Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVI / 461 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr XLII/403/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Płoty oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych


Uchwała Nr XLVI / 461 / 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 września 2010 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr XLII/403/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Płoty oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XLII/403/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Płoty oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, wprowadza się następujące zmiany:

  1. dodaje się §5a w brzmieniu:

„Udzielane wsparcie, o którym mowa w §3, §4 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz w §5 niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis i następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998 / 2006.”,

  1. dodaje się §5b w brzmieniu:

1. „Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie może przekroczyć równowartości 200.000, 00 € brutto, a w sektorze transportu drogowego 100.000, 00 € brutto. Ponadto podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.”

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy:

  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub zaświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w danym okresie,

  2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Szczegółowy zakres tych informacji, został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz.311).”.

 

§2. Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w §1 pozostają bez zmian.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

        Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 12:45