Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLV/ 437 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w "Planie Odnowy Miejscowości Płoty na lata 2008 - 2015"


Uchwała Nr XLV/ 437 /10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Płoty na lata 2008 - 2015”

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska
w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się następujące zmiany do „Planu Odnowy Miejscowości Płoty na lata 2008-2015” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/289/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r.:

 

 

  1. pkt I.1. pt. ” Położenie geograficzne” otrzymuje brzmienie:

 

„Miasto Płoty położone jest w środkowo-północnej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie gryfickim na Równinie Gryfickiej. Rozłożone jest nad Regą, jedną z najdłuższych rzek województwa (długość 199 km). Płoty są siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Od północy gmina Płoty sąsiaduje z gminami Gryfice i Brojce, od zachodu - z gminą Golczewo, a od południa z gminami Nowograd i Resko. Wschodnią granicą łączy się z gminą Rymań.
Mapa Gminy Płoty.

 

Układ osadniczy gminy Płoty stanowią 52 wiejskie jednostki osadnicze, w tym 20 wsi sołeckich.

Miasto Płoty położone jest w centralnej części gminy, w odległości 80 km od centrum Szczecina. Miasto zajmuje powierzchnię 412,45 ha., na której mieszka 4.208 mieszkańców (stan na dn. 31.12.2009).


 

Płoty z lotu ptaka fot. Cezary Sórka

 

 

3. pkt I.5. pt.”Demografia” otrzymuje brzmienie:

Miasto Płoty ma 4.208 mieszkańców. Dzieci i młodzież do lat 15 stanowią 16,0 % ogółu. Co trzeci mieszkaniec miasta jest w wieku produkcyjnym - 71,8 %. Strukturę ludności wg wieku przedstawia tabela poniżej.

Tab. Struktura demograficzna ludności wg wieku (stan na 31.12.2009 r.)

Przedziały wieku

Miasto Płoty

 

ogółem

% ogółu

Do 6 lat

286

6,79

7-12 lat

261

6,21

13-15 lat

162

3,85

16-65 lat

2907

69,09

powyżej 66 lat

592

14,06

Razem:

4 208

100

űródło: Urząd Miejski w Płotach

 

Wg stanu na kwiecień 2008 r. w mieście jest 367 bezrobotnych, co stanowi 8,6 % ogółu mieszkańców Płotów. Stopa bezrobocia w Płotach wykazuje tendencję spadkową. W grudniu 2007 r. było 383 bezrobotnych, a w grudniu 2006 r. - 515.

 

4. Po pkt. III dodaje się pkt IV pt. „IV. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne” w brzmieniu:

„W mieście Płoty można wyróżnić kilka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Do tych obszarów należą:

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach,

  2. Szkoła podstawowa nr 2 w Płotach,

  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Płotach,

  4. Gimnazjum Publiczne nr 1 w Płotach,

  5. Boisko sportowe „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach,

  6. Stadion Miejski w Płotach,

  7. Boisko treningowe przy Stadionie Miejskim w Płotach,

  8. Park Miejski w Płotach,

  9. Osiedlowe Place Zabaw.

Wszystkie ww. obszary posiadają odpowiednie uwarunkowania do zagospodarowania ich na potrzeby mieszkańców. Na przedmiotowych obszarach organizowane są przez Władze Miasta, Dyrektorów poszczególnych jednostek oraz przez samych mieszkańców różnego rodzaju festyny. Sprzyja to nawiązywaniu kontaktów społecznych”.

 

 

5. Pkt IV. pt.”Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną” otrzymuje brzmienie:

V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

 

ZADANIE 1

Nazwa: Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach

Cel: Realizacja inwestycji ma na celu pobudzenie społeczeństwa do aktywności fizycznej, co w rezultacie wpłynie na zdrowie i poprawę kondycji fizycznej. Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego oraz budynku sanitarno - szatniowego. Boisko to będzie wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy, to jest: stalowe kosze do piłki koszykowej oraz siatka do piłki siatkowej rozpięta na słupach. Nawierzchnia boiska wykonana będzie na podbudowie dynamicznej poliuretanowej przeznaczonej do boisk wielofunkcyjnych. Natomiast ogrodzenie boiska wykonane z siatki stalowej powlekanej. Na terenie zlokalizowano także budynek sanitarno-szatniowy. Budynek zaprojektowany jest w technologii prefabrykowanej i montowany na placu budowy.

Przeznaczenie: Projekt jest inwestycją o charakterze publicznym. Dzięki realizacji inwestycji możliwa będzie realizacja programu wychowania fizycznego i realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych. Tak więc, budowa kompleksu boisk sportowych w mieście wpłynie znacząco na zdrowie i poprawę kondycji wśród społeczności niezależnie od wieku.

Harmonogram realizacji: lata 2008 - 2009

Szacunkowy koszt: 1 300 000 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty,

 

ZADANIE 2

Nazwa: Realizacja I etapu Rewitalizacji obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym - Konserwacja elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach

Cel: konserwacja elewacji i naprawa dachu

Przeznaczenie: Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego jest wartościowym zabytkiem architektury sakralnej, miejscem kultu religijnego mieszkańców miejscowości i okolic. Odnowiony obiekt jako element dziedzictwa kulturowego stanowić będzie także atrakcję turystyczną miejscowości.

Harmonogram realizacji: lata 2008 - 2010

Szacunkowy koszt: 700 000 zł

űródła pozyskania środków: budżet Parafii Płoty, budżet gminy Płoty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

ZADANIE 3

Nazwa: Budowa ulicy Parkowej w Płotach jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Płoty

Cel: Projekt dotyczy budowy ulicy Parkowej w Płotach będących drogami w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, które pozwolą połączyć sieć dróg gminnych z drogą krajową nr 6. Celem nadrzędym jest rozwój województwa zmierzający do konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej i społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców poprzez poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej oraz poprawa standardu oraz jakości sieci drogowej w gminie, zapewniająca rozwój społeczno- gospodarczy.

Przeznaczenie: Zrealizowany projekt przeznaczony będzie do użytku publicznego.

Harmonogram realizacji:lata 2008 - 2010

Szacunkowy koszt: 1 924 414 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, RPO WZ

 

ZADANIE 4

Nazwa: Budowa ulic Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach jako realizacja I Etapu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Płoty

Cel: Projekt dotyczy budowy ulic Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach będących drogami w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, które pozwolą połączyć sieć dróg gminnych z drogą krajową nr 6. Celem nadrzędym jest rozwój województwa zmierzający do konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej i społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców poprzez poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej oraz poprawa standardu oraz jakości sieci drogowej w gminie, zapewniająca rozwój społeczno- gospodarczy,

Przeznaczenie: Zrealizowany projekt przeznaczony będzie do użytku publicznego.

Harmonogram realizacji: lata 2008 - 2010

Szacunkowy koszt: 3 499 677 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, RPO WZ

 

ZADANIE 5

Nazwa: Rozwój tradycji i inicjatyw kulturalnych Gminy Płoty - zakup strojów, instrumentów muzycznych i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne

Cel: Celem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest poprawa warunków zachowania dziedzictwa kulturowego, które buduje tożsamość lokalną mieszkańców miasta Płoty. Przedsięwzięcie to obejmuje: zakup strojów, instrumentów muzycznych i innego wyposażenia

Przeznaczenie: Zrealizowanie projektu umożliwi kreowanie lokalnego produktu kulturowego poprzez stworzenie możliwości upowszechnienia muzycznych i tanecznych tradycji lokalnej społeczności.

Harmonogram realizacji: III 2009 r. - XII 2009 r.

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

űródła pozyskania środków: budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, budżet gminy Płoty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

ZADANIE 6

Nazwa: Budowa przystani kajakowych w Płotach

Cel: Zadanie będzie obejmowało budowę przystani kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze. Zadanie jest integralną częścią projektu pn. „Kajakiem do morza stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego:Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeżynie”. Budowa przystani kajakowej przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy.

Przeznaczenie: Projekt jest inwestycją o charakterze użyteczności publicznej. Przystań kajakowa.

Harmonogram realizacji: lata 2009 - 2011

Szacunkowy koszt: 262 306 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, budżet powiatu Gryfickiego, fundusze unijne.

 

ZADANIE 7

Nazwa: Budowa cmentarza komunalnego w Płotach

Cel: Zadanie będzie obejmowało budowę cmentarza komunalnego, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa cmentarza komunalnego spowodowana jest znacznym obciążeniem istniejącego już cmentarza komunalnego. Lokalizacja nowego cmentarza jest umiejscowiona na obrzeżach miasta Płoty - przy drodze krajowej nr 6.

Przeznaczenie: Projekt jest inwestycją o charakterze użyteczności publicznej. Inwestycja jest niezbędna z uwagi na zbytnie obciążenie istniejącego cmentarza.

Harmonogram realizacji: lata 2008 - 2012

Szacunkowy koszt: 1 150 000 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty

 

ZADANIE 8

Nazwa: Budowa ulicy Bajkowej i uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę techniczną


Cel: Zadanie będzie obejmowało budowę ulicy Bajkowej oraz uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w infrastrukturę techniczną, tj. sieć energetyczną, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć gazową.

Przeznaczenie: Nowo powstałe tereny przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną, pod działalność gospodarczą oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Inwestycja pozwoli na uatrakcyjnienie oferty sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniową.

Harmonogram realizacji: lata 2008 - 2010

Szacunkowy koszt: 2 310 000 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, fundusze unijne.

 

 

 

 

 


 


 


 


 


ZADANIE 9

Nazwa: Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Płotach

Cel: Budowa nowej sieci dla komputerów, instalacji zasilania, okablowania, wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Przeznaczenie: Realizacja zadania przyczyni się do poprawy pracy Urzędu Miejskiego w Płotach oraz usprawni obsługę ludności z terenu miasta i gminy.

Harmonogram realizacji: lata 2008 - 2009

Szacunkowy koszt: 205 786 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty

 

ZADANIE 10

Nazwa: Remont i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Cel: Zadanie będzie obejmowało remont i termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Większość obiektów użyteczności publicznej jest w stanie wymagającym natychmiastowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia ścian zewnętrznych z uwagi na duże ubytki ciepła.

Przeznaczenie: Inwestycja pozwoli na oszczędności podczas sezonów grzewczych oraz poprawi estetykę budynków użyteczności publicznej.

Harmonogram realizacji:lata 2008 - 2010

Szacunkowy koszt: 1 150 000 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, fundusze unijne.

 

ZADANIE 11

Nazwa: Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płotach

cel: Zadanie będzie obejmowało wyminę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, adaptację poddasza oraz docieplenie dachu.

Przeznaczenie: Inwestycja pozwoli na oszczędności podczas sezonów grzewczych.

Harmonogram realizacji: lata 2008 - 2009

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty

 

ZADANIE 12

Nazwa: Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Płoty

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulic i dróg publicznych, poprawa estetyki miejscowości. Zadanie będzie polegało na zrealizowaniu kompleksowego remontu systemu oświetlenia ulicznego poprzez zapewnienie ciągłości należytego oświetlenia ulic i dróg.

Przeznaczenie: Projekt jest inwestycją o charakterze użyteczności publicznej. Inwestycja jest niezbędna z uwagi na zły stan techniczny urządzeń oświetleniowych, zbyt duży koszt zużycia energii elektrycznej oraz wysokie koszty konserwacji oświetlenia.

Harmonogram realizacji: lata 2008 - 2009

Szacunkowy koszt: 212 000 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty

 

ZADANIE 13

Nazwa: Budowa terenów rekreacyjnych i sportowych oraz tras rowerowych wzdłuż rzeki Regi (teren gminy Płoty)

Cel: Budowa szlaków rowerowych przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy. Walory krajobrazowe wynikające z lokalizacji oraz charakter rolniczy gminy sprzyjają rozwojowi agroturystyki.

Przeznaczenie: Szlaki rowerowe będą wykorzystywane rekreacyjnie przez społeczność lokalną.

Harmonogram realizacji: lata 2008 - 2012

Szacunkowy koszt: 523 039 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, budżet powiatu Gryfickiego, fundusze unijne.

 

ZADANIE 14

Nazwa: Remont i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Płoty - etap I - Remont skoczni w dal oraz bieżni czterotorowej przy boisku wielofunkcyjnym „Orlik 2012” w Płotach ul. Stefana Batorego

 

Cel: Projekt dotyczy wykonania remontu istniejącej skoczni w dal oraz bieżni czterotorowej przy boisku wielofunkcyjnym "Orlik 20102" w Płotach przy ul. Stefana Batorego. Remont ma przede wszystkim na celu umożliwienia powszechnego dostępu społecznościom lokalnym do korzystania z bazy sportowej. W wyniku realizacji niniejszego projektu zostaną osiągnięte następujące efekty użytkowe dla sportu i społeczności lokalnej: wyremontowana skocznia i bieżnia będzie nowoczesna, bezpieczna i ogólnodostępna dla dzieci i młodzieży, nastąpi propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju i wychowania młodych wraz z promocją zdrowego stylu życia. Oczekiwany efekt użytkowy to: zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w celu przeciwdziałania patologii, agresji, rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych, w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnie, w grupie rówieśniczej i w rodzinie, zdrowa rywalizacja sportowa w organizowanych spartakiadach, turniejach i zawodach sportowych.

Przeznaczenie: Projekt jest inwestycją o charakterze publicznym. Dzięki realizacji inwestycji możliwa będzie realizacja programu wychowania fizycznego i realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych. Tak więc, remont i modernizacja ww. obiektów sportowych w mieście wpłynie znacząco na zdrowie i poprawę kondycji wśród społeczności niezależnie od wieku.

Harmonogram realizacji: Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej: 2010 r.

Etap II - 2011 r. - wyłonienie wykonawcy, prace remontowe

Szacunkowy koszt: 400 000,00 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

 

ZADANIE 15

Nazwa: Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach

Cel: Zadanie będzie obejmowało budowę hali sportowo - widowiskowej z zapleczem socjalnym i magazynowo - gospodarczym, pomieszczeniami administracyjnymi, salą klubową, restauracją oraz częścią hotelową, przebudowę istniejącego stadionu, budowę zespołu boisk sportowych oraz infrastruktury towarzyszącej. Zrealizowanie inwestycji pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz na poprawę zaplecza turystycznego gminy, ale także na rozwój inwestycji towarzyszących np. Gastronomia, hotelarstwo , odnowa biologiczna, rozwój różnych sportów

Przeznaczenie: Projekt jest inwestycją o charakterze użyteczności publicznej. Zrealizowanie inwestycji pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz na poprawę zaplecza turystycznego gminy, ale także na rozwój inwestycji towarzyszących np. gastronomia, hotelarstwo, odnowa biologiczna, rozwój różnych sportów.

Harmonogram realizacji: lata 2008 - 2012

Szacunkowy koszt: 20 897 373 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, fundusze unijne

 

ZADANIE 16

Nazwa: Rewitalizacja obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską, o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym

Cel: Zadanie będzie obejmowało rewitalizację obiektów i obszarów. Celem realizacji zadania jest: poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, dostosowanie współczesnej zabudowy do historycznego kontekstu przestrzennego, rewaloryzacja obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym.

Przeznaczenie: Projekt jest inwestycją o charakterze użyteczności publicznej. Zrealizowane zadanie pozwoli na rozpowszechnianie wśród mieszkańców zachowań aktywnych i postaw przedsiębiorczych oraz wzmacnianie poczucia przynależności do lokalnej społeczność.

Harmonogram realizacji: lata 2008 - 2013

Szacunkowy koszt: 523 039 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, budżet powiatu Gryfickiego, fundusze unijne.

 

ZADANIE 17

Nazwa: Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w Gminie Płoty

Cel: Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

Przeznaczenie: znacząca poprawa bezpieczeństwa zmotoryzowanych i pieszych użytkowników drogi, poprawa estetyki miejscowości; poprawa środowiska naturalnego.

Harmonogram: lata 2009 - 2016

Szacunkowy koszt: 3 000 000 zł

űródła pozyskiwania środków: budżet gminy Płoty, fundusze unijne.”

 

§ 2

Ujednolicony Plan Odnowy Miejscowości Płoty na lata 2008 - 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Piotr Jasina

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:38