Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 17 lutego 2011 r. o godz. 10.00 rokowania na zbycie lokalu mieszklanego nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Płotach

BURMISTRZ Płotów

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm)

ogłasza rokowania

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 19, składającego się z: 3 (trzech) pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 63,71 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 5,69 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i działki określonym na 0,2109.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie: z dniem 31 grudnia 2003 r. plan stracił ważność. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty: zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W-1).

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. KW lokalu - brak. KW działki 19044.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi: 62.000,00 zł , w tym: wartość w gruncie: 2.300 zł.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej, tj. 575,00 zł + 23% VAT (132,25 zł) = 707,25 zł. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% wartości gruntu, tj. 23,00 zł + 23 % VAT (5,29 zł) = 28,29 zł. Opata z tytułu użytkowania wieczystego płatna jest do 31 marca każdego roku na konto lub
w kasie tut. Urzędu bez oddzielnego wezwania. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie w razie dalszego dozbrajania terenu lub zmiany przepisów w tym zakresie. Opłata roczna nie jest nie jest pobierana za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

I przetarg nieskuteczny odbył się w dniu 16 marca 2010 r.; II przetarg nieskuteczny odbył się w dniu 06 maja 2010 r.; III przetarg nieskuteczny odbył się w dniu 17 czerwca 2010 r.; IV przetarg nieskuteczny odbył się w dniu 12 sierpnia 2010 r.; V przetarg nieskuteczny odbył się w dniu 16 listopada 2010 r.

 

Rokowania odbędą się w dniu 17 lutego 2011 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1.

Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w sekretariacie (p. 14) Urzędu Miejskiego w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1,
w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 14.02.2011 r. do godz. 15.30.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

 2. Datę sporządzenia zgłoszenia;

 3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

 4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

 1. Zaliczkę w kwocie 6.200,00 (sześć tysięcy dwieście złotych, 00/100) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Płotach - nr konta: Spółdzielcza Grupa Bankowa BS Gryfice 69 9376 0001 0030 1934 2001 0002, tak, aby środki najpóźniej do dnia 14.02.2011 r. znalazły się na koncie Urzędu. Dowód wpłaty zaliczki należy okazać
  w dniu rokowań Przewodniczącemu Komisji ds. przeprowadzenia rokowań. Dowodem wniesienia zaliczki jest potwierdzenie z banku lub dowód wpłaty w kasie urzędu.

 

 1. Zaliczka może być wniesiona w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

 

 1. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona najpóźniej w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

 

 1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z poźn. zm.).

 

 1. Uczestnicy rokowań są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie), numer NIP.

 

 1. Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań, za cenę ustaloną w rokowaniach.

 

 1. Rokowania będą przeprowadzone, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki w ogłoszeniu o rokowaniach.

 

 1. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Zaliczka przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zwrot zaliczki pozostałym uczestnikom rokowań, nastąpi w dniu następnym (pracującym przez tut. Urząd) po dniu przeprowadzonych rokowań.

 

 1. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej: opłaty notarialne i opłaty sądowej ponosi strona nabywająca.

 

 1. Gmina Płoty sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Kupującemu po nabyciu nie przysługuje roszczenie wobec sprzedającego
  z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości.

 

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami upłynął 11 stycznia 2010 r.

 

 1. Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 11 lutego 2011 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem, pokój nr 22, tel. (91) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

 

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, p. nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

 

 1. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Burmistrz Płotów

mgr inż. Marian Maliński

 

 

Płoty, dnia 03 stycznia 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Jakubcewicz 03-01-2011 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Jakubcewicz 03-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Rafał Jakubcewicz 04-01-2011 10:49