Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

D E C Y Z J A Nr ROŚiD.7610/ 28 /2010 Płoty, dnia 05 listopada 2010r.

Nr ROŚiD.7610/ 28 /2010 Płoty, dnia 05 listopada 2010r.

 

 

 

D E C Y Z J A

 

 

 

Na podstawie art.104, w związku z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) , po rozpatrzeniu wniosku WĘGLOBUD S.A. ul. Monte Cassino 18a, 70 – 467 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Wzrost konkurencyjności Węglobud S.A. poprzez realizację inwestycji w innowacyjne maszyny i urządzenia wykorzystywane w obszarze wydobycia i konfekcjonowania kruszyw mineralnych”

 

Burmistrz Płotów

 

orzeka umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Wzrost konkurencyjności Węglobud S.A. poprzez realizację inwestycji w innowacyjne maszyny i urządzenia wykorzystywane w obszarze wydobycia i konfekcjonowania kruszyw mineralnych”.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Węglobud S.A, ul. Monte Cassino 18a, 70 – 467 Szczecin wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Wzrost konkurencyjności Węglobud S.A. poprzez realizację inwestycji w innowacyjne maszyny i urządzenia wykorzystywane w obszarze wydobycia i konfekcjonowania kruszyw mineralnych”.

Do wniosku załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej ( płyta CD), poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypis z rejestru gruntów.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zakup wysokiej klasy maszyn i urządzeń pozwalających na wprowadzenie nowych usług w ramach oferty.

Zgodnie z art.71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1)przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2)przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 173 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. cyt. wyżej ustawy przedsięwzięcia mogące zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami).Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do do przedsięwzięć wymienionych w § 3 i w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257 ze zmianami).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. stwierdza się, iż realizacja w/w zamierzenia nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć na środowisko naturalne (Dz.U.L.175 z 5.7.1985,str.40), planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do:

- pkt.2a załącznika II Dyrektywy jako „ przemysł wydobywniczy – kopalnie odkrywkowe”,

- pkt.10a załącznika II Dyrektywy jako „ przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach

przemysłowych”.

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie należy traktować jako podprogowe zaliczone do grupy IIa i zgodnie z Przewodnikiem dla Wnioskodawców RPO WZ do dokumentacji aplikacyjnej należy załączyć decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dokonując wykładni celowości, procedurze screeningu powinien być poddany każdy projekt z tej kategorii, który spełnia łącznie trzy przesłanki:

1) ma charakter infrastrukturalny, co należy interpretować jako zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu i wymagającą uzyskania którejś z decyzji określonych w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227),

2) ma charakter miejski, co oznacza, że determinujące znaczenie ma miejska natura przedsięwzięcia, a nie jego lokalizacja w granicach administracyjnych miasta,

3) może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – na co wskazuje rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skala jego możliwego oddziaływania.

Łączne zaistnienie wszystkich w/w przesłanek stanowi o zakwalifikowaniu takiego przedsięwzięcia do przedsięwzięć z II grupy i w związku z tym o konieczności rozpoczęcia procedury screeningu..

Natomiast jeżeli przedsięwzięcie nie spełnia którejkolwiek z w/w przesłanej oznacza to, że nie zalicza się do kategorii „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich”, czyli pozostaje poza zakresem dyrektyw Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

W związku z tym, że przedsięwzięcie może mieć charakter przemysłowy zwrócono szczególną uwagę na analizę trzeciej przesłanki, wynikająca z w/w zaleceń, tj. potencjalnie znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Płotów zgodnie z art. 77 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zwrócił się o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (Pismo RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ.6642/3/10/ek) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach ( Opinia Sanitarna Nr PS-N.NZ-403-39/10 ), przedkładając następujące dokumenty:

a) kopię wniosku inwestora z dnia 14.10.2010r.),

b) kartę informacyjną przedsięwzięcia,

c)poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną obejmującą teren, na którym będzie realizowana inwestycja oraz teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

d) informację o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 109 w obrębie Słudwia gm. Płoty.

Powyższe dokumenty były podstawą do stwierdzenia przez organy opiniujące, że dla przedsięwzięcia ””Wzrost konkurencyjności Węglobud S.A. poprzez realizację inwestycji w innowacyjne maszyny i urządzenia wykorzystywane w obszarze wydobycia i konfekcjonowania kruszyw mineralnych” nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 14 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany.

                  1.  

Z przedłożonego wniosku wynika, że projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie z funduszy europejskich, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa I. Gospodarka – Innowacje Technologie, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, niezależnie od powyżej przedstawionego braku kwalifikacji przedsięwzięcia według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. organ, przeprowadził kwalifikację i analizę przedsięwzięcia w oparciu o art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zmianami), a tym samym jednocześnie w oparciu o kryteria selekcji określone w załączniku III do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG ( Dz.U.L 175 z 5.7.1985).

Organ kierował się następującymi uwarunkowaniami:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Miejscem realizacji inwestycji jest miejscowość Słudwia , działka nr 109 w gm. Płoty.

Działka złoża zagospodarowana jest poprzez: odkrywkowa kopalnie kruszywa mineralnego wraz z zakładem przetwórczym kruszywa, składowisko piasku, pulpy i żwiru, teren izolacyjny od obszarów leśnych, stację transformatorową, drogę wewnętrzną, zaplecze socjalne dla pracowników kopalni. Istniejący zakład przeróbki kruszywa wydobywa około 250 tys ton w skali roku. Taka wielkość wydobycia umożliwia następującą wielkość rocznej produkcji w poszczególnych asortymentach: piasek płukany – 150 tys. ton, mieszanka żwirowa 2-8 mm – 20 tys. ton, mieszanka żwirowa 8 – 16 mm – 20 tys. ton, pospółka – 50 tys. ton. Planowana wielkość produkcji mieszanek żwirowych 2-8 i 8-16 uwarunkowana jest przede wszystkim zawartością w kruszywie frakcji 2- 16 mm, wynoszącej średnio 20,5%. Przeróbka kopaliny polega na mokrej klasyfikacji ziarnowej kruszywa, odwadnianiu frakcji piaszczystej i operacjach transportowych. Wydobywane kruszywo jest uszlachetniane przez płukanie i sortowanie w celu uzyskania określonych frakcji do produkcji mieszanek, które stosowane będą do produkcji wyrobów betonowych. Cykl przeróbczy zaczyna się w momencie rozmycia ściany eksploatacyjnej strumieniem wody pod dużym ciśnieniem. Pogłębiarka (koparka) ssąca – refuler firmy Döpke wyposażona jest w pompę żwirową ssąco – tłoczącą o wydajności 500 m³ na godzinę, przy udziale 110 ton fazy stałej (urobku), urządzenie spulchniające typu JET. Rozluźnione kruszywo stanowiące około 25% masy pulpy piaskowo – wodnej występującej u podstawy ściany eksploatacyjnej jest tłoczone rurociągiem do przesiewacza wstępnego kątowego o wydajności 100 t/h, odwadniającego, w którym następuje oddzielenie frakcji pyłowej i drobnopiaszczystej. Frakcja piaszczysta podawana jest na odwadniacz kołowy, a następnie na zasobnik produktu lub do osadnika piasku. Frakcje piaszczysta i pyłowa wraz z wodą popłuczną podawane spływają do osadników piasku i zbiornika pulpy w starej części wyrobiska na północ od zakładu przeróbczego. Zastosowano pompę pulpową typu MF 200 x 150 oraz pompę odwadniającą OS-100 AMR.

Frakcja żwirowa i gruby piasek z sortownika wstępnego są podawane przenośnikiem taśmowym PT 15/50 na wtórny przesiewacz wibracyjny trójpokładowy (Makrum) ty.30.88.SWW 07-11, o wydajności transportowej 150 Mt/h, o granicznych wartościach przesiewu 80 – 2 mm, na którym są ponownie przemywane i sortowane na frakcje w przedziałach 0 – 2mm, 2 – 8 mm, 8 – 16 mm, 16 – 32 mm i powyżej 32 mm. Frakcje te poddane wtórnemu płukaniu podawane są przenośnikami taśmowymi na zasobniki produktów.

Inwestycja zrealizowana zostanie na obszarze o powierzchni 45,6 ha poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w obszarze wydobycia i konfekcjonowania kruszyw mineralnych, tj. - semimobilny zestaw sortujący na mokro – czyli instalację do przesiewania i płukania materiału, zestaw zawierający: kosz zasypowy horyzontalny przesiewacz na mokro 3-pokładowy o minimalnej powierzchni sita 8 m² i instalacji wodnej natryskowej, płuczkę do materiału drobnego typu ślimakowego lub kołowego, taśmy przenoszące o szerokości minimum 15 m, pompę wodną z kanałami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę. Wydajność zestawu powinna wynosić od 150 do 200 ton/godzinę,

- koparkę gąsienicową o minimalnej masie roboczej 25 ton, ze specjalistycznym ramieniem zapewniającym głębokość kopania w przedziale od 12.000 mm do 15.000 oraz zasięg kopania od 14.000 do 18.000 mm, wysokość kopania ok. 8000 mm,

- ładowarki ( 2 szt.) na podwoziu samojezdnym kołowym; pojemność łyżki od 4,0 do 5,0 m, o mocy silnika od 280 do 330 KM, minimalna siła wyrywająca 200 KN; minimalna masa robocza 22 tony; minimalna wysokość wysypu wyładunku – 3.000 mm, zoptymalizowana siła ciągu. W każdych warunkach terenowych most przedni i tylny zaopatrzony jest w mechanizm różnicowy.

- kruszarkę stożkową o wydajności minimalnej 50 t/h, wyposażonej w zasobnik, jednostkę kruszącą, nośną konstrukcję stalową, stację olejową do ustawiania szczeliny kruszarki i smarowania łożysk, silnik elektryczny o minimalnej mocy 60kW, wyposażoną w automatyczny system sterowania praca (mikroprocesorem) oraz czujnik podawczy kosza zasypowego.

- elektroniczną wagę najazdową o wysokości nie większej niż 30 cm i obciążeniu ok. 60 ton i minimum 4 czujniki pomiarowe zabudowane w modułach wagowych oraz powłoka antypoślizgowa. Oprogramowanie współpracujące z wagą samochodową pozwalającą na rejestrację pomiarów i transakcji oraz ich raportowanie. W trakcie montażu urządzeń nie przewiduje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Przedstawione maszyny stworzą nowoczesny ciąg technologiczny, który pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych i będzie związany z zatrudnieniem 12 osób w przedsiębiorstwie. Realizacja projektu przyczyni się do powstania wysokiej jakości 4 nowych produktów: kamienia łamanego 0 -63 mm. Produkt ten będzie produkowany zgodnie z wymaganą norma. Charakteryzował się będzie ponadto optymalną kubicznością, normową krzywą przesiewu i wskaźnikiem różnorodności zapewniającym właściwą stabilizację. Ponadto jako nowy produkt powstanie także możliwość tworzenia specyficznych mieszanek o określonym granulacie, wodoprzepuszczalności, wskaźniku różnorodności i infiltracji. Ponadto wprowadzenie nowych maszyn spowoduje podniesienie jakości wyrobów (maksymalna eliminacja podziarna, czystość kruszywa, uzyskanie stałej krzywej przesiewu – zapewniającej normowy rozkład uziarnienia, eliminacja zanieczyszczeń związkami chemicznymi typu węgiel, glina itp.). Zminimalizuje to zużycie paliw i energii co spowoduje mniejsze straty eksploatacyjne surowca, zwiększenie pewności i ciągłości przebiegu procesu produkcyjnego, a także optymalizację zużycia maszyn i urządzeń oraz zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie art. 3 ust.5 pkt. d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zmian.) inwestor przedstawił wariant alternatywny. Wariant alternatywny polegałby na pozostawieniu istniejącego stanu – tzn. brak zakupu nowoczesnego sprzętu dla firmy. Wariant ten przyczyniłby się do braku rozwoju firmy i braku konkurencyjności przedsiębiorstwa. W związku z tym, iż firma Węglobud S.A. jest ciągle rozwijającym się zakładem, pragnie sprostać nowym wyzwaniom i spełnić zapotrzebowanie oraz oczekiwania swoich klientów, dlatego wariant alternatywny i pozostawienie stanu obecnego zakładu zostało odrzucone przez Wnioskodawcę.

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, które usprawnią funkcjonowanie zakładu. Zaproponowane maszyny i urządzenia wykonane zostały zgodnie z wszelkimi normami UE dotyczącymi emisji hałasu.. Inwestycja ta nie będzie miała żadnego wpływu na obszary Natura 2000 – co wynika z załącznika 13b,tj. zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 ( pismo RDOŚ w Szczecinie z dnia 23.09.2010r.).

Wariant ten, przy obecnym poziomie wiedzy oraz technologii, stosowany w tego rodzaju przedsięwzięciach jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska.

Na terenie inwestycji brak jest zorganizowanych źródeł emisji do powietrza atmosferycznego. Emisja sprzętu transportowego będzie emisją niezorganizowaną, a więc nie mającą wpływu na stan środowiska. Wymienione emisje są typowe dla okresu realizacji i znikną one wraz z zakończeniem prac montażowych.

Podczas realizacji planowanego zadania wystąpią oddziaływania akustyczne związane z pracą pojazdów transportujących zakupione urządzenia. Do prowadzenia prac montażowych należy używać sprzętu nowoczesnego, sprawnego technicznie, o niskim poziomie emisji hałasu. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i po zakończeniu inwestycji ustanie.

Przeróbka kopaliny odbywa się na mokro. W związku z tym, wpływ eksploatacji złoża na zanieczyszczenia powietrza jest bardzo niewielki i wiąże się z unoszeniem pyłów z powierzchni skarp kopalni i ze składowisk produktu gotowego, w czasie suchych dni. Zagrożenie to jest ograniczane poprzez zraszanie wodą powierzchni składowisk wyrobisk gotowych w upalnych i wietrznych okresach oraz rekultywacji powierzchni skarp kopalni, na których zakończono roboty górnicze. Zanieczyszczenie „energetyczne” powietrza związane jest z zastosowaniem maszyn o napędzie spalinowym, a zwłaszcza ładowarek, spycharek i koparek. Przeciwdziałanie tym zanieczyszczeniom polega na utrzymaniu maszyn w odpowiednim stanie technicznym zapewniającym właściwe spalanie paliw, a co za tym idzie właściwy skład gazów spalinowych. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu atmosferycznym spowodowane pracą maszyn i ruchem samochodów ciężarowych na terenie kopalni nie będą występować. Nie występują przekroczenia stężeń zanieczyszczeń na drodze komunikacyjnej, po której poruszać się będą ciężarówki z kruszywem.

Zainstalowane maszyny będą zgodne z normami UE dotyczącymi hałasu. Po zainstalowaniu nowych urządzeń emisja hałasu nie zwiększy się. Tereny chronione akustycznie – to teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej usytuowane od strony południowej granicy terenu kopalni (miejscowość Słudwia) oraz leśniczówka od strony północnej. Tak więc hałas przenikający z zakładu nie powinien przekraczać niżej wymienionych wartości:

 

Leg = 55 dB(A0 w porze dziennej (w godz. 6 – 22);

Leg = 45 dB(A) w porze nocnej ( w godz. 22 – 6).

 

Poziomy mocy akustycznej głównych źródeł hałasu określono w oparciu o pomiary wykonane w kopalni kruszywa. Izolinia dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dziennej L = 55 dB(A) mieści się w granicach terenu kopalni kruszywa. Główne źródła emisji hałasu znajdują się w wykopie co jest dodatkowym zabezpieczeniem przed hałasem. Izolinia dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory nocnej L = 45dB(A) nie przekracza granic terenu kopalni kruszywa zarówno w kierunku północnym jak i południowym, tj. w kierunku terenów chronionych akustycznie.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 109 w obrębie Słudwia, gm. Płoty. Właścicielem działki nr 109 jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Węglobud” S.A., ul. Monte Cassino 18A, 70 – 467 Szczecin. Wnioskodawca posiada koncesję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr SR-G-5-7415/20/2005 na wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego „Słudwia” na działce nr 109 w obrębie Słudwia. Koncesja ważna jest do 31 grudnia 2040r., co również zapewnia trwałość realizacji projektu. Działka 109 położona jest bezpośrednio na północ od wsi Słudwia, przy drodze Szczecin – Gdańsk (droga krajowa nr 6) w gm. Płoty, w powiecie gryfickim, około 80 km od Szczecina. Zewnętrzne granice złoża na powierzchni terenu odpowiadają granicom własności przedsiębiorcy. Górna granica, strop złoża położony jest na głębokości od 0 do 0,.6 m, przy wartości średniej 0,3 m pod powierzchnią terenu, na rzędnych w przedziale od 27, 7 m p.p.m. do 36,5 m n.p.m. Dolna granica, spąg złoża położony jest na głębokości od 0 m do 12,5 m, przy wartości średniej 8,8 m pod powierzchnią terenu, na rzędnych w przedziale od 20,9 m p.p.m. do 31,6 m n.p.m. Sam Zakład przeróbki mechanicznej kruszywa umiejscowiony jest w północnej części starego wyrobiska eksploatacyjnego. Taka lokalizacja Zakładu uwarunkowana jest zarówno miejscem udostępnienia złoża w północno – wschodnim odcinku ściany wyrobiska, korzystnym ukształtowaniem powierzchni terenu oraz dobrym połączeniem z istniejącymi dotychczasowymi drogami z płyt betonowych odchodzących do głównej drogi krajowej nr 6 ( asfalt). Jest to zakład przestawny bez stałych fundamentów betonowych. Maszyny i urządzenia zestawów sortująco – płuczących i kruszących ustawione są na konstrukcjach stalowych na płozach, a przestawne na kołach. W celu lepszej stabilizacji tory jezdne z płyt betonowych przenośników zakrężnych ułożone są na podsypce z pospółki. Lokalizacja Zakładu przetwórczego zmieniać się będzie w miarę postępu eksploatacji złoża w kierunku wschodnim i południowym. Jedynym obiektem budowlanym w zakładzie górniczym jest słupowa stacja transformatorowa. Zaplecze zakładu górniczego obejmuje biuro, sanitariat, warsztat, szatnię i stołówkę. Ulokowane będzie w czterech przenośnych kontenerach, zestabilizowanych na bloczkach betonowych.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania

W fazie realizacji (montażu) przedsięwzięcie będzie wymagało minimalnych wartości energii w postaci paliw do środków transportu i maszyn budowlanych.

W fazie eksploatacji wymagane jest i będzie: zaopatrzenie w wodę -ok. 300 m³ rocznie, zaopatrzenie w prąd – ok. 900 MW rocznie.

Prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą uwzględniać lokalne uwarunkowania przyrodnicze, gruntowo – wodne, istniejącą infrastrukturę i zagospodarowanie przestrzenne. W celu bezpiecznej dla środowiska realizacji przedsięwzięcia zaplanowano następujące działania, mające na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływań na środowisko:

1.w zakresie gospodarki wodno – ściekowej:

- odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywóz do

oczyszczalni ścieków,

- podłączenie do systemów wodociągowych,

2.w zakresie gospodarki odpadami:

- właściwa organizacja miejsc tymczasowego magazynowania odpadów na etapie realizacji

i eksploatacji oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Odpady magazynowane

selektywnie gromadzone będą w odpowiednich, zamykanych pojemnikach lub metalowych

beczkach (oleje) oznaczonych zgodnie z przepisami i ustawionych w wyznaczonym, zadaszonym

miejscu na utwardzonym podłożu. Po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości do transportu będą

one przekazywane do firm specjalistycznych, posiadających stosowne zezwolenia na

gospodarowanie tego typu odpadami.

- przekazywanie wszystkich odpadów podmiotom uprawnionym do zbierania,odzysku odpadów lub

ich unieszkodliwiania.

W trakcie działalności górniczej powstają następujące odpady: inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod 13 02 08*), sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (kod 15 02 02* ), lampy sodowe i żarowe. Gospodarka w/w odpadami prowadzona jest zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. ( ze zmianami).

3. w zakresie ochrony przed hałasem:

- prowadzenie prac realizacyjnych wyłącznie w ciągu dnia,

4. w zakresie oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne:

- właściwe przygotowanie zaplecza budowy ( parking dla maszyn i środków transportu) na podłożu

zabezpieczającym grunt przed zanieczyszczeniami,

- wykorzystywanie sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego (eliminacja wycieku paliw i innych substancji do gruntu).

W fazie realizacji nie przewiduje się prowadzenia prac mogących mieć znaczące oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne.

Potencjalne zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego to:

- użycie niesprawnych maszyn i urządzeń transportowych, awarie, bądź kolizje samochodowe,

- nieprawidłowo prowadzona gospodarka materiałowo sprzętowa, odpadowa i ściekowa, w tym niesprawne układy paliwowe środków transportu.

Z uwagi na położenie planowanego przedsięwzięcia nie występuje i nie przewiduje się wystąpienia potencjalnego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko i przeprowadzania postępowania w tym zakresie.

Teren przedsięwzięcia jak wspomniano wcześniej nie znajduje się w granicach obszarów Natura 2000. Natomiast bezpośrednio graniczy z projektowanym specjalnym obszarem ochrony Natura 2000 „Dorzecze Regi” ( PLH320049).

W stosunku do innych obszarów Natura 2000, teren działki nr 109 znajduje się w następujących odległościach:

- ok. 19 000 m od granicy specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „ Kemy Rymańskie” (PLH 320012),

- ok. 29 000 m od granicy specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Dorzecze Parsęty” (PLH 320007),

- ok. 22 000 m od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Ińska” (PLH 320008),

- ok.27 000 m od granicy specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Goleniowska” (PLH 320013),

- ok. 15 500 m od granicy projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „ Ostoja Golczewska” (PLH 320052).

Na obszarze będącym miejscem realizacji niniejszej inwestycji nie występują obszary specjalnej ochrony (OSO).

Jedynym obszarem usytuowanym w obszarze miejsca realizacji inwestycji zaliczanym do specjalnych obszarów chronionych (SOO) jest obszar pod nazwą Dorzecze Regi. Najbliżej usytuowany obszar znajduje się w odległości 1 km w kierunku zachodnim od miejsca realizacji inwestycji. Ten sam obszar występuje również w pozostałych kierunkach, tj. północnym, wschodnim oraz południowym w zróżnicowanych odległościach. Obszar obejmuje swymi granicami dolinę Regi od Trzebiatowa do jej obszarów źródłowych oraz szereg dolin i dopływów: Starej Regi, Brzeźnickiej Węgorzy, Piaskowej, Sępólnej, Uklei, Rekowy i Mołstowej. Z łącznej długości 172 km, w obszarze znajduje się ok. 160 km długości Regi.

Teren zakładu Węglobud S.A w m. Słudwia położony jest poza obszarami:

- wodno – błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- wybrzeży,

- górskimi lub leśnymi,

- objętymi ochrona, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

- o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- przylegającymi do jezior,

- uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

W fazie eksploatacji, integralność obszaru Natura 2000 nie zostanie zaburzona, gdyż działalność istniejącego już zakładu nie powoduje:

- zaniku jakichkolwiek ważnych powiązań ekologicznych w granicach obszaru Natura 2000 oraz pomiędzy nim i innymi obszarami Natura 2000,

- zniszczenia jakichkolwiek siedlisk decydujących o spójności ekosystemów w granicach obszaru Natura 2000 i powiązań ekologicznych pomiędzy nimi,

- powstawania negatywnych barier ekologicznych, stanowiących istotne przeszkody dla rozprzestrzeniania się gatunków flory i fauny w obszarze Natura 2000.

Podsumowując uwarunkowania wynikające z art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zmian.) organ uznał, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organ umarzając postępowanie odniósł się do:

- przepisów prawa krajowego,

- przepisów wspólnotowych UE oraz ich interpretacji

- wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Ministra Rozwoju Regionalnego.

Wobec powyższego orzekam jak w osnowie niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

 

Otrzymują:

1. Agencja Nieruchomości Rolnych

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

2. PKS Gryfice

ul. Trzygłowska 32

72 – 300 Gryfice

3. Nadleśnictwo Resko

ul. Żeromskiego 1

72 315 Resko

4. Starosta Powiatu Gryfickiego

Pow.Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Dworcowa 23

72 – 300 Gryfice

5. Węglobud S.A.

ul. Monte Cassino 18a

70 – 467 Szczecin

6. a/a

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-11-2010 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2010 10:43