Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XIV / 102 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 października 1999 roku w sprawie : określenia założeń polityki budżetowej na rok 2000.

UCHWAŁA Nr XIV / 102 / 99

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 października 1999 roku

 

 

 

w sprawie : określenia założeń polityki budżetowej na rok 2000.

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z roku 1999 Dz. U. Nr 38 poz. 360, Dz. U. Nr 49 poz. 485/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

Ustala się na rok  budżetowy 2000 następujące priorytety polityki budżetowej i kierunki działań :

 

1.         Inwestycje

a/ kontynuacja zadania pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w Płotach oraz

    rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych"

b/ przygotowanie zadania pt. „Termomodernizacja obiektów oświatowych"

c/ modernizacja i remonty ciągów komunikacji pieszej i dróg gminnych

d/ rozbudowa i modernizacja  wodociągów wiejskich

2.         Utrzymanie nakładów na 0piekę Społeczną i pomoc w organizowaniu

      aktywnych form zwalczania bezrobocia.

3.         Podejmowanie działań w celu zmiany struktury dochodów w tym poszukiwanie wprowadzania do budżetu nowych źródeł dochodów.

 

§   2

 

Ustala się założenia do budżetu Gminy Płoty na 2000 rok :

1.  Przewidywane dochody                                  9.573.002 zł. w tym :

     a/ części drogowe subwencji ogólnej                 217.255 zł.

     b/ części wyrównawcze subwencji ogólnej    1.247.116 zł.

     c/ części oświatowe subwencji ogólnej          3.619.231 zł.

     d/ części rekompensujące ulgi

         i zwolnienia ustawowe                                 115.780 zł.

     e/ dotacje celowe w tym :

          udział w podatku dochodowym od

          osób fizycznych                                        1.177.878 zł.

2.   Przewidywane wydatki                               9.927.280 zł.

3.   Nadwyżki budżetowe z roku 1999                 354.278 zł.

 

 

 

§    3

 

 

1.       Ustala się  następujące wskaźniki do opracowania planów finansowo –

Księgowych jednostek organizacyjnych Gminy :

a/ przewidywany wzrost pozostałych wydatków bieżących w stosunku do roku

    1999 o szacowany wskaźnik inflacji 5,7 %

b/ przewidywany wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 1 % powyżej

          inflacji czyli wskaźnik 6,7 %

3.       Plany finansowo – księgowe mogą być sporządzone wariantowo :

a/ wariant podstawowy w oparciu o wskaźniki, o których mowa w ust. 1

b/ wariant dodatkowy uwzględniający rzeczywiste potrzeby jednostek.

 

§   4

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu, Skarbnikowi Gminy

i Kierownikom Jednostek organizacyjnych Gminy.

 

 §   5

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady

 

                                                                                Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 13-11-2009 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 13-11-2009 10:14