Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

BURMISTRZ PŁOTÓW OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Szkoły Podstawowej w Mechowie, 72-310 Płoty, Szkoły Podstawowej w Wyszoborze, 72-310 Płoty, Przedszkola Miejskiego ul. Dworcowa 8, 72-310 Płoty

BURMISTRZ PŁOTÓW

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

 

·        Szkoły Podstawowej w Mechowie, 72-310 Płoty

·        Szkoły Podstawowej w Wyszoborze, 72-310 Płoty

·        Przedszkola Miejskiego  ul. Dworcowa 8,  72-310 Płoty

 

1.  Do konkursu  może  przystąpić  nauczyciel  mianowany  lub  dyplomowany, który s pełnia  wymagania określone w § 1 i §  2 ust.1 oraz w § 10  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  27 października  2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać  osoba  zajmująca  stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

2.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub przedszkola,

b) poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem  przebiegu  pracy  zawodowej,  zawierającego  w  szczególności  informację  o  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , o którym mowa  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184, poz. 1436),

f) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

g) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

h) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek,

i) zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych,

j) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

k) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

l) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),

m) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

n) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy)  – w terminie do 31 maja 2010  roku  na adres:

     Urząd Miejski w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty lub złożyć  bezpośrednio w sekretariacie Burmistrza Płotów, pokój 14 w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach urzędowania.

 

      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Płotów.

      Przewodniczący komisji ustali termin i miejsce posiedzenia komisji o czym powiadomi na piśmie członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.Burmistrz Płotów     
mgr inż. Marian Maliński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-05-2010 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 10-05-2010 15:14