Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLV/ 438 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w "Planie Odnowy Miejscowości Mechowo na lata 2008 - 2015"


 

Uchwała Nr XLV/ 438 /10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie: zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Mechowo na lata 2008 - 2015”

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

Uchwala się następujące zmiany do „Planu Odnowy Miejscowości Mechowo na lata 2008-2015” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/272/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 06 marca 2009 r.:

 

1. pkt I.1. pt.” Położenie geograficzne” otrzymuje brzmienie:

„Miejscowość Mechowo jest jednym z sołectw gminy Płoty, położonej w południowej części powiatu gryfickiego. Gmina zajmuje powierzchnię 238,79 km2, co stanowi 23,45% powierzchni całego powiatu i 1,04% powierzchni województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnia sołectwa Mechowo wynosi 1,008 km2, tj. 0,42% powierzchni gminy.


 

 

Mapa gminy Płoty

Gmina Płoty graniczy:

  • od strony północnej z gminą Brojce oraz gminą Gryfice,

  • od strony wschodniej z gminą Rymań,

  • od strony południowej z gminą Resko oraz gminą Nowogard

  • od strony zachodniej z gminą Golczewo.

Siedzibą gminy jest miasto Płoty.

 

Mechowo położone jest na zachód od ośrodka gminnego w odległości około 7 km oraz
w odległości około 12 km na południe od Gryfic.

Miejscowość Mechowo zamieszkuje 438 osób.”

 

3. pkt I.4. pt.” Demografia” otrzymuje brzmienie:

 

„Mechowo zamieszkuje 438 mieszkańców (stan na 31.12.2009 r.).

Strukturę wiekową mieszkańców wsi przedstawia poniższa tabela (stan na 31.12.2009 r.)

 

Wiek

Liczba mieszkańców

Do lat 6

52

7-12 lat

32

13-15 lat

16

16-65 lat

299

66 lat i więcej

39

Ogółem

438

űródło: Urząd Miejski w Płotach

 

4. pkt II.2.2. pt. „Szkolnictwo” otrzymuje brzmienie:

„W miejscowości Mechowo jest szkoła podstawowa.

Charakterystyka szkoły w Mechowie (stan na 20.08.2010 r.)

Ilość uczniów w klasach

Razem I - VI

Liczba nauczycieli

Obsł.

0

I

II

III

IV

V

VI

 


 

 

Pełno zatr.

Niep. Zatr.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

8

 

10

 

17

 

13

 

13

 

12

 

17

 

90

 

12

 

2

 

4

űródło: Urząd Miejski w Płotach

 

Dzieci i młodzież z Mechowa kontynuują naukę w Gimnazjum Publicznym nr 1
w Płotach a później w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach.”

 

  1. po pkt. III dodaje się pkt IV pt. „Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne” w brzmieniu:

 

„W miejscowości Mechowo można wyróżnić kilka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Jednym z tych obszarów jest Szkoła Podstawowa. Obszar ten ze względu na swoją funkcję posiada szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb zwłaszcza najmłodszych mieszkańców wsi. Kolejny obszar to plac zabaw, na którym w okresie letnim organizowane są różnego rodzaju festyny. Dzięki, którym zwłaszcza najmłodsi mieszkańcy miejscowości mogą w sposób przyjemny spędzi wolny czas, nawiązując lub też zacieśniając kontakty z rówieśnikami.

Planowana również do realizacji budowa świetlicy wiejskiej przyczyni się do polepszenia nawiązywania kontaktów społecznych mieszkańców. Świetlica wiejska stanie się miejscem spotkań wszystkich pokoleń”

 

6. pkt IV Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną otrzymuje brzmienie:

 

V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

 

ZADANIE I:

REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO LZS GARDOMINKA”

Celem projektu jest wymiana pokrycia dachowego budynku klubu sportowego „Gardominka” oraz modernizacja wnętrza budynku polegająca na budowie pryszniców, pomieszczeń dla zawodników, pokoju dla sędziów, pomieszczenia socjalnego;

Przeznaczenie projektu: Zadanie przyczyni się do poprawy dostępności do bazy sportowej, powstanie komfortowe zaplecze dla mieszkańców chcących aktywnie spędzać wolny czas uprawiając sport, pozwoli propagować zdrowy model życia tak wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców wsi, poprawi aktywność działającego w Mechowie klubu sportowego. Ponadto osiągnięcie celu wpłynie m. in. na zwiększenie atrakcyjności wsi, wzrost liczby osób uprawiających sport, rozwój młodych talentów sportowych, zwiększenie popularyzacji sportu wśród młodzieży i osób dorosłych oraz poprawę stanu zdrowia
i kondycji fizycznej mieszkańców (w dłuższej perspektywie czasowej);

Harmonogram realizacji: rok 2010;

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50.000,00 zł;

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty

 

ZADANIE II:

BUDOWA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu wokół szkoły polegające na budowie placu apelowego, wykonaniu parkingu i ogrodzeniu terenu szkoły;

Przeznaczenie projektu: Teren szkoły jest miejscem, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę ze względu na dzieci - brak pełnego ogrodzenia stwarza dla nich niebezpieczeństwo. Realizacja inwestycji poprzez budowę ogrodzenia zwiększy bezpieczeństwa uczniów. Parking przy szkole poprawi estetyczny wygląd miejscowości oraz będzie miejscem do zaparkowania pojazdów. Dzięki budowie placu apelowego stworzone zostanie miejsce,
w którym odbywać się będą szkolne uroczystości;

Harmonogram realizacji: lata 2009-2010;

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 200.000 zł;

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, fundusze unijne;

 

ZADANIE III:

Nazwa: BUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MECHOWO, GMINA PŁOTY

Cel: Wzrost integracji mieszkańców i stworzenie miejsca spotkań poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechowo w Gminie Płoty.

Przeznaczenie projektu: do użytku mieszkańców wszystkich grup wiekowych; świetlica będzie miejscem spotkań o standardzie zaspokajającym potrzeby mieszkańców. Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia integracji lokalnej społeczności poprzez organizację przedsięwzięć edukacyjno-integracyjnych, zwłaszcza poprzez: aktywne uczestnictwo w sporcie i kulturze, międzypokoleniową i sąsiedzką integrację społeczności, a także kształtowanie i promowanie wartościowego stylu wypoczynku.

Harmonogram realizacji:

Etap I - termin: III-VIII 2010 r. - przygotowanie do budowy świetlicy: opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu i dokumentacji aplikacyjnej

Etap II - termin: I-X 2011 r. - wyłonienie wykonawcy, budowa budynku świetlicy i wyposażenie obiektu.

Kwota końcowa: 700.000,00 PLN

űródła pozyskania środków: gmina Płoty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

ZADANIE IV:

MODERNIZACJA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

Celem projektu jest modernizacja przystanku autobusowego wraz z dostosowaniem miejsca postoju autobusów do obowiązujących przepisów ruchu drogowego;

Przeznaczeniem inwestycji jest stworzenie estetycznego i bezpiecznego miejsca dla pasażerów oczekujących na autobusy;

Harmonogram realizacji: rok 2012;

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 5.000,00 zł;

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty;

 

ZADANIE V:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE

 

Celem projektu jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Mechowie;

Przeznaczeniem inwestycji jest stworzenie miejsca szkolnych zajęć wychowania fizycznego oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych, które będą odbywały się w odpowiednich warunkach, co poprawi stan zdrowia dzieci oraz rozwój młodych talentów. Planuje się udostępnienie sali po godzinach lekcyjnych do użytku publicznego. Będą w niej prowadzone różne zajęcia sportowe i rekreacyjne, a także imprezy pozaszkolne, kulturalne, łączące lokalną społeczność.

Harmonogram realizacji:

Etap I - termin: IX - XII 2013 - przygotowanie i opracowanie kosztorysu, planu prac, wyłonienie wykonawców

Etap II - termin: I - XII 2014 - budowa sali;

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 400.000,00 zł;

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, fundusze unijne;

 

ZADANIE VI:

ZAKUP PODŁOGI ROZKŁADANEJ

 

Celem projektu jest zakup rozkładanej podłogi;

Przeznaczenie projektu: posiadanie podłogi zwiększy możliwości organizacyjne i wpłynie na sprawną realizację imprez plenerowych we wsi Mechowo;

Harmonogram realizacji: rok 2013;

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50.000 zł;

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, fundusze unijne;

 

ZADANIE VI:

WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI DROGI W MIEJSCOWOŚCI MECHOWO

 

Celem projektu jest wykonanie od podstaw odcinka drogi asfaltowej;

Przeznaczenie projektu: Inwestycja poprawi stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;

Harmonogram realizacji: lata 2014;

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 300.000,00 zł;

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, fundusze unijne;

 

ZADANIE VI:

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

 

Celem projektu jest rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości. Polegać będzie na wymianie niesprawnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oraz zamontowaniu nowych w miejscach do tej pory nieoświetlonych;

Przeznaczenie projektu: Inwestycja przyczyni się do poprawy widoczności na drodze, bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz pojazdów mechanicznych;

Harmonogram realizacji: rok 2015;

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 150.000,00 zł;

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, fundusze unijne;

 

§ 2

Ujednolicony Plan Odnowy Miejscowości Mechowo na lata 2008 - 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Piotr Jasina

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:42