Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych

Pracownicy:

 

 Imię

 Nazwisko

 Funkcja

 Nr telefonu

 E-mail

 Nr pokoju

Anna

Porębska

Kierownik

91 3851415 wew.48

a.porebska@ploty.pl

17

Barbara

Kocik

Inspektor

91 3851417

b.kocik@ploty.pl

21

Magdalena

Kwiatkowska

Pomoc Administracyjna

91 3851415 wew.48

m.kwiatkowska@ploty.pl

17

Anna

Kielar

Inspektor

91 3851415 wew.48

a.kielar@ploty.pl

17

 Iwona

Majewska

Inspektor

91 3851415 wew.22

 i.majewska@ploty.pl

 22

Marta Karpiel Podinspektor 91 351415 wew.22 m.karpiel@ploty.pl

22

Waldemar

Domański

Inspektor

91 3851415 wew.48

 w.domanski@ploty.pl

17

Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych podlega bezpośrednio Burmistrzowi.


Zadania:
Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w §15 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:

1) koordynacja skupu iy produktów rolnych;
2) współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego;
3) nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych, planowanie zadań z zakresu zadrzewiania oraz nadzór;
4) wykonuje zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
5) nadzorowanie prac związanych z rozwojem gospodarki łowieckiej;
6) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów;
7) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów;
8) naliczanie opłat za usuwanie drzew lub krzewów;
9) nakazywanie użytkownikowi maszyny lub innego urządzenia technicznego wykonanie w określonym czasie odpowiednich czynności zamierzających do ograniczenia ich uciążliwości dla środowiska oraz nakazywanie unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego powodujących uciążliwości dla środowiska;
10) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
11) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska;
12) wydawanie powiatowemu inspektorowi sanitarnemu poleceń zamierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, a w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi;
13) wydawanie Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska poleceń zamierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia środowiska na terenie gminy;
14) udzielanie zezwoleń na prowadzenie przez podmioty inne niż gminne jednostki organizacyjne działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystaniu i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych, prowadzenia działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt;
15) opiniowanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych;
16) uzgadnianie z wytwarzającymi odpady sposobu postępowania z odpadami innymi niz niebezpieczne;
17) przygotowanie wniosków do Rady Miejskiej o ustanowienie parku oraz sposobu wykonywania w nim ochrony;
18) ustalanie za odszkodowaniem przejść, przejazdów  oraz miejsc stałego korzystania z gruntów dla celow dostępu do wody , wykonywanie rybactwa i wędkarstwa, wykonywanie robót konserwacyjnych;
19) zezwalanie zakładom na składowanie na gruntach przybrzeżnych, za odszkodowaniem, materiałów budowlanych i sprzętu oraz na dostęp do urządzeń wodnych i pomiarowych oraz znaków żeglugowych:
20) nakazywanie właścicielom gruntu wprowadzającemu do wody ścieki nienależycie oczyszczone, wykonanie niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienie wprowadzania tych ścieków do wody;
21) nakazywanie właścicielom gruntu przywrócenie do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na nieruchomości sąsiednie albo na gospodarkę wodną;
22) nakazywanie właścicielowi gruntu sprzęt plonów w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych zaopatrzonych w urządzenia nawadniające;
23) ograniczenie na określonym obszarze pobierania wody w przypadku niedoboru wody;
24) zatwierdzanie uchwał spółek wodnych utworzonych do wykonania działalności nie wymagającej pozwolenia wodno-prawnego, ustalających statut spółki wodnej oraz o rozwiązaniu takich spółek;
25) gospodarowanie i zarządzanie gminnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowy, w tym ich sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem w tym:
- ustalenie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
- organizowanie przetargów na nieruchomości,
- komunalizacja gruntów,
- prowadzenie ewidencji gruntów i nieruchomości,
- podział nieruchomości,
26) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
27) nadzorowanie numeracji porządkowej budynków;
28) przygotowanie terenów pod budownictwo;
29) ustalenie wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste;
30) dokonywanie zmian w księgach wieczystych;
31) ocena potrzeb w zakresie rozwoju urządzeń komunalnych;
32) ocena utrzymania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym;
33) przeprowadzanie przetargów na roboty i usługi na podstawie umowy o zamówieniach publicznych;
34) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia studium uwarunkowań, kierunków i projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
35) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzeniem zasad rządowych do miejscowych planów;
36) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego;
37) prowadzenie spraw związanych z rozszerzeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego;
38) prowadzenie spraw związanych z ustaleniami warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
39) prowadzenie spraw z zakresu budownictwa, architektury i nadzoru budowlanego, zgodnie z porozumieniem zawartym ze starostwem powiatowym;
40) załatwia inne sprawy wynikające z przepisów prawa z zakresu zadań referatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-04-2009 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 09-11-2020 13:24