Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XLI/ 393 /2010 RADY MIEJSKIEJ W Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Płoty

UCHWAŁA NR XLI/  393  /2010

RADY MIEJSKIEJ W Płotach

z dnia 25 marca  2010 r

 

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Płoty

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)  Rada Miejska w Płotach uchwala:

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. 1.Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzeniedziałalności kulturalno- oświatowej i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrujących środowisko.

2. Celem działania świetlicy wiejskiej jest:

a) popularyzacja amatorskich form artystycznych,

b) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności wiejskiej,

c) promowanie sportu na wsi, podejmowanie działań rekreacyjnych,

d) organizacja imprez dla mieszkańców wsi ( festyny, uroczystości),

e) organizacja spotkań sołtysa i rady sołeckiej z organizacjami i środowiskami lokalnymi,

f) organizacja spotkań organizacji lokalnych działających na terenie wsi np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. Ludowe Zespoły Sportowe,

g) promocja wsi i gminy.

 

Rozdział II

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

 

§ 2. 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Płoty.

2. Świetlice mogą być:

a) odpłatnie wynajmowane,

b) nieodpłatnie udostępniane na zebrania wiejskie organizowane przez Gminę Płoty, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów , rady sołeckie, szkoły, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe).

3. Gospodarzem - opiekunem świetlicy wiejskiej jest osoba działająca na podstawie

pełnomocnictwa Burmistrza Płotów.

4. Ze świetlicy można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem- opiekunem obiektu.

5. Godziny otwarcia świetlicy są ustalane z gospodarzem- opiekunem obiektu zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

6. Do obowiązków gospodarza świetlicy należy:

a) utrzymywania stałego kontaktu z Urzędem Miejskim w zakresie funkcjonowania świetlicy,

b) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu,

c) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie,

d) udostępnianie świetlicy zgodnie z zapotrzebowaniem ,

e) zawieranie umów na wynajem świetlicy .Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu lub na r-k bankowy przed zawarciem umowy,

f) zgłaszanie usterek, awarii, a także szkód wyrządzonych przez wynajmujących.

7.Gospodarz świetlicy ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i urządzenia

stanowiące wyposażenie świetlicy.

8.Gospodarz świetlicy może otrzymywać wynagrodzenie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Burmistrzem Płotów. W umowie określa się szczegółowy zakres uprawnień  i obowiązków oraz zasady odpowiedzialności.

 

 

Rozdział III

WYNAJEM ŚWIETLIC

 

§ 3. 1. Wynajęcie świetlicy odbywa się odpłatnie zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską w Płotach. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy przed zawarciem umowy.

2. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic stanowią dochód Gminy.

3. Podstawą wynajęcia świetlicy wiejskiej jest pisemna umowa zawarta przez gospodarza obiektu z osobą ubiegającą się o wynajęcie. Umowa musi zawierać:

a) imię, nazwisko i adres osoby wynajmującej,

b) rodzaj i charakter imprezy, na którą wynajmowana jest świetlica,

c) datę, planowany czas korzystania ze świetlicy,

d) wysokość opłaty za korzystanie ze świetlicy oraz termin i sposób zapłaty,

e) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń, elementówstanowiących wyposażenie, powstałych w trakcie wynajęcia świetlicy.

4. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy ( wynajem lub bezpłatnie), gospodarz obiektu wraz z osobą na rzecz, której następuje przekazanie ( organizator) sprawdzają stan pomieszczeń ,urządzeń oraz wyposażenia. Strony podpisują stosowny protokół. Czynność ta zostaje powtórzona przy oddawaniu obiektu.

5. Za ewentualne uszkodzenia odpowiada organizator korzystający ze świetlicy. Winien on usunąć powstałe usterki w terminie wskazanym przez gospodarza. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych , szkoda zostanie naprawiona z budżetu Gminy, a osoba korzystająca ze świetlicy zostanie obciążona kosztami naprawy.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

FINANSOWANIE ŚWIETLIC WIEJSKICH

 

§ 4. 1. Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy.

2. Gmina ponosi koszty utrzymania świetlic w zakresie:

a) remontów i modernizacji,

b) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody,

c) odbioru ścieków i odpadów

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Piotr Jasina        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 06-04-2010 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2010 09:34