Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLV/ 440 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w "Planie Odnowy Miejscowości Lisowo na lata 2008 - 2015"


Uchwała Nr XLV/ 440 /10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Lisowo na lata 2008 - 2015”

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Uchwala się następujące zmiany do „Planu Odnowy Miejscowości Lisowo na lata 2008-2015” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/289/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia
31 marca 2009 r.:

 

 

 

1. Pkt I.1. pt. „Położenie geograficzne” otrzymuje brzmienie:


„Miejscowość Lisowo leży w północnej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie gryfickim, w gminie Płoty, która sąsiaduje z gminami powiatu gryfickiego - Brojce, Gryfice, powiatu kołobrzeskiego - Rymań, powiatu łobeskiego - Resko, powiatu goleniowskiego - Nowogard i powiatu kamieńskiego - Golczewo.

 

 

 

 

 

Mapa gminy Płoty

 

 

Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej są Płoty. Obszar gminy to 238,79 km2. Gminę zamieszkuje 9.459 ludności. Układ osadniczy gminy stanowi miasto Płoty o wydzielonych granicach administracyjnych oraz 52 miejscowości wiejskie. Powierzchnia terenów wiejskich administracyjnie podzielona jest na 20 sołectw, w których skład wchodzą: 22 wsie, 8 osiedli, 2 kolonie, 10 przysiółków, 1 młyn, zamieszkały, 9 miejscowości niezamieszkanych.

 

Miejscowość Lisowo położona jest 4,5 km na południe od Płotów. Wieś Lisowo jest sołectwem i obejmuje obszar 1002,74 ha, zamieszkały przez 228 osoby. Wieś zlokalizowana jest w północnej części Równiny Nowogardzkiej, około 0,5 km na zachód od rzeki Regi. Najbliższa okolica jest lekko pofałdowana, wyraźnie opadająca w kierunku wschodnim (w stronę rzeki), o krajobrazie rolniczym, z niewielkimi kępami lasu przy rzece.”

 

 

2. Pkt I.4. pt. „Demografia” otrzymuje brzmienie:

 

Liczba ludności wg wieku w miejscowości Lisowo (stan na dn. 31.12.2009)

Wiek

Liczba mieszkańców

Do lat 6

22

7-12 lat

23

13-15 lat

13

16-65 lat

153

66 lat i więcej

17

Ogółem

228

űródło: Urząd Miejski w Płotach

 

Bezrobocie rejestrowane w Gminie Płoty (stan 30.04.2010 r.)

 

 

 

 

 

Liczba bezrobotnych

 

 

W tym z prawem do zasiłku

ogółem

kobiet

w tym zam. na wsi

w tym kobiet

ogółem

kobiet

 

Gmina i Miasto Płoty

 

895

 

 

452

 

 

556

 

 

287

 

 

200

 

 

81

 

űródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

 

3. Po pkt. III dodaje się pkt IV pt. „Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne” w brzmieniu:

„W miejscowości Lisowo znajduje się obszar związany z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Do tego obszaru można zaliczyć plac zabaw. Przedmiotowy obszar posiada odpowiednie uwarunkowania do odpowiedniego zagospodarowania go na potrzeby mieszkańców. Na placu zabaw organizowane są przez mieszkańców różnego rodzaju festyny. Sprzyja to nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Planowana również do realizacji budowa świetlicy wiejskiej przyczyni się do polepszenia nawiązywania kontaktów społecznych mieszkańców. Świetlica wiejska stanie się miejscem spotkań wszystkich pokoleń.


 

Plac zabaw w Lisowie sfinansowany ze środków UE w ramach SPO ROL”

  • 4. Pkt IV pt. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ otrzymuje brzmienie:

„V. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

 

ZADANIE I:

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Cel: demontaż starych płyt chodnikowych, ułożenie nowego chodnika, założenie oświetlenia ulicznego;

Przeznaczenie projektu: do użytku publicznego. Polepszenie komunikacji poprzez wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszych także wieczorem i nocą oraz poprawa estetyki miejscowości.

Harmonogram realizacji:

Etap I: VI-IX 2009 r. - demontaż starych płyt chodnikowych, przygotowanie gruntu pod położenie nowego chodnika; przygotowanie do założenia oświetlenia ulicznego;

Etap II: X-XI 2009 r. - założenie oświetlenia ulicznego, ułożenie nowego chodnika z polbruku o długości 650 m, szerokości 1,2 m, wraz z wykonaniem okrawężnikowania; łączna powierzchnia - 780 m2;

Kwota końcowa wraz ze wskazaniem źródła jej pozyskania:

Szacunkowy koszt realizacji zadania: 70.000 zł;

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, fundusze unijne;

ZADANIE II:

Nazwa: BUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LISOWO, GMINA PŁOTY

Cel: Wzrost integracji mieszkańców i stworzenie miejsca spotkań poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo w Gminie Płoty.

Przeznaczenie projektu: do użytku mieszkańców wszystkich grup wiekowych; świetlica będzie miejscem spotkań o standardzie zaspokajającym potrzeby mieszkańców. Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia integracji lokalnej społeczności poprzez organizację przedsięwzięć edukacyjno-integracyjnych, zwłaszcza poprzez: aktywne uczestnictwo w sporcie i kulturze, międzypokoleniową i sąsiedzką integrację społeczności, a także kształtowanie i promowanie wartościowego stylu wypoczynku.

Harmonogram realizacji:

Etap I - termin: III-VIII 2010 r. - przygotowanie do budowy świetlicy: opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu i dokumentacji aplikacyjnej

Etap II - termin: I-X 2011 r. - wyłonienie wykonawcy, budowa budynku świetlicy i wyposażenie obiektu.

Kwota końcowa: 700.000,00 PLN

űródła pozyskania środków: gmina Płoty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

ZADANIE III:

Nazwa: REMONT PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO ORAZ ZKUP KRĘGU Z PRZEZNACZENIEM NA GROMADZENIE NIECZYSTOŚCI W SĄSIEDZTWIE PRZYSTANKU

Cel: remont zadaszonego przystanku autobusowego

Przeznaczenie projektu: przystanek przeznaczony do użytku publicznego, przede wszystkim dla mieszkańców korzystających z przejazdów autobusowych, stworzenie estetycznego i bezpiecznego miejsca dla pasażerów oczekujących na autobusy;

Harmonogram realizacji: rok 2011

Kwota końcowa wraz ze wskazaniem źródła jej pozyskania:

Szacunkowy koszt realizacji zadania: 5 000 zł;

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty,

 

ZADANIE IV

Nazwa: ZAGOSPODAROWNIE TRENU PARKU PRZYPAŁACOWEGO (własność Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie).

Cel: Oczyszczenie terenu, montaż ławek i stolików, wznowienie alejek,

Przeznaczenie projektu: Stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców miejscowości Lisowo. Inwestycja korzystnie wpłynie na procesy integracyjne lokalnej społeczności a także na kształtowanie i promowanie właściwego stylu odpoczynku.

Harmonogram realizacji: rok 2012 (po uzyskaniu zgody od ANR Szczecin)

Kwota końcowa wraz ze wskazaniem źródła jej pozyskania:

Szacunkowy koszt realizacji zadania: 3 000 zł

űródła pozyskania środków: praca własna mieszkańców miejscowości Lisowo, budżet gminy Płoty”

 

§ 2

Ujednolicony Plan Odnowy Miejscowości Lisowo na lata 2008 - 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 11:04