w porozumieniu z Sołtysem, określając datę zebrania.

 2. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali powiadomieni o zwołaniu zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 4.Zobowiązuje się Burmistrza do zapewnienia odpowiednich warunków do odbywania i obsługi zebrań wyborczych oraz koordynacji prac wyborczych

 

§ 5.Podział gminy na sołectwa określają odrębne uchwały.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

Piotr Jasina          

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-03-2011 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2011 12:48