Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

BURMISTRZ PŁOTÓW ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy PŁOTY - dz. nr 285 o pow. 685 m2, położóna w obrębie 1 m. Płoty

BURMISTRZ PŁOTÓW
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy PŁOTY

 

Działka nr 285 o pow. 685 m2, zabudowana, położona w obrębie 1 m. Płoty przy ul. Żwirki i Wigury, KW 24162.

Cena wywoławcza: 9.600 zł, minimalne postąpienie: 100 zł

 

Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania przestrzennego: z dniem 31 grudnia 2003 r. plan stracił ważność. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty: zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 marca 2010 r. o godz. 10.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z poźn. zm.).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-         dowodu wniesienia wadium,

-         w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

-         w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wypisu z rejestru winna być sporządzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu).

-         obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

-         w przypadku cudzieziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich EOG – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia 5 marca 2010 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Płotach - nr konta: Spółdzielcza Grupa Bankowa BS Gryfice 69 9376 0001 0030 1934 2001 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Płotach. Osoby fizyczne mogą wpłacać wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrają przetargu, nastąpi w dniu następnym (pracującym przez tut. Urząd) po dniu przetargu.

 

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą  w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu  terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Ww. nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi strona kupująca.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym oraz ustala granice nieruchomości na własny koszt.

 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

 

Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 4 marca 2010 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem, pokój nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

Nieruchomość została ujęta w wykazie nr 13/2009. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 11 stycznia 2010 r.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, pokój nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22,
e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

 

Burmistrz Płotów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

 

Uwaga!

Wygrywający przetarg ma obowiązek zwrócić równowartość garażu (oszacowaną przez biegłego rzeczoznawcę) użytkownikom garażu.

       Burmistrz Płotów

mgr inż. Marian Maliński

Płoty,  dnia 29 stycznia 2010 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Jakubcewicz 29-01-2010 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2010 11:40