Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXV/290/2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 października 2001 roku w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA  Nr XXXV/290/2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 października 2001 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 95 poz. 1041, Nr 91 poz. 1009, z 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971 /oraz  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych  Dz. U. Nr 9 poz. 31, Nr 101, poz.444; z 1992r. Nr 21 poz.86; z 1994r. Nr 123 poz. 600; z 1996r. Nr 91 poz. 409, Nr 149 poz. 704; z 1997r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, nr 121 poz. 770, Nr 123 poz. 780; z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 150 poz. 983, Nr 160 poz. 1058; z 2000r. Nr 88 poz. 983, Nr 95 poz. 1041, Nr 122 poz. 1315; z 2001r. Nr 111 poz. 1197/ Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

Ustala się na terenie gminy i miasta Płoty wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości :

1/od 1 m 2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części           -  0,45  zł.

2/od 1 m 2  powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych

    z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem

    budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób

    zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych

    zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej                                - 14,23 zł.

3/ od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych

     na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

     kwalifikowanym materiałem siewnym                                                         -  7,38 zł.

4/ od 1 m 2  powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich

     części z wyjątkiem budynków lub ich części dla osób które

     przekazały gospodarstwa rolne na Skarb Państwa, które

     zwalnia się od podatku od nieruchomości                                                  -  4,15 zł.

5/ od budowli  :

    a/ od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania

        energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przemysłowych

        i rozdzielczych gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących

        do odprowadzania i oczyszczania ścieków                                             -   2%

    b/ od pozostałych budowli                                                                               -   2%                                                                                             

6/ od 1 m 2  powierzchni gruntów związanych z działalnością

    gospodarczą inna niż działalność rolniczą lub leśną z wyjątkiem

    związanych z budynkami mieszkalnymi                                                      -   0,46 zł.  

 

 

7/ od 1 m2  gruntów :

    a/ będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw

        rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r.

        o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 i z 1994r.

        Nr 1 poz. 3/ wykorzystanych na cele rolnicze                              -  0,05 zł.

    b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki  wodne retencyjne lub

        elektrowni wodnych                                                                          -  3,09 zł.

    c/ pozostałych                                                                            -  0,07 zł.

 

§   2

 

 

Traci moc uchwała nr XXVI/221/2000  z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

 

§   3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                                                    Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 09:09