herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

BURMISTRZ PŁOTÓW ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy PŁOTY

BURMISTRZ PŁOTÓW
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy PŁOTY

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow. (m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

 

Postąpienie

 

nr KW

Nr działki

 

1

Obręb 3 m. Płoty, ul. Sienkiewicza 7

Działki 32437

Lokalu - brak

469/1

233

Lokal mieszkalny nr 2 składający się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i korytarzyka o łącznej pow. 49,95 m2 wraz z  przynależną piwnicą o pow. 13,77 m2 oraz udziałem wynoszącym 4906/10000 we współwłasności w pozostałych częściach budynku i gruntu

Zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (A), postulowana strefa ochrony archeologicznej (W.III), postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W -1)

65.000

6.500

10.12.2009 r.

 

700

 

2

Obręb
Potuliniec

brak

75/1

5802

Niezabudowana

Brak PZP, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, łąki grunty małożyzne i nieużytki, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (3.W-2)

9.100

910

10.12.2009 r.

 

100

 

3

Obręb 3 m. Płoty

13396

177

23

Niezabudowana

Brak PZP, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej

3.000

300

10.12.2009 r.

 

100

 

4

Obręb Wyszobór

12345

183/6

1500

Niezabudowana

Brak PZP, w studium – lasy i zadrzewienia. Obszary o walorach kwalifikujących do uznania za: obszar chronionego krajobrazu

20.000

 

2.000

 

I przetarg

29.10.2009 r.

II przetarg –10.12.2009 r.

 

200

 

1.200

 

 

 

 

 

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 28 stycznia 2010 r. od godz. 10.00, co 15 min., wg kolejności podanej w ogłoszeniu w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Płotach,                 pl. Konstytucji 3 Maja 1.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2004 r.    Nr 167, poz. 1758 z poźn. zm.).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-         dowodu wniesienia wadium,

-         w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

-         w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wypisu z rejestru winna być sporządzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu).

-         obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

-         w przypadku cudzieziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich EOG – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia 25 stycznia 2010 r. włącznie (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) na konto Urzędu Miejskiego w Płotach - nr konta: Spółdzielcza Grupa Bankowa BS Gryfice 69 9376 0001 0030 1934 2001 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Płotach. Osoby fizyczne mogą wpłacać wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrają przetargu, nastąpi w dniu następnym (pracującym przez tut. Urząd) po dniu przetargu.

 

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą  w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu  terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Ww. nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi strona kupująca.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym oraz ustala granice nieruchomości na własny koszt (dot. nieruchomości wymienionych w pkt. 2-4).

 

Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 22 stycznia 2010 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem, pokój nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

Nieruchomość wymieniona w pkt. 1  została ujęta w wykazie nr 7/2009. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w pkt. 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 17 lipca  2009 r.

Nieruchomości wymienione w pkt. 2 i 3  zostały ujęte w wykazie nr 10/2009. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w pkt. 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 29 września 2009 r.

Nieruchomość wymieniona w pkt. 4 została ujęta w wykazie nr 8/2009. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych  w pkt. 2 i 3, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 27 sierpnia 2009 r.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, pokój nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

 

Burmistrz Płotów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

 

                                                                                                                                                                   BURMISTRZ PŁOTÓW

 

                                                                                                                         mgr inż. Marian Maliński

Płoty, dnia 15 grudnia 2009 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Jakubcewicz 15-12-2009 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2009 10:39