Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLV / 434 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2011


Uchwała Nr XLV / 434 / 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz § 2 pkt. 1 Uchwały Nr XLV/433/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Ustala się na rok budżetowy 2011 następujące priorytety polityki budżetowej i kierunki działań.

 1. Inwestycje:

 1. rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w Gminie Płoty;

 2. uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę techniczną ulicy Bajkowej;

 3. przygotowanie budowy cmentarza komunalnego w Gminie Płoty;

 4. współudział w budowie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami;

 5. kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Płoty;

 6. rozwiązanie gospodarki energetycznej wraz z budową sieci gazowej w Gminie Płoty;

 7. budowa terenów rekreacyjnych, rekreacyjno - sportowych, kąpielisk i tras rowerowych wzdłuż rzeki Regi (teren Gm. Płoty);

 8. rozwiązanie gospodarki wodociągowej oraz ściekowej Gminy Płoty;

 9. budowa kompleksu boisk dla LZS Sowianka Sowno;

 10. budowa Regionalnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Płotach wraz z kompleksem boisk;

 11. informatyzacja Urzędu Miejskiego w Płotach;

 12. realizacja II etapu programu budowy świetlic na terenie wiejskim Gminy Płoty;

 13. realizacja II etapu programu budowy boisk sportowych na terenie wiejskim Gminy Płoty;

 14. realizacja II etapu programu budowy placów zabaw na terenie miasta i Gminy Płoty;

 15. budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Gminie Płoty;

 16. realizacja programu, pn. „Rewitalizacja obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym”;

 17. realizacja programu budownictwa socjalnego w Gminie Płoty,

 18. realizacja programu, pn: „Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Płoty”.

 1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - według potrzeb.

 2. Utrzymanie nakładów na pomoc społeczną oraz pomoc w organizowaniu aktywnych form zwalczania bezrobocia.

 3. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zwiększających dochody i wydatki Gminy.

§2. Ustala się następujące wskaźniki do projektu budżetu.

 1. W zakresie dochodów - plan dochodów budżetowych powinien zawierać realne wielkości wpływów budżetowych przewidzianych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem:

 1. wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych;

 2. subwencji ogólnych w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów;

 3. dotacji na zadania zlecone w wysokości określonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

 1. W zakresie wydatków budżetowych:

 1. projekt wydatków powinien zabezpieczyć głównie:

 • finansowanie zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

 • finansowanie zadań zleconych w ramach dotacji z budżetu państwa.

 1. przewidywany wzrost pozostałych wydatków bieżących w stosunku do 2010 r. nie mniej niż o wskaźnik inflacji i wynikających z zawartych umów i uregulowań prawnych,

 2. wzrost wynagrodzeń pracowników do 10%.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

2 / 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2010 10:23