Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Burmistrz Płoty ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiacych własność Gminy Płoty

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow. (m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza

netto*

(zł)

Wadium

Termin

przeprowadzenia poprzednich przetargów

nr KW

nr działki

Postąpienie

1

Obręb 1 miasta Płoty, ul. Ogrodowa

brak

148

202

Zabudowana

Brak PZP, w studium – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa z towarzyszącymi usługami rzemiosła

20.000

 

 

2.000

________________

200

2

Obręb 3 miasta Płoty, ul. Jedności Narodowej

brak

371/1

30

Niezabudowana

Brak PZP, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (B)

3.000

300

________________

100

3

Obręb 3 miasta Płoty, ul. Jedności Narodowej

Brak

371/2

30

Niezabudowana

Brak PZP, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (B)

3.000

300

________________

100

4

Obręb 3 miasta Płoty, ul. Jedności Narodowej

brak

376/1

22

Zabudowana

Brak PZP, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (B)

8.000

800

________________

100

5

Obręb 3 miasta Płoty, ul. I AWP

Działki - 19845

394

801

Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 39,28 m2, składający się z: 2 (dwóch) pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc wraz z 2 (dwoma) przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi o ogólnej pow. 35,08 i przynależnej piwnicy o pow. 27,75 m2 .
Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1392/10000

 

 

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielofunkcyjna

45.000, w tym udział w gruncie: 2.800

4.500

________________

500

6

Obręb 4 miasta Płoty, ul. Łobeska

4502

352

937

Niezabudowana

Budownictwo jednorodzinne

35.000

3.500

 

I przetarg – 18.12.2008 r.,
 II przetarg – 26.02.2009 r.

350

7

Obręb Wicimice

brak

253

2380

Niezabudowana

Brak PZP, w studium – grunty małożyzne, orne, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej

20.400

2.040

I przetarg – 18.12.2008 r.

II przetarg –

26.02.2009

250

8

Obręb Mechowo

30368

38

712

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 140,32 m2 składający się z 4 (czterech( pokoi, kuchni, korytarza, schowka wraz z udziałem w gruncie określonym na 42/100

Brak PZP, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (B), postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (4.W-1)

40.600

4.060

I przetarg -23.04.2009 r.

500

*Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego podatku od towarów
i usług w wysokości 22%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 25 czerwca
2009 r. od godz. 10.00, co 15 min., wg kolejności podanej
w ogłoszeniu w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1.

Dla nieruchomości ujętych w pkt. 1, 2, 3, 4, 5 są to I przetargi ustne nieograniczone.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z poźn. zm.).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-         dowodu wniesienia wadium,

-         w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

-         w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wypisu z rejestru winna być sporządzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu).

-         obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

-         w przypadku cudzieziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich EOG – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia 22 czerwca 2009 r. włącznie ( z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) na konto Urzędu Miejskiego w Płotach - nr konta: Spółdzielcza Grupa Bankowa BS Gryfice 69 9376 0001 0030 1934 2001 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Płotach.

Osoby fizyczne mogą wpłacać wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrają przetargu, nastąpi w dniu następnym (pracującym przez tut. Urząd) po dniu przetargu.

 

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu  terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 

Ww. nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Z lokalem mieszkalnym wymienionym w pkt. 5 wiąże się opłata z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu wynosić będzie 25% wylicytowanej ceny udziału w gruncie i będzie płatna jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy. Na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz.U. nr  54, poz. 535) oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest opodatkowane 22% stawką podatku VAT . Na podstawie art. 72 ust. 1 i ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego domami mieszkalnymi wynosi 1% ceny przypadającego na nabywcę udziału w gruncie. Na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535), roczne opłaty za Użytkowanie wieczyste gruntu jest opodatkowane 22% stawką VAT.

Opłatę roczną należy wnosić bez wezwania do kasy Urzędu Miejskiego
w Płotach lub na konto w terminie do dnia 31 marca każdego roku pod rygorem egzekucji administracyjnej, a w przypadku zwłoki będą liczone odsetki wg obowiązującej stopy procentowej.

Opłata roczna może być aktualizowana w miarę uzbrajania terenu w nowe

urządzenia komunalne lub w przypadku zmiany ceny gruntu.

 

 

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi strona kupująca.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym (dot. wszystkich ww. nieruchomości) oraz ustala granice nieruchomości na własny koszt (dot. nieruchomości wymienionych w pkt.1,2,3,4,6,7).

 

Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 19 czerwca 2009 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem, pokój nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

 

Nieruchomości wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4, 5 zostały ujęte w wykazie nr 4/2009. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 30 kwietnia 2009 r.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Płotach, pokój nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

 

Burmistrz Płotów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

 

 

 

 

 

                                                 BURMISTRZ PŁOTÓW

 

                                                mgr inż. Marian Maliński

  

Płoty, dnia 15 maja 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 15-05-2009 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 15-05-2009 13:40