Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

D E C Y Z J A Nr ROŚiD.7610/ 23 /2010 Płoty, dnia 19 października 2010r.

Nr ROŚiD.7610/ 23 /2010 Płoty, dnia 19 października 2010r.

 

 

 

 

 

D E C Y Z J A

 

 

 

Na podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt.4, art.84, art.85 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 09 września 2010r. oraz dokumentacją dotyczącą planowanego przedsięwzięcia pn.:”Wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa „Arkada” S.A w wyniku zakupu specjalistycznych maszyn i oprogramowania, zlokalizowanego na działce nr 53 w obrębie nr 2 m. Płoty”:

 

o r z e k a m

 

 

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia po stwierdzeniu braku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

 

o k r e ś l a m

 

środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia kierując się kryteriami wyszczególnionymi w art.63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) oraz przy spełnieniu następujących warunków:

I. Rodzaj, miejsce i charakterystyka przedsięwzięcia:

przedmiotowe przedsięwzięcie polega na zakupie kabiny lakierniczej, komory śrutowniczej, sprężarki śrubowej z osprzętem, oprogramowania do zarządzania produkcją, które zostaną zlokalizowane na działce nr 53 w obrębie Płoty 2, na terenie istniejącego zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją pojemników i kontenerów stalowych przeznaczonych głównie do transportu i przechowywania materiałów sypkich (gruzu, złomu itp.) Kontenery w miejscu realizacji inwestycji podlegają piaskowaniu i malowaniu.

W związku z powyższym, w celu zminimalizowania emisji, a zwłaszcza pyłów, rozpuszczalników i cząstek farb do otoczenia, przewidziany jest zakup powyższych środków trwałych.

Planowana do zakupu komora śrutownicza posadowiona będzie na terenie użytkowanym dotychczas jako droga wewnętrzna i pobocze tej drogi. Natomiast kabina malarska będzie posadowiona częściowo na części placu pokrytego asfaltem oraz częściowo na terenie pokrytym roślinnością trawiastą. Aby możliwe było zamontowanie w/w urządzeń niezbędne będzie położenie płyt betonowych stanowiących podstawę do montażu urządzeń.

W chwili obecnej na terenie działki nr 53 prowadzona jest działalność w zakresie produkcji pojemników i kontenerów stalowych przeznaczonych głównie do transportu i przechowywania materiałów sypkich, która odbywa się na terenie przekształconym antropogenicznie, na którym występują niezbędne do prowadzonej działalności obiekty kubaturowe. W związku z tym w ramach projektu przewiduje się rozbudowę istniejącego zakładu związaną z koniecznością sprostania wymaganiom partnerów handlowych poprzez poprawę jakości wykonywania oferowanych przez firmę produktów.

Inwestor w ramach analizy wariantowej rozważał tzw. „wariant 0” polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia – zaniechanie inwestycji nie wpłynęłoby na zmianę obecnego stanu środowiska ze względu na brak zmiany sposobu oczyszczania powierzchni metalowych oraz powlekania ich farbą. Oczyszczanie i malowanie powierzchni nadal będzie się odbywało w pomieszczeniach we własnym zaadoptowanych do tego rodzaju czynności, które obecnie są nieszczelne. Wariant alternatywny polegał na wykonaniu kresie obiektów wolnostojących wraz z wentylacją przystosowanych do śrutowania i malowania. Jednak brak właściwej szczelności obiektów oraz odpowiedniej mechanizacji (m.in. urządzeń do zbierania śrutu) przyczyniłby się do negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Wariant realizacyjny - polegający na zakupie kabiny lakierniczej, komory śrutowniczej, sprężarki śrubowej z osprzętem, oprogramowania do zarządzania produkcją jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska ze względu na:

- 3-4 krotne przyspieszenie prac związanych z oczyszczeniem powierzchni przed malowaniem,

- uzyskanie szczelności, odizolowanie otoczenia od negatywnego wpływu używanych w procesie malowania środków,

- poprawę jakości pracy ( nowoczesna filtracja powietrza, redukcja pyłów),

- redukcję hałasu wywołanego uderzeniami ścierniwa o powierzchnię czyszczoną oraz umieszczeniem kabiny lakierniczej w większej odległości od zabudowy mieszkaniowej w stosunku do pomieszczenia lakierniczego używanego obecnie.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

Działka objęta realizacją inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami wodno – błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Zlokalizowana jest poza obszarem wybrzeża Morza Bałtyckiego. Teren inwestycji przylega do obszaru leśnego określonego w ewidencji gruntów jako las zagajnikowy.

W najbliższym sąsiedztwie miejsca realizacji inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami cennymi pod względem przyrodniczym, w tym również poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej zlokalizowanym tego typu obszarem jest ostoja siedliskowa PLH 320049 „Dorzecze Regi” zlokalizowane w odległości ok.600 m od miejsca realizacji inwestycji. Jak wynika z zapisów Waloryzacji przyrodniczej gminy Płoty (BKP, Szczecin 1998), w miejscu objętym realizacją planowanej inwestycji, nie stwierdzono występowania siedlisk i gatunków roślin i zwierząt cennych pod względem przyrodniczym, a zwłaszcza takich, dla ochrony których wyznaczono w/w obszary Natura 2000.

Działka, na której zostanie zrealizowana planowana inwestycja stanowi teren zainwestowany, na którym występuje istniejąca zabudowa kubaturowa w postaci budynków przemysłowych, w których odbywa się produkcja pojemników i kontenerów stalowych oraz ich piaskowanie i malowanie. Ponadto istniejące przekształcenie antropogeniczne tego terenu, wpływa na brak możliwości wykształcenia się siedlisk objętych ochroną i jednocześnie wyszczególnionych w załączniku do Dyrektywy Siedliskowej. Jak wynika z karty informacyjnej, cały teren nieruchomości pozbawiony jest cennej pod względem przyrodniczym szaty roślinnej głównie ze względu na jego utwardzenie.

Uwzględniając warunki środowiska gruntowo-wodnego zaprojektować, zrealizować i eksploatować przedsięwzięcie w sposób wykluczający przedostawanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń do tego środowiska.

Przedstawione w przedłożonych dokumentach informacje wskazują na fakt, iż w najbliższym sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wykonania inwestycji o podobnym przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na powstanie skumulowanego oddziaływania tych inwestycji na poszczególne komponenty środowiska.

Realizacja inwestycji spowoduje zapotrzebowanie na śrut stalowy – ok.6 ton/rok, farbę alkilową – ok.20 ton/rok, olej opałowy – 12 ton/rok, energia elektryczna – 80 kW, energia cieplna 260 000 cal/h. Zgodnie z oświadczeniem inwestora realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji, ani zużycia materiałów, paliw i energii o 20%.

Na etapie przygotowania terenu pod montaż w/w urządzeń mogą pojawić się odpady budowlane. Natomiast na etapie eksploatacji uciążliwość dla środowiska będzie się przejawiała poprzez: powstanie wód opadowych spływających z dachów komory i kabiny na przyległy teren (trawniki oraz asfalt), skąd zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej; wytworzenie odpadów, w tym głównie złomu stalowego będącego skutkiem działalności prowadzonej przez firmę, a także olejów przepracowanych, zużytych akumulatorów, zużytego ścierniwa oraz odpadów komunalnych, które zostaną zgromadzone w odpowiednich pojemnikach i zostaną przekazane podmiotom posiadającym stosowne uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami; emisję hałasu powodowaną eksploatacją zainstalowanych na terenie zakładu urządzeń (nożyce gilotynowe do cięcia blach, prasa krawędziowa do gięcia blach, agregaty do sprężania powietrza, piaskarka, wentylator w malarni, wózki widłowe, itp.), jednak zastosowanie w/w urządzeń w istniejących obiektach kubaturowych nie spowoduje negatywnego oddziaływania hałasu na klimat akustyczny terenu objętego inwestycją oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa.

Eksploatacja planowanych urządzeń nie wiąże się z wytworzeniem ścieków bytowych, ani ścieków technologicznych. Planowana inwestycja w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 25, poz.150 ze zmianami) nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia przy realizacji przedsięwzięcia

Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

a) prowadzić ciągłą kontrolę pracy poszczególnych urządzeń i maszyn wykorzystywanych w związku z eksploatacją inwestycji,

b) zapewnić monitorowanie skuteczności pracy urządzeń,

c) prowadzić ewidencję odpadów w oparciu o dokumenty określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz.213).

 

U z a s a d n i e n i e

 

Korporacja Przemysłowa ARKADA Spółka Akcyjna, ul. Wiejska 1, 72 – 310 Płoty w dniu 09 września 2010r. zwróciła się z wnioskiem o określenie czy dla przedsięwzięcia „Wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa Arkada S.A. w wyniku zakupu specjalistycznych maszyn i oprogramowania” istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Płotów zgodnie z art. 77 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zwrócił się o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (Postanowienie uzgadniające Nr RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6642/59/10/ac) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach ( Opinia Sanitarna Nr PS-N.NZ-403-32/10 ), przedkładając następujące dokumenty:

a) kopię wniosku inwestora z dnia 09.09.2010r.),

b) kartę informacyjną przedsięwzięcia,

 1. poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną obejmującą teren, na którym będzie realizowana inwestycja oraz teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

  d) informację o braku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Powyższe dokumenty były podstawą do stwierdzenia przez organy opiniujące, że dla przedsięwzięcia ”Wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa „Arkada” S.A w wyniku zakupu specjalistycznych maszyn i oprogramowania, zlokalizowanego na działce nr 53 w obrębie nr 2 m. Płoty” nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

  Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 14 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany.

         1.  

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zakupie kabiny lakierniczej, komory śrutowniczej, sprężarki śrubowej z osprzętem, oprogramowania do zarządzania produkcją, które zostaną zlokalizowane na działce nr 53 w obrębie nr 2 m. Płoty, na terenie istniejącego zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją pojemników i kontenerów stalowych przeznaczonych głównie do transportu i przechowywania materiałów sypkich, takich jak: gruz, złom, itp. Kontenery w miejscu realizacji inwestycji podlegają piaskowaniu i malowaniu. W związku z powyższym, w celu zminimalizowania emisji zwłaszcza pyłów, rozpuszczalników i cząstek farb do otoczenia, przewidziany jest zakup powyższych środków trwałych.

Planowana do zakupu komora śrutownicza posadowiona będzie na terenie użytkowanym dotychczas jako droga wewnętrzna i pobocze tej drogi. Natomiast kabina malarska będzie posadowiona częściowo na części placu pokrytego asfaltem oraz częściowo na terenie pokrytym roślinnością trawiastą. Aby możliwe było zamontowanie w/w urządzeń niezbędne będzie położenie płyt betonowych stanowiących podstawę do montażu urządzeń.

W chwili obecnej na terenie działki nr 53 prowadzona jest działalność w zakresie produkcji pojemników i kontenerów stalowych przeznaczonych głównie do transportu i przechowywania materiałów sypkich, która odbywa się na terenie przekształconym antropogenicznie, na którym występują niezbędne do prowadzonej działalności obiekty kubaturowe. W związku z tym w ramach projektu przewiduje się rozbudowę istniejącego zakładu związaną z koniecznością sprostania wymaganiom partnerów handlowych poprzez poprawę jakości wykonywania oferowanych przez firmę produktów.

Inwestor w Karcie przedsięwzięcia rozważał tzw. „wariant 0” polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia – zaniechanie inwestycji nie wpłynęłoby na zmianę obecnego stanu środowiska ze względu na brak zmiany sposobu oczyszczania powierzchni metalowych oraz powlekania ich farbą. Oczyszczanie i malowanie powierzchni nadal będzie się odbywało w pomieszczeniach we własnym zazaadoptowanych do tego rodzaju czynności, które obecnie są nieszczelne. Wariant alternatywny polegał na wykonaniu kresie obiektów wolnostojących wraz z wentylacją przystosowanych do śrutowania i malowania. Jednak brak właściwej szczelności obiektów oraz odpowiedniej mechanizacji (m.in. urządzeń do zbierania śrutu) przyczyniłby się do negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Rejon przedsięwzięcia nie leży w obrębie obszarów chronionych, w tym Natury 2000, ani nie będzie w żaden sposób na nie oddziaływał.

Uwzględniając wszystkie uwarunkowania, o których mowa w art.63, ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn.zmian.) należy stwierdzić, że między innymi rodzaj jak i zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizacja i stopień oddziaływania na środowisko pozwala na uznanie, iż przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przeprowadzona przez organ analiza w oparciu o przedłożone dokumenty, a także zbadanie sprawy w oparciu o uwarunkowania wymienione w art.63 cyt. wyżej ustawy dały możliwość oszacowania wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko. W wyniku tej analizy organ stwierdził, iż planowana inwestycja może wywrzeć wpływ na środowisko poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza, emisję odpadów i hałasu do środowiska. Jednak zasięg tego oddziaływania nie wpłynie niekorzystnie na poszczególne komponenty środowiska, w tym na obszary Natura 2000.

Biorąc pod uwagę fakt, iż podjęcie zamierzonych działań w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie będzie oddziaływać negatywnie na poszczególne komponenty środowiska organ stwierdził, że zamierzone przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w termin 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-11-2010 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2010 10:43