Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLV/ 435 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w "Planie Odnowy Miejscowości Wicimice na lata 2008 - 2015"


Uchwała Nr XLV/ 435 /10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie: zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Wicimice na lata 2008 - 2015”

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Uchwala się następujące zmiany do „Planu Odnowy Miejscowości Wicimice na lata 2008-2015” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/289/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r.

 

1. pkt I.4. pt.”Demografia” otrzymuje brzmienie:

 

Struktura ludności wg wieku w miejscowości Wicimice (stan na dn. 31.12.2009 r.)

Wiek

Liczba mieszkańców

do lat 6

48

7-12 lat

27

13-15 lat

22

16-65 lat

292

66 lat i więcej

32

Ogółem

421

űródło: Urząd Miejski w Płotach

 

Wicimice to czwarta pod względem liczby mieszkańców miejscowość w gminie Płoty. Liczące 421 mieszkańców Wicimice są mniejsze jedynie od Mechowa, Słudwi, Wyszoboru i stolicy gminy - Płotów.

Sołectwo obejmuje wieś Wicimice oraz przysiółek Wicimiczki.

Struktura demograficzna mieszkańców Wicimic jest korzystna. Relacja osób w wieku przedprodukcyjnym do liczby osób w wieku poprodukcyjnym jest dodatnia. Obliczony na tej podstawie wskaźnik zastępowalności pokoleń wynosi 3,7.

Zasadniczą kategorią wiekową są osoby w wieku produkcyjnym, którzy stanowią 65% ogółu mieszkańców”.

 

 

2. .Po pkt. III dodaje się pkt IV pt. „IV. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne” w brzmieniu:

  • W miejscowości Wicimice można wyróżnić kilka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Jednym z tych obszarów jest Szkoła Podstawowa. Obszar ten ze względu na swoją funkcję posiada szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb zwłaszcza najmłodszych mieszkańców wsi. Kolejny obszar to plac zabaw, na którym w okresie letnim organizowane są różnego rodzaju festyny. Dzięki, którym zwłaszcza najmłodsi mieszkańcy miejscowości mogą w sposób przyjemny spędzi wolny czas, nawiązując lub też zacieśniając kontakty z rówieśnikami. Następnym obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cech funkcjonalno-przestrzenne jest świetlica wiejska. Świetlica wiejska to miejsce organizacji imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, kół zainteresowań, szczególnie dla dzieci i młodzieży”.

 

 

3. Pkt IV. pt.”Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną” otrzymuje brzmienie:

V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i  przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

ZADANIE I

Nazwa projektu: REMONT CHODNIKÓW W WICIMICACH

Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drodze ruchu kołowego, poprawa estetyki miejscowości;

Przeznaczenie projektu: projekt jest inwestycją o charakterze użyteczności publicznej;

Harmonogram realizacji:

Etap I: termin IV-VI. 2009 r. - demontaż starych płyt chodnikowych, przygotowania gruntu do położenia chodnika z polbruku;

Etap II: termin: VII-XI 2009 r. - zakup materiałów, ułożenie chodnika o pow. 2400 m kw., szerokości 1,2 m, długości 2000 m wraz z ułożeniem krawężników.

Kwota końcowa wraz ze wskazaniem źródła jej pozyskania:

Szacunkowy koszt projektu: 240.000 zł

űródło pozyskania środków: budżet gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

ZADANIE II

Nazwa projektu: ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU HISTORYCZNYM - KONSERWACJA I REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JÓZEFA W WICIMICACH

Cel: Przedsięwzięcie zmierza do poprawy stanu nieruchomości będącej zabytkiem poprzez jej konserwację i remont. Obiekt źle zachowany dlatego konieczne jest podjęcie niezwłocznych działań zabezpieczających. Celem projektu jest również ochrona oraz poprawa stanu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Województwa Zachodniopomorskiego co w znaczący sposób wpłynie na poprawę dostępności publicznej obiektu. Planowany do realizacji projekt wiąże się z poprawą jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych w tym kulturalnych i religijnych. Realizacja zadania przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze wiejskim oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną tego obszaru.

Przeznaczenie projektu: Kościół p.w. Św. Józefa jest wartościowym zabytkiem architektury sakralnej, miejscem kultu religijnego mieszkańców miejscowości i okolic. Odnowiony obiekt jako element dziedzictwa kulturowego stanowić będzie także atrakcję turystyczną miejscowości.

Harmonogram realizacji:

Etap I - III - VIII 2010 r. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,

Etap II - I-XII 2011 r. - wyłonienie wykonawcy, prace remontowe.

Kwota końcowa wraz ze wskazaniem źródła jej pozyskania:

Szacunkowy koszt projektu: 600.000,00 zł

űródła finansowania: gmina Płoty, parafia Wicimice, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

ZADANIE III

Nazwa projektu: ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Cel: wybudowanie i wyposażenie obiektu spełniającego standardy współczesnych miejsc wspólnych mieszkańców miejscowości;

Przeznaczenie projektu: rozbudowana świetlica wiejska umożliwi poszerzenie oferty edukacyjnej i kulturowej dla mieszkańców miejscowości w różnym wieku.

Harmonogram realizacji:

Etap I - VI-XII. 2013 r. - przygotowanie projektu rozbudowy świetlicy, opracowanie aktualnego kosztorysu, wyłonienie wykonawcy, zakup materiałów;

Etap II - I-VI. 2014 r. - rozbudowa świetlicy;

Kwota końcowa wraz ze wskazaniem źródła jej pozyskania:

Szacunkowy koszt projektu: 200.000 zł

űródła finansowania: budżet gminy Płoty, PROW

 

ZADANIE II

Nazwa projektu: REMONT I MODERNIZACJA ZBIORNIKA P/POŻAROWEGO O POWIERZCHNI 500 M KW.

Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wicimic i okolic w zakresie zagrożenia przeciwpożarowego, poprawa estetyki miejscowości;

Przeznaczenie projektu: zrealizowany projekt przeznaczony jest do użytku przeciwpożarowych służb ratowniczych;

Harmonogram realizacji:

Etap I: termin X - XII. 2014 r. - oczyszczenie zbiornika wraz z pogłębieniem go do 30 cm, wykonanie skarp i obsianie ich trawą;

Etap II: termin: I - III. 2015 r. - wymiana siatki stalowej ocynkowanej na nową stalową, wykonanie i montaż bramy;

Kwota końcowa wraz ze wskazaniem źródła jej pozyskania:

Szacunkowy koszt realizacji zadania: 42.000 zł

űródła pozyskania środków: budżet gminy, środki unijne,.

 

 

§ 2

Ujednolicony Plan Odnowy Miejscowości Wicimice na lata 2008 - 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:38