Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXIII/273/2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Miejskiego oraz Burmistrza do wykonywania niektórych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego.

UCHWAŁA Nr XXXIII/273/2001 

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 sierpnia 2001 roku

 

 

w sprawie: upoważnienia Zarządu Miejskiego oraz Burmistrza do  wykonywania niektórych

                  zadań wynikających z przepisów prawa  oświatowego.

 

                   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy     z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  / tekst jednolity opublikowany w 1996r.  Dz. U. Nr 13 poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Dz. U. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000r. Nr 26 poz. 306, Dz. U. Nr 48, poz. 552, Dz. U. Nr 62, poz. 718, Dz. U. Nr 88, poz. 985, Dz. U. Nr 91, poz. 1009, Dz. U. Nr 95, poz. 1041, z 2001r. Dz. U. Nr 45 poz. 497 /  Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje :

§   1

 

W celu właściwego wypełniania przez Gminę obowiązków ustawowych w zakresie prowadzenia, jako zadanie własne, szkół podstawowych i gimnazjum oraz placówek oświatowych, upoważnia się Zarząd Miejski oraz Burmistrza do podejmowania czynności      w zakresie :

I.                   Zarząd Miejski :

1.      0głoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

2.      Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

3.      Powoływanie i odwoływanie dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

4.      Zawieszenia dyrektora szkoły lub placówki w pełnieniu obowiązków, zgodnie        z art. 83 Karty Nauczyciela

5.      Uzgadniania z nadzorem pedagogicznym uchylenia uchwał Rady Pedagogicznej      w razie stwierdzenia ich niezgodności z prawem.

6.      Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

7.      Zatwierdzenia rocznych arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

8.      Wydawania dyrektorowi szkoły lub placówki zgody na obniżenie tygodniowego wymiaru godzin nauczycielowi, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej, prac zleconych przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny.

 

II.        Burmistrza :

 

1.      Prowadzenia postępowania wyjaśniającego na wniosek Rady pedagogicznej            o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub placówki.

2.      Dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

3.      Wydawania opinii w sprawie powierzenia funkcji wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole lub placówce.

4.      Wydawania na wniosek dyrektora szkoły lub placówki, zgody na tworzenie dodatkowych stanowisk wicedyrektorów lub innych stanowisk kierowniczych       w ramach posiadanych środków finansowych.

 

 

5.      Wnioskowania o ocenę pracy nauczyciela.

6.      Występowanie z urzędu w obronie nauczyciela.

7.      Przenoszenia nauczyciela mianowanego, bez jego zgody do pracy w innej szkole lub placówce zgodnie z art. 19 Karty Nauczyciela.

8.      Nakładania na nauczyciela zgodnie z art. 22 Karty Nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub za jego zgodą innym stanowisku, w wymiarze nie większym niż  ˝  obowiązkowego wymiaru godzin, w celu uzupełnienia etatu.

 

9.      Wyrażania zgody na zwiększenie norm zatrudnienia nauczycieli – bibliotekarzy szkolnych.

10.  Występowania do dyrektora szkoły lub placówki oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

11.  Wnioskowania w sprawie organizowania zebrania  Rady Pedagogicznej szkoły lub placówki, w miarę potrzeb.

12.   Wykonywania zaleceń Kuratora wynikających z nadzoru pedagogicznego.

13.  Sprawowania nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

14.  Nadawania nauczycielom kontraktowym stopnia nauczyciela mianowanego.

 

 

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                              V-ce Przewodniczący Rady

 

                                                                                inż. Marian Tomkalski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 08:57