Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLI/ 394 /2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Płoty.

Uchwała Nr XLI/ 394 /2010

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 25 marca 2010 r.w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Płoty.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity- Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity- Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zm. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33 ), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:ROZDZIAŁ I

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca obiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płoty :


 1. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników.

 2. Ponadto wniosek powinien zawierać: a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy obiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej ( NIP), numer REGON, wpis ( opis ) z ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku , aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych;

     b) określenie przedmiotu i obszaru działalności

  c) opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy transportowej;

  d) informację o posiadaniu punktu gromadzenia odpadów problemowych ( lokalizacja, dni i godziny otwarcia oraz wykaz przyjmowanych odpadów problemowych ), lub o wykonywaniu takiej usługi poprzez innego przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia;

   e) przewidywane zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami;

  f) miejsca odzysku i unieszkodliwienia odpadów;

  g) oświadczenie w gotowości zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z właścicielem każdej nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności.


§ 2. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące pojazdów, to:


 1. przedłożenie wykazu specjalistycznych pojazdów samochodowych, którymi mają być

     wykonywane usługi, spełniających wymagania określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, a także wymagania techniczne określone w innych przepisach szczególnych;

  w szczególności posiadających zabezpieczenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów, wraz z dowodami potwierdzającymi tytuł prawny przedsiębiorcy do tych pojazdów; do wniosku należy załączyć poświadczenie aktualnych badań technicznych (kserokopia dowodu rejestracyjnego);

 2. oświadczenie o sprawności technicznej pojazdów specjalistycznych;

 3. trwałe oznakowanie pojazdów nazwą przedsiębiorcy i jego adresem;

 4. zapewnienie parkowania pojazdów, po zakończeniu pracy, na terenie bazy transportowej, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich;

 5. wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające uprzątnięcie odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;

 6. przystosowanie pojazdu do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (do czasu wprowadzenia systemu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na terenie Gminy Płoty ;

 7. przedłożenie wykazu pojazdów przeznaczonych do zbierania odpadów selektywnie gromadzonych lub w przypadku wykonywania takiej usługi przez innego przedsiębiorcę posiadającego stosowane zezwolenia, oświadczenie tego przedsiębiorcy o dysponowaniu takimi pojazdami, za pomocą których będą wykonywane przedmiotowe usługi.


§ 3. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego, dotyczące bazy transportowej, to:


 1. posiadanie bazy transportowej służącej do garażowania pojazdów, magazynowania pojemników i kontenerów i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności określonej w § 1, spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach, zwanej dalej ,,bazą”;

 2. zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym w dokumentach planistycznych, do prowadzenia działalności określonej w § 1, na użytkowanie której przedsiębiorca posiada stosowne zezwolenie;

 3. udokumentowanie prawa władania bazą poprzez przedłożenie w szczególności wyciągu z księgi wieczystej lub umowy najmu bądź dzierżawy;

 4. posiadanie biura obsługi klientów wyposażonego w środki łączności oraz przedłożenie informacji o lokalizacji tego biura, godzinach urzędowania i numerze telefonu.


§ 4. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące pojemników lub worków, to:


 1. posiadanie znormalizowanych pojemników, kontenerów lub worków do zbierania odpadów zmieszanych oznaczonych nazwą przedsiębiorcy i jego adresem;

 2. posiadanie pojemników, kontenerów lub worków do odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie, oznaczonych nazwą przedsiębiorcy i jego adresem;

 3. zapewnienie usługobiorcy możliwości zakupu lub dzierżawy pojemników lub worków do gromadzenia odpadów zmieszanych jak również odpadów selektywnie zebranych na terenie nieruchomości;

 4. posiadanie pojemników do odbioru wyselekcjonowanych odpadów z terenu budów lub remontów;

 5. posiadanie umowy lub pisemnych zapewnień stwierdzających gotowość odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.


§ 5. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, to:


 1. oświadczenie o gotowości udokumentowania przez przedsiębiorcę częstotliwości mycia i dezynfekcji pojazdów, a w razie wykonywania tych czynności poza własną bazą, dołączenie umowy zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów oraz przedstawienie faktur;

 2. oświadczenie o gotowości prowadzenia rejestru mycia i dezynfekcji pojazdów;

 3. oświadczenie o gotowości wykonania usługi mycia i dezynfekcji pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenia właścicieli obsługiwanych nieruchomości;

 4. oświadczenie o gotowości zapewnienia pracownikom świadczącym usługi odbierania odpadów czystego i estetycznego ubioru oznaczonego nazwą przedsiębiorcy, umożliwiającego w sposób jednoznaczny wizualną identyfikację przedsiębiorcy.


§ 6. Wymagania obejmujące miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, to:


 1. udokumentowanie - poprzez przedłożenie umów lub oświadczenie – o gotowości do odbioru odpadów zebranych selektywnie przez przedsiębiorców, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie zgodnie z odrębnymi przepisami;

 2. udokumentowanie – poprzez przedłożenie umów lub oświadczeń – o gotowości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych;

 3. odpady zebrane na terenie Gminy Płoty powinny być kierowane do instytucji znajdujących się w jej obrębie;

 4. przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Burmistrzowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły;

 5. przedsiębiorca zobowiązany jest do składania ( do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy) Burmistrzowi Gminy Płoty informacji dotyczącej:

  a) masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Płoty;

  b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych;

  c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów;

  d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ( wykaz kart przekazania odpadów).
ROZDZIAŁ II

Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.§ 7. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płoty, obejmujące:


 1. opis wyposażenia technicznego zawierający wymagania odnośnie bazy transportowej;

 2. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami.


§ 8. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące bazy transportowej, to:


 1. posiadanie tytułu prawnego do dysponowania specjalistycznymi pojazdami, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz dodatkowo wymagania techniczne określone w:

  a) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. Nr 193, poz. 1617 – ze zmianami);

  b) ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zmianami);

 2. pojazdy asenizacyjne muszą być:

  a) trwale oznakowane nazwą przedsiębiorcy i jego adresem;

  b) parkowane po zakończeniu pracy na terenie bazy transportowej w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich;

  c) wyposażone w narzędzia umożliwiające uprzątnięcie nieczystości ciekłych rozlanych w trakcie prac załadunkowych;

 3. posiadanie bazy transportowej służącej do garażowania pojazdów i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności określonej w § 7 Rozdziału II, spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach, zwanej dalej ,,bazą”;

 4. zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym w dokumentacji planistycznej, do prowadzenia działalności określonej w § 7 Rozdziału II, na użytkowanie której przedsiębiorca posiada stosowne zezwolenie;

 5. udokumentowanie prawa władania bazą poprzez przedłożenie w szczególności wyciągu z księgi wieczystej lub umowy najmu bądź dzierżawy;

 6. posiadanie biura obsługi klientów, wyposażonego w środki łączności oraz przedłożenie informacji o lokalizacji tego biura, godzinach i numerze telefonu.

   

  § 9. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, to:

   

  1. udokumentowanie przez przedsiębiorcę częstotliwości mycia i dezynfekcji pojazdów, a w razie wykonywania tych czynności poza własną bazą, dołączenie umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów oraz przedstawienie faktury;

  2. prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pojazdów:

  3. zapewnienie pracownikom świadczącym usługi odbierania nieczystości ciekłych, czystego i estetycznego ubioru oznaczonego nazwą przedsiębiorcy, umożliwiającego w sposób jednoznaczny wizualną identyfikację przedsiębiorcy;

  4. udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

  5. zaproponowanie zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowanych po zakończeniu działalności

  6. określenie terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.


§ 10. Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać burmistrzowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.


ROZDZIAŁ III

Postanowienie końcowe


§ 11. Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań zawartych w uchwale, stanowić będzie podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w Rozdziale I i II.


§ 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, akty wykonawcze oraz inne obowiązujące przepisy.


§ 13. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Płotach, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


§ 14. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady

Piotr Jasina      

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 06-04-2010 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2010 09:39