Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoty za 2009 rok

            Budżet na rok 2009 przyjęty został dnia 12 grudnia 2008 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/236/08 na ogólną kwotę:

-       po stronie dochodów - 21 924 005, 00 zł,

-       po stronie wydatków - 25 656 389, 00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. Dotyczyły one zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu subwencji, dotacji oraz ponadplanowych dochodów. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2009 r. wynosi:

-       plan dochodów budżetowych - 23 293 351, 11 zł,

-       wykonanie dochodów budżetowych - 23 021 539, 64 zł, co stanowi 98, 83% planu,

natomiast:

-       plan wydatków budżetowych - 24 338 571, 03 zł,

-       wykonanie wydatków budżetowych - 23 455 728, 59 zł, co stanowi 96, 37% planu.

            Gmina Płoty realizowała poszczególne zadania, wynikające z ustaw, w sposób wyważony i oszczędny, w wyniku czego powstała nadwyżka operacyjna budżetu, czyli różnica pomiędzy bieżącymi dochodami, a wydatkami co oznacza, że gmina dysponowała kapitałem na zadania inwestycyjne w wysokości 2 384 648, 03 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 3 407 497, 92 zł, co stanowi 14, 53% wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 20 048 230, 67 zł, co stanowi 85, 47% ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 8 860 137, 31 zł, co stanowi 44, 19% wydatków bieżących.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe dla:

-     zakładu budżetowego pn. Przedszkole Miejskie w Płotach w wysokości 227 117, 00 , na planowane 227 117, 00 zł, co stanowi 100, 00%,

-     samorządowej instytucji kultury pn: Miejsko - Gminny Ośrodek kultury w Płotach w wysokości 222 014, 00 zł, na planowane 222 014, 00 zł, co stanowi 100, 00%.

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

-     powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t. na ogólną kwotę 15 000, 00 zł, na planowane 15 000, 00 zł, co stanowi 100, 00%.

-     Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach na ogólną kwotę 121 809, 00 zł, na planowane 9 219, 00 zł, co stanowi 7, 57%.

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celową dla organizacji pozarządowej, pn: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Płotowskiej w wysokości 2 300, 00 zł, na planowane 2 300, 00 zł, tj. 100, 00%.

W okresie sprawozdawczym na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiano upomnienia, kierowano wnioski na drogę postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczano zaległości hipoteką przymusową.

            Udzielono pomocy „de minimis” dla przedsiębiorców oraz rolników działających na terenie gminy Płoty. Rada Miejska obniżyła górne stawki podatków lokalnych na 2009 rok biorąc pod uwagę zamożność społeczeństwa oraz stopień bezrobocia, co skutkowało mniejszymi wpływami do budżetu gminy na kwotę 1 465 765, 00 zł.

Stan zadłużenia na początek 2009 r. wynosił 3 060 337,69 zł. W ciągu roku budżetowego spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 862 365, 58 zł, plus odsetki w wysokości 121 727, 43 zł, tj. razem 984 093, 01 zł. Ponadto gminie umorzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 314 347, 30 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 824 395, 24 zł, co stanowi 12, 27% uzyskanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę 2 760 817, 37 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 63 577, 87 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Należności jednostek budżetowych na 31 grudnia 2009 r. wynoszą 3 352 168, 10 zł, w tym:

-       należności z tyt. dostaw towarów i usług zakładu budżetowego (dot. ZGKiM) - 717 444, 59 zł,

-       należności z tytułu dochodów podatkowych - 811 278, 81 zł,

-       należności z tytułu dochodów niepodatkowych - 76 031, 71 zł,

-       należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 695 230, 12 zł,

-       środki na rachunkach bankowych - 1 052 182, 87 zł.

Rozliczenie roczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, że zostały wypracowane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości 611 031, 09 zł.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 26-04-2010 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Janowski 26-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Marcin Janowski 13-08-2010 13:26