Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVI / 448 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Płoty.


Uchwała Nr XLVI/448/10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 września 2010 r.

 

w sprawie: opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Płoty.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr180, poz.1111, i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 148, poz. 991), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Płoty w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.

 

§ 2. Pobiera się opłatę za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej obejmują następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:

 

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

 

2) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

 

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;

 

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka.

 

§ 3. Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć jako 0,16 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów co stanowi 2,00 zł. i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej. Powyższa opłata ulega zmianie proporcjonalnie do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

§ 4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 3, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

 

§ 5. Ustala się ulgę w opłacie, w przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny. Określona w § 4 opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.

 

§ 6. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

 

§ 7. W przypadku nie odbierania dziecka w określonych godzinach, zgodnie z podpisaną umową, o której mowa w § 6, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu wynosi 10 złotych.

 

§ 8. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIV/331/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 września 2009 r., ( zmiana - uchwała Nr XXXV/334/09 z dnia 12 października 2009 r.) w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Płotach.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 września 2010 r. .

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady

       Piotr Jasina   

 

 

 

 

 

 

Kalkulacja ekonomiczna

 

W roku 2010 koszt realizacji 1 godziny zajęć (bez uwzględniania kosztów osobowych pracowników kuchni oraz kosztów rzeczowych utrzymania kuchni przedszkolnych) w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi 1,74 zł, co wynika z wyliczenia: roczne bieżące koszty utrzymania przedszkola w 2010 r. (bez kosztów płacowych i rzeczowych utrzymania kuchni przedszkolnych) wynoszą: 91.200 zł, które dzieląc przez liczbę realizowanych w ciągu roku godzin usług przedszkolnych, wynikających z zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola łącznie około 2100 godzin ( 210 dni po 10 godzin dziennie), otrzymujemy koszt realizacji 1 godziny świadczeń przedszkolnych w wysokości 43,43 zł. Po podzieleniu tej kwoty przez przeciętną liczebność oddziału przedszkolnego wynoszącą 25 dzieci, otrzymujemy kwotę 1,74 zł, która jest kosztem realizacji 1 godziny usług w przeliczeniu na 1 dziecko.

Zgodnie z projektem uchwały rodzice za jedną godzinę korzystania przez dziecko z usług obejmujących świadczenia wykraczające ponad podstawę programową, świadczoną poza czasem przeznaczonym na jej realizację, będą uiszczali opłatę w wysokości 1,74 zł co stanowi 0,14 % minimalnego wynagrodzenia ( aktualnie 1317zł.) za pracę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 12:35