Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXII / 171 / 2000 RADY MIEJSKIEJ w PŁOTACH z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie : uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.

UCHWAŁA Nr XXII / 171 / 2000

RADY MIEJSKIEJ w PŁOTACH

z dnia 25 sierpnia 2000 roku

w sprawie :  uchwalenia Regulaminu  Wynagradzania Nauczycieli.

                     Na podstawie art.7 ust. l pkt.8 i art. 18 ust. l z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 ; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306/  oraz art.30 ust.6 art. 32 ust. 1  i art. 54 ust. 7 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. - KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 póz. 357;  z 1998r. Nr 106 poz. 668 i nr 162 poz. 1118 oraz z 2000r. Nr 12 poz. 136 i Nr 19 poz. 239)  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje  :

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

§   1

1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z :

1) wynagrodzenia zasadniczego,

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 4} nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

2. Wysokości stawek wynagrodzeń, o których mowa w ust. l pkt. l i 4 ustala ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 póz. 357 z  późn. zm.) zwana dalej „Kartą Nauczyciela" oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Dodatek za wysługę lat

§  2

]

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy usprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy

poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku pracy (zakończone okresy zatrudnienia).

3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż w jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy,        z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.


4. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkól zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust.2.

5. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w urzędzie administracji rządowej, kuratorium oświaty. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowej komisji egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i ośrodkami diagnostyczno - konsultacyjnymi na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okres zatrudnienia   w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.

6. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust.3 Karty Nauczyciela.

7. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

8. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca

9. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

10. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek motywacyjny

§  3

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników pracy, a w szczególności za:

1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

2) jakość świadczonej pracy,

3) ocenę pracy,                         .

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela,

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat, wynosi procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:

1) 5 % dla nauczycieli

2) 30 % dla dyrektorów przedszkoli, szkól i placówek

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.


4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora -  Zarząd Miejski.

5. Zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego, w granicach przyznanych środków finansowych, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a dla dyrektora -  Zarząd Miejski  w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego.

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. /

Podatek funkcyjny

§  4

l. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych

L.p.

Stanowisko kierownicze

Miesięcznie w złotych

l.

Przedszkola:
a)        dyrektor przedszkola do 3 oddziałów
b)        b) dyrektor przedszkola powyżej 3 oddziałów
c)         c) wicedyrektor


120-200
 160-300
 93-207

2.

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów
a)        dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:
-           do 6 oddziałów
-           - do 12 oddziałów
-           - 13-24 oddziałów
-           - 25 i więcej oddziałów
b/ wicedyrektor szkoły /zespołu szkół/160-250
 200-372
 279-650
 300-700
 160-372

3.

Inne placówki
a)        dyrektor centrum kształcenia praktycznego
b)        b) dyrektor centrum kształcenia ustawicznego
c)         c) dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego
d)        d) dyrektor młodzieżowego domu kultury
e)        dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej
f)         kierownik szkolnego schroniska młodzieżowego
g)        g) dyrektor pogotowia opiekuńczo - wychowawczego


232-515
232-515
116-302
116-302
 93-207
 93-232
187-448

4.

Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach szkół i placówek

40 - 250

2. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

l) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 30 zł


2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości 18 – 35 zł

3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta, w

wysokości 100 - 200

Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów (grup).

Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych tabelą ustala dla dyrektorów Zarząd Miejski a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych dyrektor szkoły uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły.

§  5

Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie zastępstwa, a jeśli zastępstwo powierzono pierwszego dnia miesiąca– od tego dnia. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy

§  6

1.       Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2.       Za pracę w trudnych warunkach uznaje się:

1) prowadzenie praktycznej nauki zawodu oraz zajęć dydaktycznych w szkołach specjalnych

2) prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach przysposabiających do pracy zawodowej

3) prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim

4) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego

5) prowadzenie zajęć wychowawczych w specjalnych ośrodkach szkolno -wychowawczych (w tym w internatach)

6) prowadzenie zajęć wychowawczych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

7) prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich


8) prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno -pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych.

Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć wymienionych w § 6 pkt. 1–6 prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie stanów zdrowia oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu wydania zaświadczeń będących podstawą uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka (Dz.U.Nr 15 póz. 70)

Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się również prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół (klas) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością określoną w ust. 3, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są wg odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.

§  7

1. Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne lub uciążliwe warunki pracy,    procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:

1) trudne warunki pracy   do  40 %  

2) uciążliwe warunki pracy   do  30 %

2.Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowiązującego

    pensum w warunkach trudnych lub uciążliwych.

3.       Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia określony jest przez odrębne przepisy.

4.       Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15 % wynagrodzenia zasadniczego, jednakże nie niższe niż ustalona na podstawie art. 137 par.2 Kodeksu Pracy.

5.       Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego - wynagrodzenie ze 100 % dodatkiem.

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

§  8

.1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć  1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym  1/2  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.


2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub

opiekuńczych.

3.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego

zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

§  9

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych, lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. l, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

.3.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego , rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,

3) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień – traktuje się jak godziny faktycznie odbyte,

.4.Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może jednak być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

.5.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.

§  10

Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za jedną godzinę ponadwymiarową.

Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

               §11

1.  Za wieloletnią pracę nauczyciel, otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

1) za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego

2) za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego


3) za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego

4) za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego

5) za 40 lat pracy - 250 % wynagrodzenia miesięcznego

2.  Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty wypłaca się jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6- miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.             

3.  Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez pracownika w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego, wg zasad określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, póz. 1080 z późn. zm.)

4. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości l % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń:

1) Fundusz nagród w wysokości 80 % przekazywany jest bezpośrednio do budżetów przedszkoli, szkół i placówek z przeznaczeniem na nagrody dyrektora. Zasady i kryteria przyznawania nagród dyrektora ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i działających w szkole związków zawodowych.

2) Fundusz nagród w wysokości 20 % przeznacza się na Nagrody Burmistrza. Organ prowadzący szkoły może dokonać zwiększenia funduszu nagród z przeznaczeniem na Nagrody Burmistrza Miasta po zasięgnięciu opinii struktur związkowych.

5. Nauczyciel, który swą pierwszą pracę zawodową w życiu podejmuje w szkole na swój wniosek otrzymuje jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymanego wynagrodzenia zasadniczego. Prawo do złożenia wniosku przysługuje nauczycielowi w okresie pierwszych dwóch lat pracy w szkole. Zasiłek wypłaca szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony w dniu złożenia wniosku. Przedmiotowy zasiłek podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje 3 lat w szkole. Organ prowadzący może zwolnić nauczyciela w całości lub części z obowiązku zwrotu zasiłku.

6.Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowują do nich prawo do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy tj. rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz. U. Nr 29 póz. 160 z późn. zm.)

1) I stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie II klasy - 30 zł miesięcznie

2) II stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie I klasy - 47 zł miesięcznie

3) III stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej – 66 zł

miesięcznie

7.Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w artykule 20 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela  przysługuje odprawa w wysokości 6 - miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w artykule 20 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

8.Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy ze względu na orzeczenie lekarza przeprowadzającego badania okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczycieli do wykonywania dotychczasowej pracy przyznaje się


odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy nauczycielskiej, zaliczanej do okresów pracy pedagogicznej w myśl przepisów wydanych na podstawie art. 31 pkt. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nie przekraczający jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

9. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązuje się stosunek pracy ze względu na niepodjęcie po 2 latach urlopu bezpłatnego pracy, przyznaje się odprawę pieniężną na zasadach określonych w ust. 8, nie przekraczającą jednak

1) trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy nauczycielskiej nie przekroczył 10 lat

2) sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy nauczycielskiej przekroczył 10 lat

10. W przypadku cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nauczycielowi religii zatrudnionemu na podstawie mianowania przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, nie więcej jednak niż w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

11. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty, którego stosunek pracy, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

12. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

13. W razie zbiegu do odprawy wymienionej w ust. 1112 przysługuj e jedna odprawa -korzystniejsza.

14. Odprawy o których mowa w ust. 11 i 12 oblicza się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY

 

§   12

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,  zatrudnionem

na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek

w wysokości 10 procent wynagrodzenia zasadniczego.

 

§   13

 

 

2.      Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz mieście liczącym do 5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.

3.      Nauczycielowi o którym mowa w pkt. 1 przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości :

1/  6 % miesięcznej stawki najniższego wynagradzania za pracę pracowników ustalonego przez

MPiPS - dla 1 osoby

 

2/    8 % najniższego wynagradzania -    dla 2 osób

3/    10 % najniższego wynagradzania -  dla 3 osób

4/    12 % najniższego wynagradzania  -  dla 4 i więcej osób

4.      Kwotę przysługującego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych.

5.      Do osób, o których mowa w pkt. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących : współmałżonka, dzieci a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

6.      Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkowie  wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacać dodatek.

7.      Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

8.      Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

 

 

§   14

 Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 października ze skutkami  od l styczni 2000 roku.

 

                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                         Jan Przedaszek

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 09:32