Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVI / 449 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku


Uchwała Nr XLVI / 449 / 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 września 2010 r.

 

w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku

 

Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z: art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 oraz Nr 152, poz. 1020)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§1. Postanawia się o współdziałaniu między następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Płoty, a Powiatem Gryfickim przy realizacji zadania publicznego w ramach ustanowionego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego, pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” -

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 0136Z - ul. Jana Dąbskiego

oraz nr 0208Z - ul. Sportowej w mieście Gryfice”.

§2. W roku 2011 zostanie udzielona dotacja, w kwocie 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 brutto) dla Powiatu Gryfickiego, w ramach pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wymienionego w §1.

§3. Szczegółowe warunki określające dofinansowanie zadania, o którym mowa w §1 zostaną zawarte w ramach umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy, a Zarządem Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

       Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 12:35