Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVIII/484/10 w sprawie: przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie.

UCHWAŁA NR XLVIII/ 484 / 2010

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 listopada 2010 roku.

 

w sprawie: przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675)
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się zmianę statutu Celowego Związku Gmin R – XXI w Nowogardzie w ten sposób, że:

§ 5 otrzymuje brzmienie:

1. Do celów i zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań złożonych w polityce ekologicznej na terytorium gmin będących uczestnikami Związku w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, mieszkańców tych gmin dotyczących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, obejmujących w szczególności zadania utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej z zakresu rozwiązywania problemu dotyczącego środowiska naturalnego.

2. Związek realizował będzie Plan Gospodarki Odpadami i w tym celu wybuduje Zakład Gospodarki Odpadami.

3. Związek może prowadzić Zakład Gospodarki Odpadami w formie organizacyjno – prawnej zakładu budżetowego albo spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem Celowego Związku Gmin R – XXI w Nowogardzie zwanych operatorem.

4. Eksploatacja składowiska Zakładu Gospodarki Odpadami będzie nieograniczona w czasie, a zasięgiem terytorialnym obejmować będzie tereny gmin będących uczestnikami Związku.

5. Zakład Gospodarki Odpadami świadczyć będzie usługi o charakterze usług publicznych z zakresu gospodarki odpadami w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin będących uczestnikami Związku w ramach zadania własnego tych gmin.

6. W celu zapewnienia zaspokojenia tych wymogów, Zarząd Związku zawrze z każdą gminą będącą uczestnikiem Związku umowę o świadczenie usług publicznych zwaną umową wykonawczą, która regulować będzie szczegółowy zakres obowiązku świadczenia usług publicznych i zobowiązania Związku w zakresie gospodarki odpadami, warunki świadczenia tych usług oraz czas trwania tego obowiązku.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina          

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Podhorodecki 02-12-2010 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Podhorodecki 02-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Podhorodecki 02-12-2010 09:58