Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

BURMISTRZ PŁOTÓW ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości nr. 469/1, 385, 177 obręb 3 m. Płoty oraz 183/6 obręb Wyszobór stanowiących własność Gminy Płoty

BURMISTRZ PŁOTÓW
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy PŁOTY

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow. (m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

 

Postąpienie

 

nr KW

Nr działki

 

1

Obręb 3 m. Płoty, ul. Sienkiewicza 7

Działki 32437

Lokalu - brak

469/1

233

Lokal mieszkalny nr 2 składający się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i korytarzyka o łącznej pow. 49,95 m2 wraz z  przynależną piwnicą o pow. 13,77 m2 oraz udziałem wynoszącym 4906/10000 we współwłasności w pozostałych częściach budynku i gruntu

Brak PZP w studium - zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (A), postulowana strefa ochrony archeologicznej (W.III), postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W -1)

65.000

6.500

I - 10.12.2009 r.

II - 28.01.2010 r.

 

700

 

2.

Obręb 3 m. Płoty

ul. Grunwaldzka 19

Działki

19044

Lokalu - brak

385

525

Lokal mieszkalny nr 2 składający się z: 3 pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 63,71 m2, przynależną piwnicą o pow. 5,69 m2, przynależnym pomieszczeniem gospodarczym, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki określonym na 0,2109

Brak PZP, w studium: zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (W1), projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (B),korytarz ekologiczny, postulowana strefa zabudowy (1-W1)

62.000

6.200

 

 

700

 

 

3

Obręb 3 m. Płoty

13396

177

23

Niezabudowana

Brak PZP, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej

3.000

300

10.12.2009 r.

28.01.2010 r.

 

100

 

4

Obręb Wyszobór

12345

183/6

1500

Niezabudowana

Brak PZP, w studium – lasy i zadrzewienia. Obszary o walorach kwalifikujących do uznania za: obszar chronionego krajobrazu

20.000

 

2.000

 

I - 29.10.2009 r.

II –10.12.2009 r.

III – 28.01.2010 r.

 

 

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 16 marca 2010 r. od godz. 10.00, co 15 min., wg kolejności podanej w ogłoszeniu w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Płotach,pl. Konstytucji 3 Maja 1.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z poźn. zm.).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-         dowodu wniesienia wadium,

-         w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

-         w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wypisu z rejestru winna być sporządzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu).

-         obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

-         w przypadku cudzieziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich EOG – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia 12 marca 2010 r. włącznie (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) na konto Urzędu Miejskiego w Płotach - nr konta: Spółdzielcza Grupa Bankowa BS Gryfice 69 9376 0001 0030 1934 2001 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Płotach. Osoby fizyczne mogą wpłacać wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrają przetargu, nastąpi w dniu następnym (pracującym przez tut. Urząd) po dniu przetargu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą  w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu  terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Ww. nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi strona kupująca.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym oraz ustala granice nieruchomości na własny koszt (dot. nieruchomości wymienionych w pkt. 3-4).

Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 11 marca 2010 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem, pokój nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

 

Nieruchomość wymieniona w pkt. 1 została ujęta w wykazie nr 7/2009. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 17 lipca  2009 r. Nieruchomość wymieniona w pkt. 2 została ujęta wykazie 13/2009. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 11 stycznia 2010 r. Nieruchomość wymieniona w pkt. 3  została ujęta w wykazie nr 10/2009. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 29 września 2009 r. Nieruchomość wymieniona w pkt. 4 została ujęta w wykazie nr 8/2009. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 27 sierpnia 2009 r.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, pokój nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

 

Burmistrz Płotów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

 

Burmistrz Płotów    

mgr inż. Marian Maliński

Płoty, dnia 01 luty 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Jakubcewicz 01-02-2010 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Jakubcewicz 01-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2010 14:37