Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 269 /2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie : zmiany Statutu Gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 269 /2001  

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 sierpnia 2001 roku

 

w sprawie : zmiany Statutu Gminy Płoty.

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, póz. 261, Dz. U. Nr 106, póz. 496, Dz. U. Nr 132, póz. 622, z 1997 r. Dz. U. Nr 9, póz. 43, Dz. U. Nr 123, póz. 775, Dz. U. Nr 107, póz. 686, Dz. U. Nr 113, póz. 734, Dz. U. Nr 106, póz. 679, z 1998 r. Dz. U. Nr 155, póz. 1014, Dz. U. Nr 162, póz. 1126, z 2000 r. Dz. U. Nr 26, póz. 306, Dz. U. Nr 48, póz. 552, Dz. U. Nr 62, póz. 718, Dz. U. Nr 88, póz. 985, Dz. U. Nr 91, póz. 1009, Dz. U. Nr 95, póz. 1041, z 2001r. Dz. U. Nr 45 poz. 497/ Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

W statucie Gminy Płoty stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/202/96 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 października 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płoty /Dz. Urz. Województwa szczecińskiego Nr 20, poz. 138,  z 2000r. Nr 33,  poz. 418/  wprowadza się następujące zmiany :

1.      w § 7 ust. 2 :

a/ pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

    „ 1/ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 

       oraz gospodarki wodnej"

b/ pkt. 8 otrzymuje brzmienie  :

    „8/ edukacji publicznej"

c/ w pkt. 10 po wyrazach „kultury fizycznej" dodaje się wyrazy „ i turystyki"

d/ pkt. 14 otrzymuje brzmienie :

    „14/ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej

      i przeciwpowodziowej"

e/ w pkt.  16 na początku dodaje się wyrazy „polityki prorodzinnej, w tym „ oraz kropkę

    zastępuje się przecinkiem,

f/ dodaje się pkt. 17 – 20 w brzmieniu:

   „17/ wspierania i upowszechnienia idei samorządowej,

     18/ promocji gminy,

     19/ współpracy z organami pozarządowymi,

     20/ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw".

2.      w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie :

„ 5. W celu wykonywania zadań  gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym  przedsiębiorstwa, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.",

 

3.      w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

„ 3. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.",

 

 

4.      po § 8 dodaje się § 8a i § 8b w brzmieniu :

„ § 8a. 0rganami gminy są :

           1/ rada  /miejska/,

           2/ zarząd  /miejski/.

§ 8 b. 1. Działalność organów gminy jest jawna.

              0graniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

3                  2. Jawność działania organów gminy obejmuje w  szczególności prawo obywateli

              do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję rady  /miejskiej/ i posiedzenia

              jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywanych

              zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady

              /miejskiej/."

                3.  Protokoły z posiedzeń rady miejskiej, komisji oraz zarządu miejskiego

                     udostępniane są osobom zainteresowanym w biurze rady miejskiej w godzinach

                     urzędowania.

                     Wgląd w powyższe dokumenty odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy

                      o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

5.  w § 16 ust. 2 liczbę „20" zastępuje się liczbą   „15" ,

 

6.      w § 17 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

a/ „   2/ wybór i odwołanie zarządu, ustalanie wynagrodzeń przewodniczącego zarządu,

             stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań

             z jego działalności",

b/ pkt.  11 otrzymuje brzmienie :

          „ 11/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8

             ust. 2 i 2 a ustawy o samorządzie gminnym",

c/ po pkt. 12 dodaje się pkt. 12a w brzmieniu :

          „ 12 a/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami

             lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do  

             międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych",

d/ po pkt. 14 dodaje się pkt. 14 a w brzmieniu :

          „14a/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów

            i studentów",

 

7.      w § 18 w ust. 3 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu :

„Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 4",

 

8.      w § 18 ust. 4 po wyrazach „porządku obrad" dodaje się wyrazy „wraz z projektami

uchwał.",

 

9.      §  19 otrzymuje brzmienie :

„Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.",

 

10.   w §  21 w ust 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu :

 „Rada może wprowadzić zmiany  w porządku bezwzględną większością głosów

  ustawowego składu rady.",

 

 

11.   w §  21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu :

 „ 1a.  Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany   wprowadzić do porządku obrad najbliższej Sesji Rady projekt uchwały, jeżeli     

wnioskodawcą jest Zarząd Miejski, a projekt wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.",

12.   w §  27  w ust. 1 po wyrazie „ powołuje" dodaje się wyrazy „ ze swojego grona.",

 

13.   w §  31 :

        a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie :

            „ 1.  Rada Miejska kontroluje działalność Zarządu, gminnych jednostek

                    organizacyjnych,  w tym celu powołuje komisję rewizyjną.",

 

        b/  ust. 2 otrzymuje brzmienie :

             „ 2.  W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni ,  w tym przedstawiciele

                      wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję, o których mowa

                      w art. 19 ust. 1  o samorządzie gminnym, oraz  będących członkami Zarządu.",    

14.    w § 34 w ust. 1 ułamek  „ Ľ  "   zastępuje się ułamkiem     1/3 " ,

 

15.   w  §   42 :

        a/  w ust. 2  wyrazy   „trzech członków Zarządu"   zastępuje się wyrazami  „członek

            Zarządu",

 

       b/  w ust. 3 cyfrę  „ 5 "  zastępuje się cyfrą  „ 3 ",  cyfrę  „ 6 "  zastępuje się cyfrą    3 "

            oraz wyraz  „ wykonawczy " zastępuje się wyrazem    wyborczy ",

 

16.   w §   45 w ust. 3 wyraz    trzech "  zastępuje się wyrazem „  dwóch "

 

§   2

 

W Regulaminie Rady Miejskiej w Płotach stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały określonej w §   1  wprowadza się następujące zmiany :

 

1.   w §   6  ust. 2 otrzymuje brzmienie :

     

                „ 2 /   Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru

                          przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na

                          sesji.",

2.   w §   8 skreśla się ust. 4 

 

3.   w §   13  dodaje się ust. 5 w brzmieniu :

       „ 5.  Rada Miejska może wprowadzić   zmiany w porządku bezwzględną większością

              głosów  ustawowego składu Rady.",

 

4.   w  §   22 lit. c/   skreśla się wyrazy  „stałych członków komisji spoza Rady.",

 

5.   w  §   25  skreśla się lit. b/

 

 

§   3

 

 

W Regulaminie Zarządu Miejskiego stanowiącym załącznik  Nr 5 do  uchwały określonej      w    §   1   prowadza się następujące zmiany :

1. w  §  1 w ust. 1  wyrazy   „trzech członków"   zastępuje się wyrazem  „ członek ",

 

2.  w  §   4  dodaje się ust. 4 w brzmieniu :

     „ 4.   Zarządowi przysługuje wyłączne prawo :"

         1/  zaciągania  zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej

              kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską,

         2/  emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień  udzielonych przez

              Radę Miejską,

          3/ dokonywanie wydatków budżetowych,

          4/ zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,

          5/ dysponowania rezerwami budżetu gminy,

          6/ blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.",

 

3..   w  §   8  w ust. 2 wyrazy  „trzech członków"  zastępuje  się wyrazami  „ jednego członka"

      

 

4.   w  §   12   ust. 2  wyraz  „zarządzeń"  zastępuje się wyrazem  „uchwał",

 

5.   w   §   12  w ust. 3  skreśla się  wyrazy  „i zarządzenia",

 

6.       w  §  13  w ust. 1  wyraz  „trzech"  zastępuje się wyrazem  „dwóch",

 

7.      w  §  16  w  ust. 3  skreśla się wyrazy  „Zarządu, zarządzeń",

 

8.   w  §  24   skreśla się wyrazy  „jego zarządzenia",

 

 

§   4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z wyłączeniem przepisów   §  1  ust. 5, 12, 13 lit. b, 14 i 15,  §   2 ust. 4 i 5 oraz  §   3  ust. 1, 3 i 6, które wchodzą w życie po upływie kadencji, w czasie której podjęto niniejszą uchwałę.

 

 

                                                                                        V-ce Przewodniczący Rady

 

                                                                                          inż.. Marian Tomkalski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 08:49