Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA XLV/ 441 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso oraz uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Płotach.


UCHWAŁA XLV/ 441 /10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie: stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta

i wynagrodzenia za inkaso oraz uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Płotach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; Dz.U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, z 2010r. Nr 95, poz. 613), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące stawki dziennej opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Płoty:

1) przy sprzedaży zniczy i kwiatów - 20,00 zł,

2)przy sprzedaży pozostałych artykułów:

- stanowisko zadaszone - 5,00 zł,

- za każdą dodatkową powierzchnię przed stanowiskiem - 5,00 zł.

§ 2

Uchwala się Regulamin Targowiska Miejskiego w Płotach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej wyznacza się strażników Straży Miejskiej w Płotach.

§ 4

1. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w § 3 ust. 2 za pobór opłaty targowej w wysokości 20% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Płoty.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XIII/105/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Płotach w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wysokości inkasa.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2010 11:06