Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLI /391/ 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XLI /391/ 10
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146),

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 2 303 565,60 zł
Dział Rozdział § Kwota
600 60016 6298 2 079 135,19 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; Łukasiewicza - dotacja z RPO
756 75618 0580 30 000,00 - grzywny i inne kary pieniężne od os. pr. i in. jednostek organizac.; GFOŚ
758 74814 0920 100,00 - pozostałe odsetki; GFOŚ
852 85213 2030 1 000,00 - dot. cel. otrzym. z BP na realiz. wł. zadań bież. gmin (zw. gm.); ub. zdrow.
852 85219 2030 9 750,00 - dot. cel. otrzym. z BP na realiz. wł. zadań bież. gmin (zw. gm.); utrz. OPS
852 85295 2030 161 378,00 - dot. cel. otrzym. z BP na realiz. wł. zadań bież. gmin (zw. gm.); dożywianie
900 90011 0970 22 202,41 - wpływy z różnych dochodów; GFOŚ - śr. na rach. bank. - 31-12-09

§2. Zmniejsza się ROZCHODY budżetu gminy o kwotę: 176 599,64 zł

§3. Zwiększa się PRZYCHODY budżetu gminy o kwotę: 271 618,09 zł

§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 2 751 783,33 zł
Dział Rozdział § Kwota
600 60016 6050 48 669,64 - wyd. inw. jedn. budżet.; śr. wł. - Łukasiewicza
600 60016 6058 2 079 135,19 - wyd. inw. jedn. budżet.; dotacja z RPO - Łukasiewicza
710 71035 6050 2 130,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; opracow. dok - Cmentarz
750 75023 4270 29 913,09 - zakup usług remontowych; remont schodów UM
758 75809 2900 18 575,00 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących skł. na LGD Gryflandia
801 80101 4270 35 000,00 - zakup usług remontowych; SP Wicimice
801 80110 4270 12 000,00 - zakup usług remontowych; PG
801 80195 4210 5 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
852 85213 4130 1 000,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne;
852 85219 4010 5 600,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
852 85219 4110 1 010,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
852 85219 4120 140,00 - składki na fundusz pracy;
852 85219 4210 3 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; utrzym. OPS
852 85295 3110 161 378,00 - świadczenia społeczne; dożywianie
854 85415 3240 75 000,00 - stypendia dla uczniów;
900 90001 4300F 4 000,00 - zakup usług pozostałych; operat wodno - prawny
900 90002 4210F 3 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; zakupy drobne (pojemniki)
900 90002 4300F 23 281,41 - zakup usług pozostałych; oprac. P.G.Odpadami - likw. dzikich wysypisk
900 90003 4300F 10 000,00 - zakup usług pozostałych; wycinka drzew;
900 90003 4300 59 000,00 - zakup usług pozostałych; Akcja Zima 2010
900 90004 4210F 5 200,00 - zakup materiałów i wyposażenia; utrzym. zieleni (sadzenie krzewów)
900 90011 4600F 921,00 - kary i odszk. wypłacane na rzecz os. pr. i in. jednostek organiz.;
900 90015 6050 120 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; śr. wł. - oświetlenie
900 90095 4300F 1 800,00 - zakup usług pozostałych; pompa do wody
900 90095 6050 7 930,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; śr. wł. - bud. terenów rekreacyjnych (rusałka)
921 92109 2480 15 000,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
921 92120 2720 20 000,00 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
921 92195 4210F 4 100,00 - zakup materiałów i wyposażenia; Eko-Mix (3.500), konkursy eko. (600)

§5. Zmieniają się załączniki Nr 3, 7 i 8 do Uchwały Budżetowej na 2010 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 06-04-2010 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 06-04-2010 09:19