Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLV/ 439 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w "Planie Odnowy Miejscowości Karczewie na lata 2008 - 2015"


 

Uchwała Nr XLV/ 439 /10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie: zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Karczewie na lata 2008 - 2015”

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Uchwala się następujące zmiany do „Planu Odnowy Miejscowości Karczewie na lata 2008-2015” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/272/09 Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 06 marca 2009 r.:

 

  1. pkt. .I.1. pt. „Położenie geograficzne” otrzymuje brzmienie:

Karczewie to wieś sołecka, położona bezpośrednio (ok. 1 km) po północnej stronie Płotów - siedziby gminy, do której przynależy administracyjnie. Wieś leży po wschodniej stronie - prostopadle - do drogi wojewódzkiej nr 109 (Płoty - Trzebiatów).

W sensie geograficznym wieś ulokowana jest w południowej części Równiny Gryfickiej, ok. 700 metrów na zachód od rzeki Regi. Najbliższa okolica jest lekko pofałdowana, otwarta, o charakterze rolniczym.

Wieś zajmuje powierzchnię 280,41 ha i zamieszkuje ją 111 osoby (stan na dzień 31.12.2009 r.).

 

 

Mapa Gminy Płoty

 

 

 

 

  1. pkt I.4. pt. „Demografia” otrzymuje brzmienie:

Wieś Karczewie zamieszkują 111 osoby. W wieku do 15 lat jest 17 mieszkańców, powyżej 65 lat - 13. Trzy czwarte mieszkańców jest w wieku edukacyjnym i produkcyjnym.

 

Struktura ludności wg wieku (stan na dn. 31.12.2009 r.)

Wiek

Liczba mieszkańców

Do lat 6

3

7-12 lat

7

13-15 lat

7

16-65 lat

81

65 lat i więcej

13

Ogółem

111

űródło: Urząd Miejski w Płotach

 

 

  1. Po pkt. III dodaje się pkt IV pt. „OPIS I CHARAKTRYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJACYCH NAWIAZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE”
    w brzmieniu:

„W miejscowości Karczewie znajduje się obszar związany z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Do tego obszaru można zaliczyć plac zabaw. Przedmiotowy obszar posiada odpowiednie uwarunkowania do odpowiedniego zagospodarowania go na potrzeby mieszkańców. Na placu zabaw organizowane są przez mieszkańców różnego rodzaju festyny. Sprzyja to nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Planowana do realizacji budowa świetlicy wiejskiej przyczyni się do polepszenia nawiązywania kontaktów społecznych mieszkańców. Świetlica wiejska stanie się miejscem spotkań wszystkich pokoleń”

 

  1. Pkt IV pt. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ otrzymuje brzmienie:

V. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

 

ZADANIE I

Nazwa projektu: Budowa dróg dojazdowych do posesji Karczewie 17 i Karczewie 18

Cel: poprawa estetyki miejscowości i warunków bezpieczeństwa mieszkańców;

Przeznaczenie projektu: zrealizowane zadanie jest inwestycją użytku publicznego;

Harmonogram realizacji:

Etap I - VI-IX 2009 r. - przygotowanie projektu budowy dróg, wyłonienie wykonawcy i zabezpieczenie materiałów budowlanych;

Etap II - X 2009 r. - III 2010 r. - budowa dróg dojazdowych wraz
z okrawężnikowaniem;

Kwota końcowa wraz ze wskazaniem źródła jej pozyskania: 250.000 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy, fundusze unijne.

 

ZADANIE II:

Nazwa: BUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KARCZEWIE, GMINA PŁOTY

Cel: Wzrost integracji mieszkańców i stworzenie miejsca spotkań poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczewie w Gminie Płoty.

Przeznaczenie projektu: do użytku mieszkańców wszystkich grup wiekowych; świetlica będzie miejscem spotkań o standardzie zaspokajającym potrzeby mieszkańców. Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia integracji lokalnej społeczności poprzez organizację przedsięwzięć edukacyjno-integracyjnych, zwłaszcza poprzez: aktywne uczestnictwo w sporcie i kulturze, międzypokoleniową i sąsiedzką integrację społeczności, a także kształtowanie i promowanie wartościowego stylu wypoczynku.

Harmonogram realizacji:

Etap I - termin: III-VIII 2010 r. - przygotowanie do budowy świetlicy: opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu i dokumentacji aplikacyjnej

Etap II - termin: I-X 2011 r. - wyłonienie wykonawcy, budowa budynku świetlicy i wyposażenie obiektu.

Kwota końcowa: 700.000,00 PLN

űródła pozyskania środków: gmina Płoty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

ZADANIE III

Nazwa: Organizowanie czasu wolnego mieszkańców.

Cel: Integracja społeczności lokalnej, aktywne spędzanie czasu wolnego, kultywowanie tradycji i zwyczajów regionalnych

Przeznaczenie projektu: festyny, koncerty, organizacja świąt i lokalnych rocznic, dożynki, festynów.

Harmonogram realizacji: lata 2010 - 2015

Kwota końcowa: 30.000,00 PLN

űródła pozyskania środków: gmina Płoty,

 

ZADANIE IV

Nazwa projektu: Budowa boiska sportowego.

Cel: wybudowanie sformatowanego boiska do gry w piłkę nożną i boiska do siatkówki

Przeznaczenie projektu: boisko umożliwi aktywne uprawianie sportu przez mieszkańców, będzie także miejscem wspólnych imprez plenerowych;

Harmonogram realizacji:

Etap I: VII-VIII. 2014 r. - przygotowanie projektów boisk, przygotowanie terenu, prace ziemne, wyłonienie wykonawcy;

Etap II; IX-X.2015 r. - budowa boisk, wyposażenie ich w urządzenia sportowe (bramki, siatka do koszykówki), zagospodarowanie terenu wokół boisk (ustawienie ławek
dla kibiców, przygotowanie szatni-przebieralni);

Kwota końcowa wraz ze wskazaniem źródła jej pozyskania: 250.00,00 zł

űródło pozyskania środków: budżet gminy, fundusze unijne.

 

§ 2

Ujednolicony Plan Odnowy Miejscowości Karczewie na lata 2008-2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Piotr Jasina

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:44