herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

UCHWAŁA Nr XXXVII/307/2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 03 grudnia 2001 roku w sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz wysokości inkasa.

UCHWAŁA Nr XXXVII/307/2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  03 grudnia   2001 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz

                  wysokości inkasa.

                 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr       9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz.971 ) oraz art. 19 pkt. 1 lit. „a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych  /Dz. U. Nr 9 poz. 31, Nr 101 poz. 444; z roku 1992, Nr 21 poz. 86; z roku 1994 Nr 123 poz. 600; z roku 1996, Nr 91 poz. 409 i  Nr 149 poz. 704 ; z roku 1997 Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689,  Nr 121 poz. 770 i  Nr 123 poz. 780; z roku 1998 Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.983, Nr 160 poz.1058;  z roku 2000 Nr 88 poz. 983, Nr 95 poz. 1041 i Nr 122 poz. 1315 oraz   z 2001r. Nr 111 poz. 1197 i Nr 125 poz.1375/


Rada Miejska w Płotach   uchwala  co następuje :

 

§   1

 

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach :

 

1/ Przy sprzedaży artykułów przemysłowych                                -  17,50 zł.

2/ Przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych                          -  14,00 zł.

3/ Przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych w małej ilości     -    2,80 zł.

       lub abonament miesięczny                                                    -   14,50 zł.   

4/ W stosunku do poz. 1 i 2 może być zastosowany abonament

    miesięczny wynoszący 10 – krotność stawki dziennej.

 

2. Pod pojęciem małej ilości  należy rozumieć sprzedaż towarów w ilości           

    1 opakowania  jednostkowego np. skrzynka, pojemnik, kana  -  jednak

     nie więcej niż  10 kg, 20 litrów lub 100 sztuk.

 

§   2

 

0płaty targowe pobierane będą przez inkasenta na Placu Targowym oraz  w miejscach targowania.

 

§   3

 

Traci moc uchwała Nr XXXV/294/2001 z dnia 26 października 2001 roku  w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz wysokości inkasa.

 

§   4

 

 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% ściągniętej opłaty.

 

§   5

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   6

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady

 

                                                                                    Jan  Przedaszek

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 10:09