Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXV/203/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : przystąpienia do sporządzania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ploty.

UCHWAŁA Nr XXV/203/2000

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 listopada 2000 roku

 

w sprawie : przystąpienia do sporządzania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania

                   przestrzennego gminy Ploty.

 

                   Na podstawie przepisów art. 18 ust, 2, pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r, (/ tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985  ) oraz art. 12, ust. 1 i 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994r.                    o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Nr 15 z 1999 r, póz, 139 zm. Dz. U. Nr 41 poz. 412, Nr 11 poz. 1279, z 2000 roku Nr 12 poz. 136) Rada Miejska w Płotach uchwala  co następuje:

§  1

 

Przystępuje się do sporządzenia zmiany  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  gminy  Płoty  uchwalonym  Uchwałą Nr  XXIX/108/82   Rady Narodowej Miasta i Gminy  w Płotach  z dnia  28 grudnia 1982r. (Dz. Urz. WRN  Nr  3  poz. 25 z 1983 roku )  ze zmianami : uchwała Nr XII/95/91 Rady Gminy i Miasta w Płotach z dnia 26 listopada 1991 roku /Dz. Urz. Woj. Szczec.  Nr 1 z 1992 roku poz. 5/  terenu oznaczonego na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały.

§  2

 

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty jest ustalenie przebiegu gazociągu tranzytowego wysokiego ciśnienia DN 500-700 mm PN 6,3 MPA na odcinku Nowogard - Płoty.

§   3

 

Zakres projektowanych zmian to;

l. przeznaczenie terenów o raz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych

zasadach zagospodarowania,

2 linie rozgraniczające ulice, płace oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3. granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

4. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej

infrastruktury,

5. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu,   tym

również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

6. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania

zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych

 

§   4

 

0bszar   zmiany obejmuje część działek, przez które przebiegać będzie gazociąg wysokiego ciśnienia na odcinku Nowogard - kierunek Płoty tj,: działki położone w obrębach geodezyjnych :

 

 

 

 

1.       0bręb  Potuliniec: nr 332/10, 45, 46/1, 332/5, 55, 333/1. 333/2, 81/1, 81/2, 83, 82/!8„'94, 100/1, 85, 93. 91, 33J1/6, 330, 330/4, 330/2, 330/1, 322/2, 322/1, 329,

 

2.       0bręb Sowno: nr 302/2, 246, 339/1, 247, 203, 247, 238, 202, 195, 194, 20, 13, 10/3, 9, 18, 32, 7, 28/1, 31/4, 31/6. 30/1, 29, 87, 88, 90/2,

 

 

3.        0bręb Mechowo: nr 83/2, 83/1, 111, 67/2, 121/4,128.

 

 

§  5

 

 Wykonania uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu  w Plotach.

 

§  6

 

Uchwala wchodzi w życie  dniem podjęcia                             

    

 

                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                               

                                                                                                 Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 10:08