Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Burmistrz Płotów ogłasza na 10 marca 2011 r. o godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 212.1, położónej w m. Pniewo


działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm)

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej (budynek w stanie ruiny) działki nr 212/1 o pow. 3.200 m2, położonej w obrębie Pniewo, gm. Płoty. KW działki 38613.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 marca 2011 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie: z dniem 31 grudnia 2003 r. plan stracił ważność. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty: zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi - cześć działki, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (B), postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (4.W-1). Nieruchomości nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi: 41.000 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z poźn. zm.).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów

  • tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wypisu z rejestru winna być sporządzona w sądzie - w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu).

  • obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka
    z potwierdzonym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

  • w przypadku cudzieziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich EOG - przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia 07 marca 2011 r. (włącznie) na konto Urzędu Miejskiego w Płotach - nr konta: Spółdzielcza Grupa Bankowa BS Gryfice 69 9376 0001 0030 1934 2001 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Płotach. Osoby fizyczne mogą wpłacać wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrają przetargu, nastąpi w dniu następnym (pracującym przez tut. Urząd) po dniu przetargu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi strona kupująca.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym oraz ustala granice nieruchomości na własny koszt.

Nieruchomość została ujęte w wykazie nr PUN/7/2010. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 02 listopada 2010 r.

Gmina Płoty sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Kupującemu po nabyciu nie przysługuje roszczenie wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 4 marca 2011 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem, pokój nr 22, tel. (91) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

Nieruchomość została ujęte w wykazie nr PUN/7/2010. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 02 listopada 2010 r.

Gmina Płoty sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Kupującemu po nabyciu nie przysługuje roszczenie wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 3. lata licząc od dnia podpisania umowy notarialnej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, pokój nr 22, tel. (91) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Płoty - www.bip.ploty.pl

Burmistrz Płotów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

 

 

 

 

Burmistrz Płotów

mgr inż. Marian Maliński

 

 

Płoty, dnia 24 stycznia 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Płotów

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Jakubcewicz 24-01-2011 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Jakubcewicz 24-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Rafał Jakubcewicz 24-01-2011 09:31