Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXIII / 184 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2000 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminy Płoty

UCHWAŁA  Nr XXIII / 184 / 2000

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  29 września 2000 roku

 

 

 

w sprawie:  zmiany Statutu Gminy Płoty

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997r. Nr 9 poz. Poz. 43, Nr 106 poz. 679, nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000r. Nr 26 poz. 306/    Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

W Statucie Gminy Płoty stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/202/96  Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 października 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu  Gminy Płoty / Dz. Urzędowy Województwa Szczecińskiego Nr  20 poz. 138/ wprowadza się następujące zmiany:

1.      w § 7 ust. 1 wyraz "wspólne zastępuje się wyrazem "własne", a kropkę zamienia się na przecinek, po którym dopisuje się wyrazy " a także zadania innych samorządów na mocy stosownych porozumień",

2.      w § 7 ust. 2 :

a/ w pkt. 8 po wyrazie  "podstawowych"   dopisuje się wyraz   "gimnazjów",

b/ w pkt. 9 wyraz   "komunalnych"   zastępuje się wyrazem    "publicznych"

c/ w pkt. 10 "i"  zastępuje się przecinkiem, a po wyrazie   "urządzeń"   dopisuje się

   "i obiektów"

3.      w § 7 ust. 3 skreśla się wyraz  "ponadto",  a po wyrazie  "wykonuje"  dopisuje się wyraz "również",  a po wyrazie  "rządowej"  dopisuje się   " i samorządowej".

4.      w §  7 ust. 4 skreśla się wyrazy "przez administrację rządową".

5.      w §  8  ust. 3 wyraz   "wykonuje"   zastępuje się wyrazem   "następuje".

6.      w §  8 ust. 4  po wyrazie   "tworzyć"   dopisuje się   "oraz",

7.      w §  17  występującą we wszystkich przypadkach nazwę   "Rada Gminy"   zastępuje się nazwą   "Rada Miejska".

8.      w §  18 ust. 1 wyraz   "zwołanych"   zastępuje się wyrazem   "zwoływanych".

9.      w §  18 ust. 4  wyrazy   "co najmniej" zastępuje się "nie później niż"

10.  w §  19 po wyrazie   "otwiera"   dopisuje się   "Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, a w razie jego nieobecności radny",

11.  w § 23 ust. 3 po wyrazie "wyboru" dopisuje się wyraz "i odwołania" wyraz "Wiceprzewodniczącego" zastępuje się wyrazem "Wiceprzewodniczących"   oraz skreśla się wyrazy   "delegata na sejmik samorządowy"  i   "podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi".

12.  w § 24  ust. 1 po wyrazie  "uczestniczą"   dopisuje się wyrazy   "Burmistrz, Z-ca Burmistrza, członkowie Zarządu", a wyrazy "Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazami "Przewodniczącego Zarządu Miejskiego",

13.  w § 24 ust. 2   "Wiceprzewodniczący Rady"   zastępuje się wyrazami   "Przewodniczący obrad"

14.   w § 25 pkt. 8 wyraz   "wiceprzewodniczących"   zastępuje się wyrazami "Przewodniczącego obrad".

15.  w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie :  "0dpis protokołu przekazuje się Zarządowi Miejskiemu w terminie do 7 dni po odbyciu posiedzenia Rady Miejskiej".

16.  w §  27  ust. 1 wyraz   "wykonania"    zastępuje się wyrazem   "realizacji",

17.  w  §  27 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :  "komisja budżetu, finansów, samorządów        i rolnictwa"

18.  w §  28 pkt. 2 wyraz "przedkładanie" zastępuje się wyrazami " uchwalanie                           i realizowanie",

19.  w §  28  wprowadza się pkt. 3 w następującym brzmieniu :  "opiniowanie projektów uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą".

20.  w §  39 ust. 1 otrzymuje brzmienie : "Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami".

21.  w §  43 skreśla się ust. 3 .

22.  w §  48 ust. 2 skreśla się wyrazy    " w imieniu zakładu pracy"

23.  w §  48 wprowadza się ust. 4 w następującym brzmieniu :   "Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Płotach".

24.  po § 48 wprowadza się §§ 48a, 48b i 48 c w następującym brzmieniu:

      § 48a

      Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim na podstawie :

a/ wyboru / Burmistrz, Z-ca Burmistrza, etatowy członek Zarządu/

b/ powołania /Skarbnik, Sekretarz, kierownik USC/

c/ mianowania / kierownik OPS/

d/ umowy o pracę / pozostali pracownicy/

§  48 b

1.      Pracownicy mianowani podlegają okresowej ocenie kwalifikacyjnej.

2.      0ceny dokonuje komisja kwalifikacyjna powołana przez Burmistrza

§  48 c

1.      Komisja kwalifikacyjna dokonuje pierwszej oceny pracownika mianowanego po przepracowaniu przez niego jednego roku.

            Kolejnych ocen kwalifikacyjnych dokonuje się w okresach dwuletnich.

2.      Na wniosek Zarządu  Miejskiego komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny pracownika mianowanego przed upływem terminów określonych w ust. 1

3.      W przypadku otrzymania oceny negatywnej pracownik mianowany poddawany jest ocenie kwalifikacyjnej po trzech miesiącach od jej oceny.

4.      Kryteria, według których dokonuje się ocen, określa komisja kwalifikacyjna,  a zatwierdza je Zarząd Miejski

 

 

§   2

 

W Regulaminie Rady Miejskiej w Płotach stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały określonej   w §  1 wprowadza się następujące zmiany :

 

1.      w §  2 ust. 3  wyraz   "Rady"    zastępuje się wyrazem    "Gminy".

2.      §  6 ust. 1 otrzymuje brzmienie :  "Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Miejskiej ".

3.      w §  6 ust. 2 po wyrazie "otwiera" dopisuje się wyrazy "Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, a w razie jego nieobecności".

4.      w §  6 ust. 3 skreśla się lit.   "e"   i   "f".

5.      w §  14 ust. 1 wyrazy    "Na początku każdej"    zastępuje się wyrazami    "w porządku obrad".

6.      w §  17 ust. 2 skreśla się wyrazy   "po uprzednim uzyskaniu zgody Rady".

7.      w §  38 ust. 1 skreśla się lit.  "d".

8.      w §  39 dopisuje się pkt. 18 w brzmieniu : "składanie sprawozdania Radzie z realizacji planu pracy Rady"

9.      w §  44 skreśla się ust. 4.

10.  w §  49 wyraz   "terytorialnym"    zastępuje się wyrazem   "gminnym".

11.  w §  58 ust. 1 wyrazy   "Rada na wniosek Burmistrza"  zastępuje się wyrazem  "Burmistrz".

 

§   3

 

W Regulaminie Zarządu Miejskiego stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały określonej w §  1wprowadza się następujące zmiany :

 

 

1.      w §  6  wyraz    "sprawach"    zastępuje się wyrazem    "pracach".

2.      w § 10 ust. 1  wyrazy  "bez prawa głosowania mogą uczestniczyć"  zastępuje się wyrazami    " z głosem doradczym uczestniczą".

3.      w §  29  zdanie trzecie przed wyrazem    "członkowie"  dopisuje się wyraz   "nie etatowi"  oraz skreśla się wyrazy    "będący radnymi"

4.      skreśla się § 31.

 

 

§   4

 

W wykazie jednostek organizacyjnych gminy stanowiącym załącznik  Nr 6 do uchwały opisanej w §  1 wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      w poz. 6 zmienia się siedzibę jednostki na : "Płoty, Plac Konstytucji 3-go  Maja Nr 1".

 

2.      wprowadza się poz. 13  w brzmieniu :  "Gimnazjum Publiczne  Nr 1 w Płotach,  Płoty, ul.  I Armii Wojska Polskiego  Nr 17".

 

 

§   5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia w  dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                                                 Przewodniczący Rady

 

                                                                                                    Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 09:57