Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 283 /2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2001 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA  Nr XXXIV/ 283 /2001

   

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 września 2001 roku

w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

           Na podstawie art. 53 ust. l  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie' gminnym / tekst jednolity opublikowany w 1996r.  Dz. U. Nr 13 poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Dz. U. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000r. Nr 26 poz. 306, Dz. U. Nr 48, poz. 552, Dz. U. Nr 62, poz. 718, Dz. U. Nr 88, poz. 985, Dz. U. Nr 91, poz. 1009, Dz. U. Nr 95, poz. 1041, z 2001r. Dz. U. Nr 45 poz. 497 / - Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje;

                                               §   1

1.  Ustala się szczegółowy tryb i zakres prac nad projektem uchwały budżetowej

według harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

4.       Dyrektorzy ,kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych opracowują plany rzeczowe oraz projekty planów finansowych i przedkładają je Skarbnikowi gnilny w terminach wynikających z harmonogramu o którym mowa w ust. 1

                                                        §   2

Projekty planów o których mowa w § l ust.2 opracowywane są na podstawie;

l/   wskazówek Rady Miejskiej do projektu budżetu,

21 aktualnego poziomu cen /stawek, taryf, opłat i podatków/ z uwzględnieniem zmian

wchodzących w życie od dnia l stycznia roku budżetowego,

3/ zakładanej prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,

4/ istniejącego w roku poprzedzającym rok budżetowy stanu organizacyjnego

     placówek finansowanych z budżetu gminy.

Wszelkie zmiany w organizacji jednostek skutkujące zwiększeniem wydatków

musza być zaakceptowane przez Zarząd Miejski.

51 przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok

     budżetowy,

6/  stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy.

                                                        

                                                         §   3

Skarbnik Gminy na podstawie przedłożonych materiałów i wniosków, a także prognozy kwot dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa sporządza wstępne zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie wynikającym z harmonogramu o którym mowa w § l ust. l.

                                                         §   4

 l. Zarząd Miejski opracowuje;

l / projekt uchwały budżetowej na podstawie materiałów opracowanych przez

    Skarbnika, a zebranych na poszczególnych etapach prac projektowych,

 2/ informację o stanie mienia komunalnego.


 

 

2. Projekt uchwały budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego Zarząd  

    Gminy przedkłada w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok

    budżetowy ;

    l/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania

    2/ Radzie Miejskiej.

§   5

 

1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje;

    l/ prognozowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych według działów

       i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zadań własnych,

       zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

   2/ prognozowane kwoty dochodów według ważniejszych źródeł,

   3/ wydatki budżetowe z wyodrębnieniem grup wydatków obejmujących

      w szczególności;

      a/ wydatki bieżące w tym:

          - wynagrodzenia,

          - pochodne od wynagrodzeń,

          - dotacje,

         - wydatki na obsługę długu,

         - wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

         - innych wydatków rzeczowych

      b/ wydatki majątkowe/ inwestycyjne/

   4/ źródła pokrycia deficytu bądź kierunki przeznaczenia nadwyżki budżetowej,

   5/ plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

   61plany przychodów i wydatków gminnych funduszy celowych,

   7/wyszczególnienie dotacji celowych udzielanych z budżetu

2. Uchwała budżetowa gminy może zawierać:

    l/ upoważnienie dla Zarządu Miejskiego do zaciągnięcia zobowiązań oraz

       kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu

        budżetowego,

    2/upoważnienie dla Zarządu Miejskiego do dokonywania innych niż ustawowo

       określonych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przenie­sień wydatków

       między działami klasyfikacji budżetowej,

    3/upoważnienie dla Zarządu Miejskiego do przekazywania niektórych uprawnień

      do dokonywania zmian w planie wydatków kierownikom jednostek

       organizacyjnych gminy

    4/inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu.

§   6

 

Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Miejski dołącza:

l/ objaśnienia do projektu budżetu,

2/ informację ostanie mienia komunalnego.

§   7

 

1.      Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymany projekt uchwały wraz z materiałami 

       informacyjnymi przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania stałym komisjom

       Rady.

 

 

 

2.      Komisje Rady w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których opiniują

     projekt uchwały budżetowej.

3.      Wprowadzenie zgłaszanych przez komisje propozycji zmian do projektu budżetu

      polegających na zwiększeniu .wydatków nie znajdujących pokrycia

      w planowanych kwotach dochodów lub zwiększenia planowanych dochodów

      może nastąpić jedynie za zgoda Zarządu Miejskiego ze wskazaniem przez

      komisje dodatkowych źródeł dochodów.

4.      Opinie poszczególnych komisji merytorycznych stanowią podstawę do sfor­mułowania opinii o projekcie  budż4etu przez  Komisję Budżetu i Finansów.

 

§   8

 

1.      Komisja Budżetu i Finansów przekazuje niezwłocznie Zarządowi Miejskiemu

     pisemną opinię , a Zarząd po zapoznaniu się z jej treścią w terminie 7 dni

      dokonuje w projekcie uchwały budżetowej 'ewentualnych autopoprawek .

2.      Nieuwzględnienie przez Zarząd w projekcie uchwały budżetowej wniosków

      komisji wymaga pisemnego uzasadnienia.

 

§   9

 

1.      Zarząd Miejski w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Radzie Miejskiej projektu

       uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do

       opracowania ich planów finansowych.

 

2.      Dyrektorzy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych , zakładów

      budżetowych w terminie 30 dni od przekazania informacji o których mowa

      w ust. l nie później niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy

      opracowują plany finansowe jednostek.

 

§   10

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

 

§   11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady

   

                                                                                                         Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 09:04