Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Burmistrza Płotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4."


Burmistrza Płotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4.

 

Nr konkursu 1/2010.

Burmistrz Płotów działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 200 3 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach.

 

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Rodzaj zadania:

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2011.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 21.802,10 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zwanymi dalej Podmiotami.

 

 • Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 • Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.

 • Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w całości otrzymuje zwycięzca otwartego konkursu ofert.

 • Sprawozdanie (rozliczenie) z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 10 dni po realizacji zadania.

 • Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą PŁOTY a oferentem.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania obejmuje rok kalendarzowy 2011.

Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawartą umową, zgodnie
z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.

 

Warunki realizacji zadania:

a) dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach i z powrotem do miejsca zamieszkania,

b) dowóz dzieci powinien odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu dziecka niepełnosprawnego,

c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2010 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Wybór oferty nastąpi do dnia 29.12.2010 roku.

 

Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) oraz zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego

dotyczy zadanie,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego

zadania z innych źródeł,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.

Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Płotów.

Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

- merytoryczna wartość oferty,

- możliwość realizacji zadania przez Podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje,

doświadczenie, potencjał kadrowy i rzeczowy do wykonania zadania),

- dotychczasowa współpraca podmiotu z Urzędem Miejskim w Płotach, jego wiarygodność,

rzetelność,

- wysokość środków publicznych oraz zakres finansowania z innych źródeł, w tym ze

środków własnych,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

- złożone niezgodnie z wzorem,

- złożone po terminie,

- złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

- błędnie wypełnione lub niekompletne.

 

 1. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego.

 

W roku 2009 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 24 595 zł.

W roku 2010 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 17 640 zł.

 

 

 

Wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego (www.ploty.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Płotach.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest inspektor Renata Melnik

- tel. 091 38 51 415 wew. 38.

 

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),

 

 

Burmistrz Płotów      

mgr inż. Marian Maliński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 06-12-2010 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 06-12-2010 14:17