Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLV / 433 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Płoty


Uchwała Nr XLV / 433 / 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Płoty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 234 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Projekt budżetu opracowuje Burmistrz uwzględniając obowiązujące przepisy o finansach publicznych i przyjęte przez Radę Miejską uchwały ustalające programy, strategie i inne plany działania organów gminy.

§2.1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Burmistrz Płotów przedkłada Radzie Miejskiej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W terminie, o którym mowa w ust.1 Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

§3. Burmistrz udostępnia projekt uchwały budżetowej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Płoty - www.bip.ploty.pl.

§4. Uchwała budżetowa określa:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,

3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu gminy wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy,

4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy,

5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy,

6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust 1. i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych,

7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,

8) szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym, wynikające
z odrębnych ustaw,

9) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika
z postanowień organu stanowiącego,

10) uchwała budżetowa może zawierać:

a) rezerwy ogólne i celowe,

b) upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań finansowych,

c) upoważnienie dla Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

d) upoważnienie dla Burmistrza do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§5. Załącznikami do uchwały budżetowej są następujące zestawienia tabelaryczne:

1) zestawienie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym
w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych:

a) wydatki bieżące, z tego:

  • wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

  • dotacje na zadania bieżące,

  • świadczenia na rzecz osób fizycznych,

  • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej
    z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

  • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

  • obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

b) wydatki majątkowe.

3) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy,

4) plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

5) plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

6) plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

7) wykazy dotacji udzielanych z budżetu z podziałem na:

a) dotacje podmiotowe,

b) dotacje przedmiotowe,

c) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych,

8) Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

§6.Do projektu budżetu sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

1) opis założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu,

2) opis prognozowanych dochodów według działów,

3) opis planowanych wydatków bieżących według działów,

4) opis planowanych wydatków majątkowych według działów,

5) opis planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych,

f)omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich,

g) opis celu i podstaw projektowanych założeń.

§7.1. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady. Jednocześnie Przewodniczący Rady określa planowany termin sesji na której uchwalany będzie budżet.

2. Przed wydaniem opinii o projekcie budżetu komisje Rady Miejskiej powinny mieć możliwość zapoznania się z planami finansowymi i wnioskami złożonymi do projektu budżetu.

3. Komisje Rady po otrzymaniu projektu budżetu odbywają posiedzenia i nie później niż przed upływem 14 dni od dnia otrzymania projektu budżetu przekazują na piśmie opinię o projekcie budżetu do Komisji Budżetu ,Finansów, Samorządu i Rolnictwa

4. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.

5. Opinie poszczególnych Komisji są podstawą do sformułowania przez Komisję Budżetu, Finansów, Samorządu i Rolnictwa opinii o projekcie budżetu.

6. W posiedzeniu Komisji Budżetu ,Finansów ,Samorządu i Rolnictwa , na którym opiniowany jest projekt budżetu uczestniczą: Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący stałych komisji, Burmistrz Płotów oraz Skarbnik.

§8.1. Rada Miejska uchwala budżet do dnia 31 grudnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

2. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej Gminy jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej.

3. Głosowanie nad projektem budżetu powinny poprzedzać:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jego uzasadnieniem przez Burmistrza Płotów,

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

3) odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,

4) odczytanie opinii o projekcie budżetu sporządzonej przez Komisję Budżetu, Finansów, Samorządu i Rolnictwa,

5) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych wraz z uzasadnieniem wniosków komisji nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

6) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,

7) dyskusja nad projektem budżetu,

8) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

9) głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza
w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

10) głosowanie uchwały.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§10. Traci moc Uchwała Nr XX/195/08 Rady Miejskiej w Płotach w sprawie określenia prac nad projektem uchwały budżetowej.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie trybu prac nad projektem

uchwały budżetowej Gminy Płoty

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych konieczne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Główne zmiany to przede wszystkim określenie nowego terminu uchwalenia uchwały budżetowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 31 stycznia roku budżetowego a nie jak było dotychczas do 31 marca roku budżetowego. Nowa ustawa wymaga dołączenia do projektu uchwały budżetowej uzasadnienia zamiast objaśnień. Kolejną zmianą jest rezygnacja z dołączania do projektu uchwały budżetowej informacji o stanie mienia komunalnego, która to od 2011 roku będzie składana wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok poprzedni. Zmiany występują także w zakresie upoważnień jakie mogą zawierać się w uchwale budżetowej oraz w zakresie załączników (załącznik „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” oraz upoważnienia w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy będą zawarte w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej).

Płoty , dn. 27 sierpnia 2010 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2010 10:22