Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLV / 443 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Uchwała Nr XLV / 443 / 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 267 153,01 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 6330 262 096,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gm.); [BP - parkowa]
853 85395 6628 5 057,01 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.; [zmiana 4 cyfry § - Paszport do eIntegracji]
 
§2. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 38 980,70 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75023 0690 2 058,02 - wpływy z różnych opłat; [otrzym. tyt. szkody]
756 75616 0370 340,00 - opłata od posiadania psów;
801 80101 0690 3 284,70 - wpływy z różnych opłat; [wynajem pomieszczeń w SP Nr 2]
851 85154 0960 200,00 - otrz. spadki, zapisy i darow. w postaci pieniężnej; [darowizny na półkol.]
852 85212 0980 22 762,26 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; [ponadplanowe]
853 85395 6627 5 057,01 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.; [zmiana 4 cyfry § - Paszport do eIntegracji]
900 90095 0690 5 278,71 - wpływy z różnych opłat; [ponadpl. - wpływy z opłat za przył. kanalizacyjne]
 
§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 495 811,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 6050 262 096,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [BP - parkowa]
600 60016 6050 60 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [śr.wł. drogi gm.]
757 75702 8110 74 000,00 - odsetki od samorz. pap. wart. lub zaciąg. przez j.s.t. kredytów i pożyczek;
758 75818 4810 19 715,00 - rezerwy;
900 90015 6050 80 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [śr. wł. - oświetlenie]
 
§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 267 638,69 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60078 2710 5 000,00 - wpł. z tyt. pom. fin. udziel. między j.s.t. na dof. wł. z. bież. [Jodłowa]
700 70078 6300 5 000,00 - wpł. z tyt. pom. fin. udziel. między j.s.t. na dof. wł. z. inw. i zak. inw. [Gąbin]
710 71002 4300 9 000,00 - zak. usł. poz.; [nadzór inwestorski - z odsetek]
710 71004 4300 4 000,00 - zak. usł. poz.; [plany zagosp. przestrzen. - z odsetek]
710 71014 4300 12 000,00 - zak. usł. poz.; [oprac. geodez. i kartograf. - z odsetek]
710 71095 4300 9 000,00 - zak. usł. poz.; [ogł. o zm. w pl. zag. przestrzen. oraz zbycie majątku gm.]
750 75023 4210 2 058,02 - zakup materiałów i wyposażenia; [odszkodowanie]
750 75023 4140 26 000,00 - wpłaty na PFRON; [z odsetek]
750 75075 4300 14 000,00 - zakup usług pozostałych; [z odsetek]
801 80101 4210 3 284,70 - zakup materiałów i wyposażenia; [SP Nr 2]
801 80178 2710 5 000,00 - wpł. z tyt. pom. fin. udziel. między j.s.t. na dof. wł. z. bież. [Bogatynia]
801 80195 4170 1 300,00 - wynagrodzenia bezosobowe; [komisje kwalifik.]
851 85154 4210 200,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [półkolonie]
852 85228 4330 22 762,26 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. [pobyt w DPSach]
900 90015 4260 20 000,00 - zakup energii; [oświetlenie]
900 90095 4010 2 618,71 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [R. Publ.]
900 90095 4120 1 500,00 - składki na Fundusz Pracy; [R. Publ.]
900 90095 4280 200,00 - zakup usług zdrowotnych; [R. Publ.]
921 92109 2480 4 715,00 - dot. podm. z budżetu dla samorz. instytucji kultury [MGOK - św. urlop]
921 92120 2720 120 000,00 - dot. podm. z budżetu dla samorz. instytucji kultury [MGOK - św. urlop]
 
§5. Zmieniają się załączniki Nr 7 i 8 do Uchwały Budżetowej na 2010 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§6. Po zmianach dokonanych w §1, 2, 3 i 4 niniejszej uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 27.609.822,01 zł, wydatkami w kwocie 33.918.564,92 zł. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 6.308.742,91 zł.
 
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
Piotr Jasina
U Z A S A D N I E N I E
 
Zmian w niniejszej uchwale dokonano na podstawie:
1. Wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach w spr. zwiększenia o 30.000,00 PLN planu wydatków na odpłatność za mieszkańców gm. Płoty w Domach Pomocy Społecznej.
2. Pisma od ubezpieczyciela - Concordia Polska - o przyznaniu odszkodowania za szkodę powstałą w budynku UM Płoty (zalanie toalety) - 2.058,02 PLN.
3. Wykonania ponadplanowych dochodów
4. Zmiany w inwestycjach wynikają z: a) wejścia w życie nowego Rozp. Min. Fin. w spr. szczeg. klasyfikacji doch., wyd., przych. i rozch. oraz środków poch. ze źr. zagran. wprowadzonego dnia 2 marca 2010 r. [dot. e-Integracji - po dochodach]; b) zarządzenia Wojewody Zach-pom. Nr 457/10 z dnia 16-08-2010 - zmniejszenie środków na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, pn: Budowa ul. Parkowej...[-262.096,00 PLN]

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 09:58