Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLV/ 436 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w "Planie Odnowy Miejscowości Truskolas na lata 2008 - 2015"


Uchwała Nr XLV/ 436 /10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie: zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Truskolas na lata 2008 - 2015”

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Uchwala się następujące zmiany wprowadzone do „Planu Odnowy Miejscowości Truskolas na lata 2008-2015” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/272/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 06 marca 2009 r.:

 

1. pkt I.1. pt.”Położenie geograficzne” otrzymuje brzmienie:

 

„Truskolas jest to średniej wielkości wieś sołecka, położona 10 km na zachód od Płotów (siedziby Urzędu Miejskiego w Płotach) i ok. 13 km na południe od Gryfic. Sąsiednie miejscowości to: od północy - Wytok (1,5 km), od wschodu - Mechowo (3,5 km), od zachodu - Unibórz w gminie Golczewo (5 km). Wieś usytuowana jest po północnej stronie drogi Płoty-Golczewo i linii kolejowej na tej trasie, obecnie nieczynnej.

W sensie geograficznym Truskolas ulokowany jest w południowej części Równiny Gryfickiej. Najbliższa okolica jest lekko pofałdowana, otoczona z dwóch stron polami, a od południa i zachodu kompleksem lasów iglastych. W sąsiedztwie wsi są dwa cieki wodne, w tym rzeczka Rutka, stanowiąca dopływ Gardominki.

 


 

Mapa gminy Płoty

 

Układ osadniczy gminy Płoty stanowią miasto Płoty o wydzielonych granicach administracyjnych oraz 52 miejscowości wiejskie. Powierzchnia terenów wiejskich administracyjnie podzielona jest na 20 sołectw.

Sołectwo Truskolas ma powierzchnię 1251,70 ha, którą zamieszkuje 179 ludzi.”

 

2. pkt I.4. pt.”Demografia” otrzymuje brzmienie:

„Truskolas ma 178 mieszkańców.

Liczba ludności wg wieku w miejscowości Truskolas (stan na dn. 31.12.2007)

Wiek

Liczba mieszkańców

%

do lat 6

10

5,6

7-12 lat

12

6,8

13-15 lat

9

5,1

16-65 lat

122

68,5

66 lat i więcej

25

14,0

Ogółem

178

100,00

űródło: Urząd Miejski w Płotach

Dzieci do lat 12 stanowią 12,4 % ogółu mieszkańców; mieszkańcy w wieku emerytalnym stanowią 14 % ogółu mieszkańców. Prawie trzy czwarte mieszkańców to starsza młodzież i osoby w wieku produkcyjnym”

 

 

4. Po pkt. III dodaje się pkt IV pt. „IV. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne” w brzmieniu:

IV. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne

 

W miejscowości Truskolas znajduje się obszar związany z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Do tego obszaru można zaliczyć plac zabaw. Przedmiotowy obszar posiada odpowiednie uwarunkowania do odpowiedniego zagospodarowania go na potrzeby mieszkańców. Na placu zabaw organi9zowane są przez mieszkańców różnego rodzaju festyny. Sprzyja to nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Planowana również do realizacji budowa świetlicy wiejskiej przyczyni się do polepszenia nawiązywania kontaktów społecznych mieszkańców. Świetlica wiejska stanie się miejscem spotkań wszystkich pokoleń.”

 

5. Pkt IV. pt.”Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną” otrzymuje brzmienie:

 

V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

 

 

Zadanie I

Nazwa: Remont zbiornika przeciwpożarowego o powierzchni 600 m kw.

Cel: oczyszczenie i pogłębienie zbiornika, budowa ogrodzenia o montaż bramy;

Przeznaczenie projektu: poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego miejscowości i okolic, poprawa estetyki miejscowości;

Harmonogram realizacji:

Etap I - termin: VI-VIII. 2009 r. - oczyszczenie zbiornika wodnego wraz z pogłębieniem do 30 cm, wykonanie skarp i obsianie ich trawą;

Kwota końcowa: 55.000 zł

űródło finansowania: budżet gminy Płoty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Zadanie II

Nazwa: Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Truskolas, Gmina Płoty

Cel: Wzrost integracji mieszkańców i stworzenie miejsca spotkań poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Truskolas w Gminie Płoty.

Przeznaczenie: do użytku mieszkańców wszystkich grup wiekowych; świetlica będzie miejscem spotkań o standardzie zaspokajającym potrzeby mieszkańców. Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia integracji lokalnej społeczności poprzez organizację przedsięwzięć edukacyjno-integracyjnych, zwłaszcza poprzez: aktywne uczestnictwo w sporcie i kulturze, międzypokoleniową i sąsiedzką integrację społeczności, a także kształtowanie i promowanie wartościowego stylu wypoczynku.

 

Harmonogram realizacji:

Etap I - termin: III-VIII 2010 r. - przygotowanie do budowy świetlicy: opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu i dokumentacji aplikacyjnej

Etap II - termin: I-X 2011 r. - wyłonienie wykonawcy, budowa budynku świetlicy i wyposażenie obiektu.

Kwota końcowa: 700.000,00 PLN

űródła pozyskania środków: gmina Płoty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Zadanie III

Nazwa: Oświetlenie drogi prowadzącej od wsi do pobliskich gospodarstw indywidualnych

Cel: budowa oświetlenia przy drodze o długości ok. 600 m

Przeznaczenie projektu: do użytku publicznego, znacząca poprawa bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym;

Harmonogram realizacji:

Etap I - termin: VI-VII 2013 r. - przygotowanie kosztorysu, wyłonienie wykonawcy

Etap II - termin: VIII-IX.2014 r. - montaż oświetlenia ulicznego

Kwota końcowa: 120.000 zł

űródła finansowania: budżet gminy Płoty, środki unijne.

Zadanie IV: BUDOWA SIECI ROWÓW MELIORACYJNYCH

Celem projektu jest budowa i modernizacja sieci melioracyjnej, zabezpieczającej w pełni potrzeby mieszkańców, dotyczące odprowadzenia wody z terenu wsi. Problem gromadzenia się wody po obfitych opadach deszczu jest niezwykle ważki i często podnoszony w konsultacjach z mieszkańcami.

Przeznaczenie projektu: Inwestycja powinna doprowadzić do polepszenia poziomu melioracji podłoża, umożliwi również sprawny odpływ wody deszczowej z centralnej części wsi.

Harmonogram realizacji:

Etap I - termin: III - V 2015 - wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia, rozpoczęcie realizacji projektu.

Etap II - termin: V - IX 2015 - budowa i modernizacja systemu melioracyjnego w centralnej części wsi

Etap III - termin: IX- XI 2015 - prace wykończeniowe, zakończenie zadania.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100 000 zł

Planowane źródła pozyskania środków: budżet gminy Płoty, fundusze unijne.”

 

§ 2

Ujednolicony Plan Odnowy Miejscowości Truskolas na lata 2008 - 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Piotr Jasina

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:38