Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Burmistrz Płotów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej w Referacie Organizacyjno ? Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Płotach.

Burmistrz Płotów

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej

w Referacie Organizacyjno – Administracyjnym

i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Płotach.

 

 

A. Zatrudniona na w/w stanowisku może być osoba, która:

1.      Posiada wyższe wykształcenie – preferowane kierunki: prawo, administracja i ekonomia.

2.      Posiada przynajmniej 2 – letni staż pracy.

3.      Posiada umiejętność sprawnej obsługi komputera.

4.      Nie była karana.

5.      Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

6.      Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

 

 

B. Do zadań wykonywanych przez w/w pracownika będzie należało:

1.      Ewidencja działalności gospodarczej i współpraca z podmiotami gospodarczymi

2.      Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3.      Stypendia szkolne.

4.      Sprawy z zakresu kosztów kształcenia młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

5.      Gospodarka lokalami.

6.      Współpraca z ZGKiM w Płotach.

 

Zagadnienia, które pozostają w zakresie obsługi tego stanowiska unormowane są w szczególności w poniższych przepisach:

 · Statut Gminy Płoty zamieszczony na BIP Urzędu Miejskiego w Płotach,

· ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),

· ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),

· rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn.zm.),

· Kodeks postępowania administracyjnego,

·         ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095),

·         ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

·         ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572),

·         ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego będąca załącznikiem do Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 7 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.),

·         rozporządzenie MEN i S z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz. 988 z późn.zm.),

·         rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn.zm.)

 

C. Zasady wynagradzania kandydata zostaną określone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

 

D. Kandydatów prosimy o składanie aplikacji w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór na stanowisko d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Płotach”

·         w sekretariacie Urzędu w Płotach, pl. Konstytucji 3 – Maja 1, pok. Nr 14 lub

·         pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu)

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie dział kadr w Urzędzie Miejskim w Płotach pod numerem tel. 91 38 51 415 wew. 38 lub tel./fax 91 38 51 866.

 

Termin składania aplikacji do 09.03.2010 r. do godz. 15.00

 

E. Oferta powinna zawierać:

1.      List motywacyjny.

2.      Życiorys zawodowy.

3.      Kwestionariusz osobowy.

4.      Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje.

5.      Kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej.

6.      Posiadane referencje.

7.      Oświadczenie, że nie było się karanym, ani że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne.

8.      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przedmiotowego stanowiska.

9.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w BIP Urzędu Miejskiego w Płotach.

 

 

Burmistrz Płotów

Marian Maliński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 26-02-2010 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2010 15:26