Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała NR XXXIII/272/2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/! 71/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 Uchwała NR XXXIII/272/2001

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 sierpnia 2001r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/! 71/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 sierpnia     2000

                  roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

                   Na podstawie art.7 ust. l pkt.  8 i art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996 r. Dz. U 13 poz.74, Dz. U. Nr 58 poz.261. Nr 106

poz.496, Nr 132 poz.622 ; z 1997 roku Nr 9 póz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113

poz.734. Nr 123 poz.775 i 778; z 1998 roku Nr 155 póz. 1014, Nr 162 póz. 1126; z 2000 roku Nr 26

poz.306. Nr 48 poz.552. Nr 62 poz.718, Nr 88 poz. 985,  Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1045; 

z roku  2001 Nr 45 poz. 497/    oraz art.  30  ust .6,  art. .32  ust. l  i  art. 5 4  ust.  7 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 roku - KARTA NAUCZYCIELA   /Dz.  U. z roku l997 Nr 56 poz. 357;

z  l998r. Nr 106  poz. .668  i  Nr  162 poz. lll8  oraz  z  2000r, Nr  9  poz. 117  Nr  12  poz.  136

i  Nr 19   poz.  239.  Nr 22 poz.291 Nr 122 poz. 1323  / Rada Miejska w Płotach uchwala              

co następuje :                                          §   1

 

W uchwale Nr XXII/171/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie

uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli & 13 otrzymuje brzmienie;

l. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez organ administracji samorządowej , położonej na terenach wiejskich oraz     w miastach liczących do 5000 mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego , zwany dalej „ dodatkiem ', wypłacany co miesiąc  w wysokości :

       1) dla l osoby- 45,00zł,

       2) dla 2 osób - 60,00zł,

       3) dla 3 osób - 75,00zł,

       4) dla 4 i więcej osób - 90,00zł.

      Kwoty dodatków, o których mowa powyżej, będą waloryzowane, prognozowanym na podstawie odrębnych przepisów, średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem - corocznie, z dniem l stycznia, poczynając od 2002 roku.

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

     1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,

     2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

     3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

    4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych , nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

   5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów .O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa powyżej, nauczyciel otrzymujący

 dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły

otrzymujący dodatek - organ administracji samorządowej prowadzący szkołę. W przypadku

niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków

rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

 

3.  Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej powyżej. Małżonkowie wspólnie wskazuj ą pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

 

4.      Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

 

5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

 

6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, także w okresach:

    1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

    2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

    3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.

   4) Korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

 

7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

 

8. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły , a dyrektorowi szkoły- organ administracji samorządowej prowadzący szkołę.

 

9. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.

 

§   2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l sierpnia 2001 roku.

 

    

                                                                          V-ce Przewodniczący Rady

 

                                                                            inż. Marian Tomkalski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 08:55