Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXX/ 252 /2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 20 kwietnia 2001 roku w sprawie : przystąpienia do sporządzania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ploty.

UCHWAŁA Nr XXX/ 252 /2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 20 kwietnia 2001 roku

 

w sprawie : przystąpienia do sporządzania zmiany w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego gminy Ploty.

 

                   Na podstawie przepisów art. 18 ust, 2, pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r, (/ tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 ) oraz art. 12, ust. 1 i 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 199r. Nr  15, z póz, 139 zm. Dz. U. Nr 41 poz. 412, Nr 11 poz. 1279, z 2000 roku Nr 12 poz. 136 , Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001r. Nr 14 poz. 124,)


Rada Miejska w Płotach uchwala  co następuje:

 

 §  1

 

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  gminy  Płoty  uchwalonym  Uchwałą Nr  XXIX/108/82  Rady Narodowej Miasta i Gminy  w Płotach  z dnia  28 grudnia 1982r. (Dz. Urz. WRN  Nr  3  poz. 25 z 1983 roku )  ze zmianami : uchwała Nr XII/95/91 Rady Gminy i Miasta w Płotach z dnia 26 listopada 1991 roku /Dz. Urz. Woj. Szczec.  Nr 1 z 1992 roku poz. 5/  terenu oznaczonego na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały.

§  2

 

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty jest:

·         gazociąg DN 700 pr 8,4  MPa o długości L = ok. 4,0 km z kablem światłowodowym do obsługi gazociągu

·         węzeł "Płoty" na parceli o wym 50,0x70,0m

·         droga dojazdowa do węzła "Płoty" o długości L = ok. 30,0 m

 

§   3

 

Zakres projektowanych zmian to;

l.przeznaczenie terenów o raz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub  różnych zasadach zagospodarowania,

2.linie rozgraniczające ulice, płace oraz drogi publiczne wraz  z urządzeniami   pomocniczymi, 3.granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 4.zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury, 5.lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu,  tymrównież linie zabudowy i gabaryty obiektów, 6.szczegółowe warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i   leśnych

 

 

§   4

 

0bszar   zmiany obejmuje działki przez które przebiegać będzie gazociąg wysokiego ciśnienia, lokalizację węzła "Płoty" oraz drogę dojazdową do węzła "Płoty" tj. działki położone w obrębach:

 

1.      0bręb  Mechowo :  130/1, 141, 143, 127/95, 127/74, 127/73, 128/3, 128/2, 121/4,

                                      67/2, 111,

 

2.      0bręb Sowno :  90/2, 91, 88, 87

 

 

§  5

 

 Wykonania uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu  w Plotach.

 

§  6

 

Uchwala wchodzi w życie  dniem podjęcia.   

    

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                

                                                                                                          Jan Przedaszek

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 08:30