Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIV / 418 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XLIV / 418 / 10
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146),

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 2 478 739,19 zł
Dział Rozdział § Kwota
600 60016 6298 2 079 135,19 - śr. na dofin. wł. inw. gm. (zw. gm.), pow. (zw. pow.), sam. woj., pozysk. z in. źródeł; [Łukasiewicza - UE - RPO]
758 75801 2920 47 259,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa;
926 92601 6648 352 345,00 - dot. cel. otrz. przez jst od in. jst będącej instytucją wdrażającą na inw. i zak. inw. realiz. na podst. poroz.; [Sowianka - zaplecze - UE - PROW]
§2. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 2 652 903,59 zł
Dział Rozdział § Kwota
600 60016 6207 2 079 135,19 - dot. cel. w ram. progr. finans. z udział. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.; [Łukasiewicza - UE - RPO]
751 75107 2010 14 785,00 - dot. cel. otrz. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami; [wybory prezydenta RP]
801 80101 0690 638,40 - wpływy z różnych opłat; [otrzym. tyt. szkody]
851 85154 0960 500,00 - otrz. spadki, zapisy i darow. w postaci pieniężnej; [darowizny na półkol.]
852 85212 2010 200 000,00 - dot. cel. otrz. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami; [św. rodz.]
852 85213 2010 5 300,00 - dot. cel. otrz. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami; [skł. na ub. zdr.]
852 85213 2030 200,00 - dot. cel. otrz. z BP na realiz. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.) [zasiłki stałe]
926 92601 6207 352 345,00 - dot. cel. w ram. progr. finans. z udział. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.; [Sowianka - zaplecze - UE - PROW]

§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 5 077 601,07 zł
Dział Rozdział § Kwota
600 60016 6050 1 413 961,64 - wyd. inw. jedn. budż. [Łukasiewicza - śr. wł. + kredyt]
600 60016 6058 2 079 135,19 - wyd. inw. jedn. budż. [Łukasiewicza - UE]
600 60016 6050 141 933,00 - wyd. inw. jedn. budż. [Parkowa - kredyt]
757 75702 8070 314 006,00 - odsetki i dyskonto od skarb. pap. wart., kredytów i pożyczek oraz inn. instr. fin., związ. z obsł. długu kraj.;
801 80195 4210 47 259,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [subwencja oświat.]
853 85395 6050 892,41 - wyd. inw. jedn. budż. [e-Integracja- śr. wł.]
853 85395 6058 5 057,01 - wyd. inw. jedn. budż. [e-Integracja - UE]
921 92109 6229 66 763,82 - dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. in. jedn. sektora fin. publ.; [dotacja z UM na zak. instr.]
926 92601 6050 652 413,00 - wyd. inw. jedn. budż. [Sowianka - zaplecze - śr. wł.]
926 92601 6058 352 345,00 - wyd. inw. jedn. budż. [Sowianka - zaplecze - UE]
926 92695 6050 3 835,00 - wyd. inw. jedn. budż. [boisko Modlimowo]

§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 5 251 765,47 zł
Dział Rozdział § Kwota
600 60016 6057 2 079 135,19 - wyd. inw. jedn. budż. [Łukasiewicza - UE]
600 60016 6059 1 413 961,64 - wyd. inw. jedn. budż. [Łukasiewicza - śr. kr.]
630 63095 6300 141 933,00 - wyd. inw. jedn. budż. [Kajaki - kredyt]
750 75023 4350 1 500,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet;
750 75023 4370 1 500,00 - opłaty z tyt. zak. usł. telek. świadcz. w stacjonarnej publicznej sieci telef.;
750 75023 4410 2 630,79 - podróże służbowe krajowe;
750 75023 4700 2 000,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej;
751 75107 3030 10 080,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych; [wybory]
751 75107 4170 1 158,00 - wynagrodzenia bezosobowe; [wybory]
751 75107 4210 1 200,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [wybory]
751 75107 4300 1 847,00 - zakup usług pozostałych; [wybory]
751 75107 4370 300,00 - opłaty z tyt. zak. usł. telek. świadcz. w stacj. publ. sieci telef.; [wybory]
751 75107 4410 200,00 - podróże służbowe krajowe; [wybory]
757 75702 8110 314 006,00 - odsetki od samorząd. pap. wart. lub zac. przez jst kredytów i pożyczek;
801 80101 4210 638,40 - zakup materiałów i wyposażenia; [Sp Wyszobór]
851 85154 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [darowizny na półkol.]
852 85212 3110 200 000,00 - świadczenia społeczne; [św. rodz.]
852 85213 4130 5 500,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne; [skł. na ub. zdr. i zasiłki stałe]
853 85395 6057 5 057,01 - wyd. inw. jedn. budż. [e-Integracja - UE]
853 85395 6059 892,41 - wyd. inw. jedn. budż. [e-Integracja- śr. kr.]
854 85415 3240 44 502,00 - stypendia dla uczniów;
900 90001 4300 583,41 - zakup usług pozostałych;
900 90095 4300 7 000,00 - zakup usług pozostałych;
926 92601 6057 352 345,00 - wyd. inw. jedn. budż. [Sowianka - zaplecze - UE]
926 92601 6059 652 413,00 - wyd. inw. jedn. budż. [Sowianka - zaplecze - śr. kr.]
926 92601 6050 3 882,62 - wyd. inw. jedn. budż. [boisko Modlimowo]
926 92601 6050 7 000,00 - wyd. inw. jedn. budż. [boisko Słoneczna]

§5. Zmieniają się załączniki Nr 7 i 8 do Uchwały Budżetowej na 2010 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§6. W załączniku Nr 7 dodaje się zadanie inwestycyjne w poz. 28, pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słonecznej w gminie Płoty".

§7. Po zmianach dokonanych w §1 i 2 niniejszej uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 27.789.740,32 zł, wydatkami w kwocie 34.098.483,23 zł. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 6.308.742,91 zł.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 06-07-2010 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2010 12:46