Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVII/465/10 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR XLVII /465/ 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 października 2010 r.

 

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz.620, Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie

Gminy Płoty

1.od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób

sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,57 zł od 1 m? powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych -

4, 15 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m? powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -

17,67 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej weterynaryjnej ,

od których stawka wynosi 7,20 zł za 1 m2,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym 9,34 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych 4,27 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,25 zł od 1 m?

powierzchni użytkowej;

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

ustawy o podatkach I opłatach lokalnych a od budowli związanych z odprowa- dzaniem I oczyszczaniem ścieków komunalnych wraz z ich infrastrukturą - 1%

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/351/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 listopada

2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem

1 stycznia 2011r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Podhorodecki 10-11-2010 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Podhorodecki 10-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Podhorodecki 10-11-2010 13:00